Gå til navigation Gå til hovedindhold

Certifikatdatabasen

Certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale, animalske biprodukter m.v.

​​​​​​​Gå til certifikatdatabasen
 ​

​ 

Eksport af fødevarer, forhåndsanmeldelser
Forhåndsanmeldelser ved eksport til fjernøstlige regioner:
 
Generel information om eksport 
 
 

 
 
 
 
Nye Officielle Eksportcertifikater (OEC) og Fritsalgscertifikater (FS) 

1. oktober 2020:
 
Som tidligere varslet er følgende generelle certifikater blevet fjernet fra certifikatdatabasen 1. oktober 2020:
Fødevarer: La 23,0-1377, -4035, -5906, -1386, -4036, -4037, - 1907, -1905 og -1385. Vær dog opmærksom på, at certifikaterne La 23,0-4035 og La 23,0-5906 indtil videre kan anvendes til eksport til Egypten og vil kunne findes under certifikater til mælk til Ægypten.


Foder og ABP: La 23,0-5009, -5384 og -2277 slettes. Vær dog opmærksom på, at certifikat La 23,0-5384 indtil videre i særlige tilfælde kan anvendes til eksport af fiskemel indeholdende ethoxyquin til følgende lande: Filippinerne, Taiwan og Sydkorea. Se certifikatsiderne for de respektive lande for yderligere information.

Der er endnu ikke fastsat dato for næste runde sletning af generelle certifikater.

 

 

Fødevarestyrelsen har siden september 2018 løbende udskiftet gamle HC-certifikater og generelle certifikater med de nye certifikattyper ”FS” (Fritsalgscertifikat) til virksomheds- og produktregistreringer, ”OEC” (Officielt eksport certifikat) til partispecifikke forsendelser samt ”EC” (Eksportcertifikat). OEC og FS-certifikaterne indeholder udelukkende attestationer, som er indeholdt i EU-lovgivningen og kan kun bruges til produkter, som er frit omsættelige i EU. EC’erne kan derimod i særlige tilfælde anvendes til eksport af produkter, som ikke frit kan omsættes i EU fx på grund af varebetegnelsen. Du kan finde mere om EC’erne under linket Om de særlige Eksport Certifikater (EC) og på certifikatsiderne til de enkelte EC’er.


OEC, EC og FS-certifikaterne kan anvendes til eksport til tredjelande, der ikke er indgået bilaterale aftaler med. Det er eksportvirksomhedens ansvar forud for eksporten at sikre sig, at modtagerlandets myndigheder godkender indførsel i landet på det pågældende certifikat. 

 

Det videre forløb – Fødevarestyrelsen:
Et HC- eller et generelt certifikat bliver ikke fjernet fra certifikatdatabasen, førend der foreligger et andet certifikat, som kan erstatte det. Det nye certifikat vil blive lagt på basen i god tid inden, det gamle certifikat fjernes. Så snart der er fastsat en dato for, hvornår et certifikat forventes fjernet fra basen, vil det fremgå af certifikatsiden for det pågældende certifikat. Der kan være enkelte tilfælde, hvor HC-certifikater flyttes til en landespecifik side på certifikatdatabasen og kan anvendes til det pågældende land, indtil der er forhandlet et bilateralt certifikat. Der vil løbende via Faglige Nyheder om Certifikatdatabasen blive orienteret om, hvilke certifikater der fjernes fra basen og hvilke nye der kommer til. Næste gang der fjernes certifikater fra basen forventes at blive 15. april 2020.
 

Det videre forløb – virksomhederne:
Det er vigtigt, at eksportvirksomhederne, inden det gamle certifikat fjernes, sikrer sig, at et nyt OEC, EC eller FS-certifikat kan anvendes til de tiltænkte eksporter. Dette kan eventuelt gøres ved at kontakte modtagerlandets myndigheder (evt. gennem importøren) med kopi af det aktuelle OEC/EC/FS-certifikat. Til orientering for modtagerlandets myndigheder, har Fødevarestyrelsen desuden udarbejdet et brev (”To whom it may concern”), i hvilket ændringerne af certifikatmodellerne er beskrevet. Brevet er underskrevet af veterinærdirektør Hanne Larsen. Virksomhederne kan på anmodning få brevet udleveret hos kontrolenhederne.

Hvis du som virksomhed får kendskab til, at et certifikat, som forventes fjernet fra certifikatdatabasen, ikke kan erstattes af et andet certifikat, er det vigtigt, at du – gerne gennem din brancheorganisation – hurtigst muligt giver Fødevarestyrelsen besked om:

  •  hvilket certifikat der ikke kan erstattes
  • hvilket produkt certifikatet skal anvendes til
  • hvilket land certifikatet skal anvendes til
  • hvilke krav i certifikatet der ikke kan erstattes af et andet certifikat.

Det er vigtigt, at du medsender dokumentation for, at kravene er stillet af modtagerlandets myndigheder, da Fødevarestyrelsen kun udarbejder certifikater baseret på krav fra andre landes myndigheder.

Fødevarestyrelsen vil på baggrund af oplysningerne fra dig eller din brancheorganisation vurdere løsningsmulighederne. Hvis kravene ligger inden for den generelle EU-lovgivning, men ikke er omfattet at formuleringerne i de nye OEC/FS certifikater, kan en løsning være at udarbejde et nyt OEC-/FS-certifikat, som kan erstatte det gamle HC/generelle certifikat. Målet er dog stadig at antallet af nye OEC/FS certifikater bliver begrænset. Hvis modtagerlandets myndigheder stiller krav, som ikke er indeholdt i EU-lovgivningen, skal der udarbejdes et bilateralt certifikat for produktet til det pågældende land.

Erstatningscertifikater:
Se her for at læse mere om mulighederne for udstedelse af erstatningscertifikater, hvis en sending ikke kan komme ind i modtagerlandet på grund af de nye certifikattyper.
Hvis du som virksomhed får brug for et erstatningscertifikat udstedt på en certifikatmodel, som er fjernet fra certifikatdatabasen, skal du henvende sig til den kontrolenhed, som har udstedt det oprindelige certifikat.

Links til vejledninger, certifikatoversigter, skemaer m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vejledning til eksportører om nye OEC og FS-certifikater. Vejledningen indeholder bl.a. afsnit om baggrund og principper for udarbejdelsen af OEC og FS-certifikaterne.

 

 

 

 

Ændret 8. marts 2023