Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Transport af dyr

Ved transport af dyr gælder Dyreværnsloven, transportforordningen og specifikke bekendtgørelser om transport af dyr.

​​​​​​​​​​Dyr må aldrig lide overlast under en transport, og det er​​​ lige meget, hvor langt dyrene skal transporteres.

Reglerne for transport af dyr er forskellige alt efter, hvilke dyr det dreje​r sig om, samt hvor langt og i hvilken forbindelse de skal transporteres.
 
Du kan læse mere om reglerne nedenfor.

Andre lande

Fortolkningen af reglerne kan variere i forskellige lande, ligesom der kan være særlige nationale regler. Skal du transportere dyr i andre lande, er det derfor vigtigt på forhånd at undersøge, hvilke regler og fortolkninger der gælder i de aktuelle lande.
 

Autoriserede dyretransportvirksomheder

Fødevarestyrelsen offentliggører en liste over de transportvirksomheder, der er autoriseret til at foretage lange dyretransporter. 
 
 

Autorisation til transport af dyr

Hvis du transporterer hvirveldyr i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal du som udgangspunkt have en autorisation. Der er forskellige krav afhængig af, om du skal foretage transporter på over eller under 8 timer. Du kan derfor få autorisation til korte transporter  under 8 timer, eller autorisation til lange transporter over 8 timer. Ønsker du at foretage både korte og lange transporter, skal du have en autorisation til lange transporter.
 
Du skal ikke have autorisation, hvis
 • du transporterer dyr over en strækning på højst 65 km
 • du er selvkører, hvilket vil sige, at du transporterer dine egne dyr i dit eget transportmiddel i en afstand af under 50 km fra din besætning, eller
 • hvis du transporterer dyr i eget transportmiddel i forbindelse med sæsonbestemt græsningsskifte.
Hvis du er omfattet af kravet om autorisation, er der også krav om uddannelse i transport af dyr, ligesom der er krav til, at køretøjet er synsgodkendt til transport af dyr. 
 
Autorisation til transport af dyr udstedes af Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter, og autorisationen skal kunne fremvises, når du transporter dyr.  ​
 
Hvis en transportvirksomhed har gjort sig skyldig i ​alvorlige overtrædelser af EU- og/eller national lovgivning om beskyttelse af dyr i de tre foregående år, kan autorisation ikke udstedes, medmindre ansøger redegør for, hvordan yderligere overtrædelser kan undgås.

En autorisation som transportvirksomhed kan tilbagekaldes af Fødevarestyrelsen, hvis transportvirksomheden har overtrådt Transportforordningen eller Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af ét til tre år, eller indtil videre.

Hvis Fødevarestyrelsen har begrundet mistanke om, at en autorisation vil kunne tilbagekaldes, kan denne midlertidigt suspenderes, indtil endelig afgørelse om tilbagekaldelse foreligger.


Du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr


D​​​u får godkendt dit transportmiddel til transport af dyr hos en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.​​​

Ekstreme vejrforhold Transport af dyr i containere
Containere er kasser eller beholdere til transport af dyr, og som ikke i sig selv er et transportmiddel.

Containere skal være godkendt til transport af dyr, hvis de benyttes til lange forsendelser af heste, kvæg, får, geder eller svin ad vej eller til søs. Godkendelsen foretages af en synsvirksomhed.

Der skal ikke være en ledsager med på turen, når dyrene transporteres i containere, der er sikret og passende ventileret, og om nødvendigt indeholder tilstrækkeligt med foder og vand til en forsendelse af dobbelt så lang varighed som det forventede. Foder og vand skal være i spildsikre automater.
 
Ved transport af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ i container skal chaufføren være uddannet i transport af dyr og have et kompetencebevis.
 
Ved transport af andre dyr end heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ, er der ikke krav om, at chaufføren er uddannet i transport af dyr, under forudsætning af, containerne lever op til de krav, der til ventilation, vanding m.m.

Se transportforordningen for hvilke krav der gælder for fodring og vanding af de forskellige dyrekategorier.
 
