Gå til navigation Gå til hovedindhold


Bilag

 

Bilag 1 - Uddrag fra Kommissionens dokument "Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne", dateret 31. januar 2013.

Spørgsmål og svar fra dokumentets kapitel 3: "Næringsdeklaration" er gengivet. "FIC-forordningen" henviser til mærkningsforordningen (1169/2011).


3.1 Finder bestemmelserne om næringsdeklaration i FIC-forordningen anvendelse på alle fødevarer?
(artikel 29)

Bestemmelserne finder ikke anvendelse på følgende fødevarer, som er omfattet af særskilte bestemmelser om næringsdeklaration:

 • kosttilskud
 • naturligt mineralvand
 • fødevarer bestemt til særlig ernæring, medmindre der ikke er specifikke bestemmelser vedrørende særlige aspekter af næringsdeklarationen (se også Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring og særdirektiver som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 1.)


3.2
Hvad skal angives?
(artikel 13, 30, 32, 34 og 44, bilag IV og XV)

Den obligatoriske næringsdeklaration skal indeholde alle følgende oplysninger samt mængden af ethvert næringsstof med en ernæringsanprisning eller andet stof med en ernærings- eller sundhedsanprisning:

 • Energiværdi og mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt.

Energiværdien skal udtrykkes både i kJ (kilojoules) og kcal (kilokalorier). Værdien i kilojoules skal angives først efterfulgt af værdien i kilokalorier. Forkortelsen kJ/kcal kan anvendes.

Oplysningerne angives i følgende rækkefølge:

energi
fedt
heraf
- mættede fedtsyrer
kulhydrat
heraf
- sukkerarter
protein
salt

Hvis pladsen tillader det, skal deklarationen opstilles i tabelform med tallene under hinanden. Er pladsen ikke tilstrækkelig til at opstille oplysningerne i tabelform, opstilles de i linjeformat.

Bestemmelserne om minimumsskriftstørrelse finder anvendelse på næringsdeklarationen, der skal trykkes med typer i en skriftstørrelse, hvor x-højden er lig med eller større end 1,2 mm. For så vidt angår emballager eller beholdere, hvis største yderflade har et flademål på under 80 cm2, skal x-højden være lig med eller større end 0,9 mm. X-højden defineres i bilag IV til FIC-forordningen. (NB: Fødevarer i emballager eller beholdere, hvis største yderflade har et flademål på under 25cm2, er undtaget fra kravet om obligatorisk næringsdeklaration (se 3.5, punkt 18 nedenfor)).

Hvis energiværdien eller mængden af næringsstof(fer) i et produkt er ubetydelig, kan oplysningerne vedrørende disse elementer erstattes af en erklæring som for eksempel "Indeholder ubetydelige mængder af …", som anbringes i nær tilknytning til næringsdeklarationen (se spørgsmål 3.15 vedrørende begrebet ubetydelig mængde).

For ikke-færdigpakkede fødevarer kan indholdet af næringsdeklarationen begrænses til kun energiværdien eller energiværdien samt mængderne af fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt.


3.3
Hvad er referencemængden for næringsdeklarationen?
(artikel 32 og 33 og bilag XV)

For deklarationen af vitaminer og mineraler, se spørgsmål 3.7.

Mængderne af næringsstoffer udtrykkes i gram (g) pr. 100 g eller pr. 100 ml, og energiværdien i kilojoules (kJ) og kilokalorier (kcal) pr. 100 g eller pr. 100 ml af fødevaren.

De kan desuden angives pr. portion eller pr. forbrugsenhed af fødevaren. Portionen eller forbrugsenheden skal være letgenkendelig for forbrugeren, den skal anføres på etiketten i nær tilknytning til næringsdeklarationen, og antallet af portioner eller enheder i pakningen skal angives på etiketten.

Energiværdien og mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt kan desuden også udtrykkes som en procentdel af de referenceindtag, der er fastsat i nedenstående tabel pr. 100 g eller pr. 100 ml. Foruden eller i stedet for en sådan deklaration pr. 100 ml eller pr. 100 g kan procentdelene af referenceindtagene udtrykkes pr. portion eller pr. forbrugsenhed.

