Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevarestyrelsen i Grønland

Fødevarestyrelsen varetager en række opgaver på veterinær- og fødevareområdet i Grønland - og optræder i den forbindelse som myndighed på vegne af Grønland.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det skyldes, at Grønland i 1992 hjemtog ansvaret for sundhedsvæsenet og hermed også ansvaret for de sagsområder, der lå under Sundhedsministeriet.

Grønland hjemtog ikke ansvaret for de områder, der i 1992 lå under Landbrugs- og Fiskeriministeriet. Disse områder hører i dag under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri​.

Fødevarestyrelsens opgaver

Fødevarestyrelsen har følgende opgaver i Grønland:

 • Autorisation, godkendelse af, samt kontrol- og tilsynsopgaver med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.
 • Autorisation, godkendelse af, samt kontrol- og tilsynsopgaver med virksomheder, der forarbejder animalsk affald.
 • Overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme/zoo-sanitære område - undtagen sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker, herunder rabies. 
 • Indførsel af levende dyr og animalske produkter for så vidt angår dyresundhedsmæssige forhold.
 • Udførsel af non food-produkter af animalske oprindelse og levende dyr med krav om dyresundhedsmæssige attestationer.
 • Udførsel af fødevarer af animalsk oprindelse.
 • Overvågning af dyrlægegerning, dyrlægers rettigheder og pligter. 
 • Anvendelse af lægemidler til dyr samt forbud mod anvendelse af visse stoffer, herunder blandt andet sera, vacciner m.v., der kan have indflydelse på dyresundhedsmæssige forhold.

Fødevarestyrelsen udarbejder generelle retsforskrifter, koordinerer og styrer varetagelsen af ovennævnte opgaver. FødevareNordjylland varetager de konkrete kontrol- og tilsynsopgaver i Grønland. 


Lovgivning

Det overordnede juridiske grundlag for Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland udgøres af:

 • Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordningen erstatter lovbekendtgørelse nr. 649 af 4. august 1993 af lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer og anordning nr. 857 af 18. december 1991 om ikrafttræden for Grønland af lov om kød m.m., der således er ophævet.
 •  

 • Anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr. Anordningen erstatter anordning nr. 858 af 18. december 1991 om ikrafttræden for Grønland af lov om husdyrsygdomme, der således er ophævet.
 •  

 • Anordning nr. 525 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v. Anordningen erstatter anordning nr. 859 af 18. december 1991 om ikrafttræden for Grønland af lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning, der således er ophævet.
Om Grønland

Grønland er en del af det danske rige. I 1979 blev Grønlands Hjemmestyre etableret. Den 21. juni 2009 trådte lov om Grønlands Selvstyre (selvstyreloven) i kraft. Herved afløstes den grønlandske hjemmestyreordning af en selvstyreordning for Grønland.

Med Hjemmestyre- og Selvstyreordningen er der overført kompetence og dermed ansvar fra danske politiske myndigheder til grønlandske politiske myndigheder. Grønlands Selvstyre forvalter de samfundsopgaver, som er overtaget fra staten.

Grønland meldte sig i 1985 ud af EU og er derfor et tredjeland i EU-sammenhænge.

Den 5. april 2014 har Grønland opnået samhandelsstatus i henhold til Rådets afgørelse af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedure for hygiejnekontrol af:

Fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland.

Grønland er derfor ikke længe tredjeland i forhold til de nævnte produkter.

Generelle spørgsmål om selvstyreordningen for Grønland hører under Statsministeriet. Under Statsministeriet hører også Rigsombudsmanden i Grønland, som er statens repræsentant i Grønland.

De enkelte fagministerier varetager behandlingen af sager vedrørende Grønland, der vedrører disse ministeriers områder.

Læs mere på andre sider
 
 
Lovstof

 

 
Ændret 31. januar 2022