Uddannelse i transport af dyr
Som transportvirksomhed skal du sørge for, at personer, der håndterer dyr i forbindelse med transport, har gennemført del 1 (grunduddannelsen) af AMU`s uddannelse i transport af dyr eller et andet grundkursus i transport af dyr, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.
 
Personer, der skal køre med eller skal fungere som ledsager på vejkøretøjer, der transporterer heste, kvæg, får, geder svin eller fjerkræ, skal have erhvervet et kompetencebevis i transport af dyr. ​
 
Dette kræver, at man ud​over del 1 (grunduddannelsen) også gennemfører og består del 2 (kompetencebevisuddannelsen) af AMU´s uddannelse i transport af dyr. Her kan der vælges mellem uddannelse i transport af alle dyrearter eller afkortede kurser i transport af heste eller får og geder. 
 
Synsgodkendelse af køretøjer til transport af dyr 
Hvis du foretager transporterer af dyr af en varighed på over 8 timer, skal du altid have et godkendelsescertifikat til vejtransportmidler til lange transporter af dyr.
 
Hvis du foretager transporter af en varighed på under 8 timer i Danmark af heste, kvæg, kalve, svin på 40 kg og derover, geder, får og lam, skal du have et godkendelsescertifikat for vejtransportmidler til korte transporter af dyr.
 
Godkendelse af vejtransportmidler til transport af dyr og udstedelse af godkendelses-certifikater foretages af godkendte synsvirksomheder. Godkendelsescertifikater har en gyldighed på maksimalt 5 år.
 
Godkendelsescertifikatet skal altid kunne fremvises, når du transporterer dyr.​
 
Reglerne i Transportforordningen
Reglerne i transportforordningen gælder for alle, der transporterer levende hvirveldyr i forbindelse med økonomisk virksomhed.
 
Ved ”hvirveldyr” forstås alle dyr, der har en rygsøjle, herunder heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ.​
 
R​​​egler​
 1. ​​​Transportforordningen er fælles for alle EU-lande, således at dyrene sikres ens forhold, selvom de bliver fragtet over landegrænser. ​

  ​Supplerende r​e​gler
 2. ​​​​Der e​​r​ fastsat supplerende regler for dyretransporter omfattet af transportforordningen i relation til kontrol og godkendelse af transportmidler samt transportegnethed.
 3. I tillæg til pkt. 2 er der for dyretransporter af pa​ttedyr og fugle, der fuldt ud afvikles nationalt, fastsat supplerende regler i relation til kontrol og godkendelse af transportmidler, planlægning af transporten, transportegnethed og transportpraksis.
(Vælg Se​ction: 'Control posts (COP)' ).

Inspektionshøjde
Det bemærkes, at § 9, stk. 5, i den tidligere bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2016 om beskyttelse af dyr under transport (transportbekendtgørelsen) nu er ophævet.
 
Årsagen er EU-Domstolens dom i sag C-316/10 af 21. december 2011, Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet. Emnet er ligeledes belyst i Vestre Landsrets dom nr. V.L. B-1129-05 afsagt den 16. januar 2015. 
 
 
Fødevarestyrelsen henviser i øvrigt til, at bestemmelserne i transportforordningens artikel 3, litra f, og bilag I, kapital II, pkt. 1.1.f fortsat finder anvendelse. 
 
Transport af heste i forbindelse med økonomisk virksomhed
Transportforordningens krav til transporter af dyr gælder for transporter, som finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed. 

Når der skal tages stilling til, om en specifik transport sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal der som udgangspunkt foretages en konkret vurdering ud fra alle sagens fakta i hvert enkelt tilfælde.
 
Det er ofte vanskeligt at foretage den konkrete vurdering af, om en specifik transport foretages i forbindelse med økonomisk virksomhed. Derfor har Fødevarestyrelsen svaret på en række ofte stillede spørgsmål nedenfor. Med forbehold for, at der altid skal foretages en konkret vurdering, kan Fødevarestyrelsens svar bruges som et vejledende udgangspunkt.  

