Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?

Bemærk -nedenstående krav til overdækning er kun gældende, hvis  Fødevarestyrelsen indfører skærpede krav til hold af fugle og fjerkræ.

​Fugleinfluenza er en alvorlig smitsom husdyrsygdom, som bekæmpes for at hindre smittespredning til tamfugle- og fjerkræhold samt pattedyr som f.eks. grise. Visse typer af fugleinfluenzavirus kan desuden give alvorlig sygdom hos mennesker og giver derfor anledning til særlig bevågenhed og håndtering fra myndighedernes side.

Når der er fund af højpatogen fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark eller i landene omkring Østersøen, så kan Fødevarestyrelsen indføre midlertidige regler, der skal forebygge smitte til tamfugle og fjerkræ.  Nedenfor kan du læse, hvilke krav, der vil være til indelukning/overdækning af fjerkræ og tamfugle, hvis Danmark igen får en fugleinfluenzaepidemi, hvor der indføres særlige krav til hold af fjerkræ. Bemærk at kravene kan blive justeret løbende, såfremt det viser sig nødvendigt.

 

Skal fjerkræet lukkes ind under en fugleinfluenzaepidemi?

Alle fugle og fjerkræ skal være indhegnet. Det betyder, at hvis du har høns eller andet fjerkræ til at gå frit på din grund, så skal de lukkes ind i en indhegning uden mulighed for at slippe ud.

Hvis din indhegning er større end 40 m2, så skal den desuden overdækkes med net eller mågetråd for at forhindre vilde fugle i at få adgang. Du kan også vælge at lukke fjerkræet helt ind eller etablere fast tag over hønsegården, hvilket er de sikreste metoder, hvis du vil undgå, at dit fjerkræ kommer i kontakt med vilde fugle.

Hvis din indhegning er 40 m2 eller mindre, så er der ingen obligatoriske krav til overdækning, men Fødevarestyrelsen anbefaler alligevel, at man sikre sig med en form for overdækning.

Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, som trækronen og busken dækker. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning.

Hvad er mågetråd?

Mågetråd er en betegnelse, der bruges om farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm.  Denne trådtype bruges også over dambrug for at holde bl.a. måger og fiskehejre ude. Tådene udspændes i parallelle baner over hønsegården med maks. 20 centimeters mellemrum.  

 

Lovpligtige krav - som altid gælder, også for hobbyfjerkræ
 • Fodring og vanding af fjerkræ skal ske under fast tag for at forhindre tiltrækning af vilde fugle.
 • Ænder og gæs skal holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ.
 • Overfladevand og regnvand må ikke bruges til vanding af fjerkræ.
 • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet. 
Ekstra smitteforanstaltninger - en god ide!
 • Skift som minimum fodtøj inden indgang til hønsegården.
 • Reducer udearealet.
 • Begræns adgangen til udearealet.
 • Daglig oprydning i hønsegården, herunder fjernelse af affald, nedfaldsfrugt, dødt fjerkræ, æg mm.
 • Dagligt tjek af hegn og overdækning.
 • Arealet rundt om hønsegården gøres mest muligt uattraktivt for vilde fugle f.eks. bør græsarealer klippes kort og nedfaldsfrugt mm. fjernes.
 • Der kan evt. benyttes skræmmemidler som f.eks. blinkende/roterende lys og højttalere med skræmmelyde, dog under iagttagelse af evt. regler på området. Der kan desuden ophænges blafrende bånd på trådoverdækningen.
Dispensationsmuligheder for ænder og gæs 

Det vil være muligt for ejere af ande- og gåsebesætninger at søge om dispensation fra overdækningskravet, såfremt der iværksættes alternative virksomme skræmmemidler overfor vilde fugle. For at opnå dispensation skal man indsende en dispensationsansøgning til Fødevarestyrelsen straks overdækningskravet træder i kraft. I ansøgningen skal fremgå, hvorledes man skræmmer vilde fugle væk. Der skal være tale om aktive lovlige skræmmemidler f.eks. brug af lydkanoner, jagtregulering, skræmmeskud mv. Midlerne skal benýttes med med passende intervaller, der sikrer at vilde fugle kontinuerligt sræmmes bort. Det er ejers ansvar at midlerne er virksomme og lovlige.

Et andet krav vil være at udearealet ikke må overstige 4,5 m2/and eller 15 m2/gås jf. øko. reglerne. Dette vil betyde at nogle besætninger skal reducere deres udeareal markant. Det vil være. Det kan være hensigtsmæssigt at forberede en arealreduktion allerede inden et overdækningskrav indføres, da etablering af dette kan være udfordrende i fx frostvejr.

Læs mere om dispensationsmuligheder her

Ændret 26. oktober 2018