Det bemærkes, at kompetencen til den endelige fortolkning af begrebet ”økonomisk virksomhed” ligger hos EU-domstolen.
 
Du finder link til transportforordningen under "Lovstof og regler" nederst på siden.
​​​​​
Spørgsmål og svar angående transport af heste for privatpersoner  
​​​​​​M​å jeg som privatperson køre min egen e​ller en anden privatpersons hest til et dyrskue eller et avlsarrangement uden at opfylde kravene i Transportforordningen?
Ja, det vil som udgangspunkt falde ude​​n for definitionen på en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gør sig gældende, hvis du låner en rideskoles hest.
Bemærk, at transport i forbindelse med kåringer og udstillinger kan være omfattet af Transportforordningens område, hvis dyrets handelsværdi forventes at blive øget væsentligt ved deltagelse i​ det konkrete arrangement, og hvor der eventuelt forventes udbetalt store pengepræmier. 
 
Må jeg som privatperson køre min egen eller en anden privat​persons hest til et ridestævne her i landet (herunder spring, dressur, ringridning, westernridning, ponytrav, handicapridning o. lign.) uden at opfylde kravene i Transportforordningen?
Ja, det vil som udgangspunkt falde uden for definitionen på transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gør sig gældende, hvis du låner en rideskoles hest. 
For eksempel må du gerne køre dit barns hest til et stævne her i landet uden at opfylde kravene i Transportforordningen. 
Bemærk, at transport til og fra FEI-stævner dog som udgangspunkt vil være omfattet af Transportforordningens område.
 
Må jeg som privatperson transportere min hest til skovturs- eller fritidsbrug uden at opfylde kravene i Transportforordningen?  
Ja, det vil som udgangspunkt falde uden for definitionen på transport i forbindelse med økonomisk virksomhed.​
 
Må jeg som privatperson transportere min hest til slagtning uden at opfylde kravene i Transportforordningen?
Ja. Hvis der er tale om en privatpersons enkeltstående transport af heste til slagtning, vil det som udgangspunkt falde uden for Transportforordningens anvendelsesområde.
 
Må jeg som privatperson transportere min hest i forbindelse med, at jeg køber eller sælger den uden at opfylde kravene i Transportforordningen? 
Ja. Hvis der er tale om en privatpersons enkeltstående transport af heste i forbindelse med køb eller salg, vil det som udgangspunkt falde uden for Transportforordningens anvendelsesområde.
 
Vil det være en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed, hvis jeg kører hesten i min firmabil eller låner en rideskoles bil og/eller trailer til transporten?
Nej, det vil det som udgangspunkt ikke være. Hvis chaufføren derimod er ansat på en rideskole, kan det diskuteres, om transporten sker som led i vedkommendes ansættelse og dermed er en erhvervsmæssig transport. Er det tilf​ældet, skal Transportforordningens krav som udgangspunkt være opfyldt.
 ​
Der er særlige regler for selvkørere​
Hvornår er man selvkører?
Man kan være selvkører på to måder:
 1. Selvkører er landbruger, der selv transporterer egne dyr i egne transportmidler på en strækning af højst 50 km fra bedriften. Alle nedenstående betingelser skal være opfyldt:
  1. ​​Transporten udføres på bedrift​ens egen regning. 
  2. De transporterede dyr er ejet af den bedrift, for hvis regning dyrene transporteres.
  3. Transportafstanden må ifølge bestemmelsen ikke overskride 50 km. Dette skal forstås som 50 kørte km til eller fra egen bedrift.
  4. Landbrugeren bruger egne transportmidler. Eget transportmiddel forstås som et transportmiddel, som landbrugeren selv ejer, eller ejer i fællesskab med andre. Er et transportmiddel leaset vil det også være omfattet af begrebet "eget transport-middel", da et leasingforhold er af langvarig karakter, og landbrugeren har fuld råderet over transportmidlet. Eget transportmiddel kan dog ikke være lejet eller lånt.
 2. ​Selvkører er landbruger, der transporterer dyr i egne transportmidler, når de geografiske forhold nødvendiggør sæsonbestemt græsningsskifte for så vidt angår visse kategorier af dyr.
  1. ​​Det omfatter transport af dyr til og fra græsning. 
  2. Her er der ikke nogen begrænsning på antal kørte km.
  3. Landbrugeren bruger egne transportmidler. Eget transportmiddel forstås som et transportmiddel, ​som landbrugeren selv ejer eller ejer i fællesskab med andre. Er et transportmidlet leaset, vil det også være omfattet af begrebet "eget transportmiddel​", da et leasingforhold er af langvarig karakter, og landbrugeren har fuld råderet over transportmidlet. Eget transportmiddel kan dog ikke være lejet eller lånt.
Hvilke regler om beskyttelse af dyr under transport gæld​er for selvkørere?
Selvkørere skal overholde de generelle bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport i Transportforordningens artikel 3, samt artikel 27, men ikke nødvendigvis alle de tekniske specifikationer i bilagene til Transportforordningen.

Derudover gælder kap. 1, 3, 5 og 8 i Bekendtgørelse nr. 26 af 30. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport.
 
Eksempler på de særlige forhold for selvkørere:
 • ​​Selvkørere skal ikke autoriseres som transportvirksomhed
 • Selvkørere skal ikke medbringe transportdokumenter, jf. art. 4 i Transportforordningen
 • Der er ikke krav om godkendelse af de transportmidler, der anvendes til transport af dyr
 • Selvkørere har mulighed for at transportere højdrægtige dyr, når de generelle regler om hensyn til dyrene er opfyldt, jf. art. 3 i Transportforordningen
 • Selvkørere har mulighed for at transportere kønsmodne handyr og hundyr sammen, når de generelle regler om hensyn til dyrene er opfyldt, jf. art. 3 i Transportforordningen.​
 
Rapport om  vurdering af dyrs transportegnethed
I forbindelse med Veterinærforlig II (2013-2016), igangsatte Fødevarestyrelsen et 4 årigt forskningsprojekt med fokus på transportegnethed hos dyr.
 
Forskningsprojektet er nu færdigt og blev gennemført af Aarhus og Københavns Universiteter.  Forskningsprojektet inddrager dyregrupper, som i Danmark enten transporteres i stort antal (slagtefjerkræ), eller som anses for særligt udsatte i forbindelse med transport (malkekøer til slagtning og slagtesøer). Alle dyr, der var med i forskningsprojektet, blev transporteret fra bedrifter i Danmark til slagterier i Danmark.
 
Det overordnede formål var at etablere viden om transportegnethed hos produktionsdyr – fjerkræ, kvæg og svin – en viden, der skulle fokusere på relevante problemstillinger i regi af transportforordningen 1/2005 (EF) af 22. december 2004. Resultaterne fra forskningsprojektet offentliggøres som videnskabelige artikler på engelsk, og er samlet i en dansk rapport.

 
Vurdering af transportegnethed – transportguide
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en guide om vurdering af transportegnethed ved navlebrok, halebid og ørelidelser ved svin, halte dyr, magre køer, skader på horn og om vurdering af skader opstået under transport.

Ansvarsfordeling i sager om dyrs transportegnethed
I forbindelse med veterinærforlig II (2013-2017) har Fødevarestyrelsen udført et serviceeftersyn af dyretransportområdet. I denne forbindelse er der under inddragelse af input fra interessenter blevet foretaget en juridisk analyse af problemstillingerne vedrørende dyrs transportegnethed, herunder fordelingen af ansvar mellem transportør, chauffør og landmand ved transport af dyr.

Analysen har udmøntet sig i rapporten "Ansvarsfordeling i sager om dyrs transportegnethed.

Rapporten kortlægger den gældende retstilstand, mens der i anbefalingerne lægges op til fremadrettede tiltag.

 
​Lovgivning om dyrevelfærd ved transport af dyr
Lovstof indenfor transport af dyr finder du under lovgivning om dyre​velfærd.
​​
Ændret 7. februar 2023