Energi eller næringsstof
Referenceindtag
Energi
8 400 kJ/2 000 kcal
Fedt i alt
70 g
Mættede fedtsyrer
20 g
Kulhydrat
260 g
Sukkerarter
90 g
Protein
50 g
Salt
6 g


Såfremt procentdelene af referenceindtagene udtrykkes pr. 100 g eller pr. 100 ml, skal næringsdeklarationen indeholde følgende erklæring: "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400kJ/2 000kcal)".

I forbindelse med ikke-færdigpakkede fødevarer er det tilstrækkeligt at angive oplysningerne i næringsdeklarationen pr. portion eller pr. forbrugsenhed.


3.4
Kan andre udtryksformer anvendes?
(artikel 35)

Som supplement til ovennævnte udtryksformer (pr. 100 g/100 ml, pr. portion, procentdel af referenceindtag) og præsentationsformer (næringsstoffets betegnelse, numerisk værdi) kan der anvendes andre udtryks- og/eller præsentationsformer ved anvendelse af grafik eller symboler, såfremt følgende krav er opfyldt:

 • De bygger på forsvarlige og videnskabeligt holdbare forbrugerundersøgelser og vildleder ikke forbrugeren.
 • Deres udvikling er resultatet af en høring af et bredt udvalg af interessegrupper.
 • De har til formål at gøre fødevarens bidrag til eller betydning for kostens energi og næringsstofindhold lettere begribelig for forbrugeren.
 • Hvad angår andre udtryksformer, er de baseret enten på de harmoniserede referenceindtag, der er fastsat i bilag XIII, eller, hvis sådanne ikke er fastlagt, på almindeligt anerkendt videnskabelig rådgivning om indtag af energi eller næringsstoffer.
 • De er objektive og ikke-diskriminerende
 • Deres anvendelse medfører ikke hindringer for den frie bevægelighed for varer.


3.5
Hvilke undtagelser gælder?
(artikel 16, stk. 4, og artikel 44, stk. 1, litra b), bilag V)

Følgende produkter er undtaget fra kravet om obligatorisk næringsdeklaration, undtagen i forbindelse med en ernærings- og/eller sundhedsanprisning:

a) uforarbejdede produkter, der kun indeholder én ingrediens eller kategori af ingredienser

b) forarbejdede produkter, der som eneste forarbejdning er modnet, og som kun indeholder én ingrediens eller kategori af ingredienser

c) drikkevand, herunder drikkevand, der udelukkende er tilsat kuldioxid og/eller aromaer

d) krydderurter, krydderier eller blandinger heraf

e) salt og erstatninger herfor

f) sødestoffer til bordbrug

g) kaffeekstrakter og cikorieekstrakter, hele eller malede kaffebønner og hele eller malede koffeinfri kaffebønner

h) urte- og frugtte, te, koffeinfri te, pulverte eller te ekstrakt, koffeinfri pulverte eller te ekstrakt, som ikke indeholder andre tilsatte ingredienser end smagsstoffer, der ikke ændrer teens næringsværdi

i) gæret eddike og eddikeerstatninger, inkl. dem, der udelukkende er tilsat aromaer

j) aromaer

k) fødevaretilsætningsstoffer

l) tekniske hjælpestoffer

m) fødevareenzymer

n) gelatine

o) sammensatte midler, der får marmelade, gelé og lign. til at stivne

p) gær

q) tyggegummi

r) fødevarer i emballage eller beholder, hvis største overflade har et areal på mindre end 25cm2

s) fødevarer, herunder håndværksfødevarer, der leveres direkte fra producenten af små mængder produkter til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger

t) alkoholholdige drikkevarer (drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 volumenprocent)

u) ikke-færdigpakkede fødevarer (medmindre det er et krav i nationale foranstaltninger).

Fødevarestyrelsen: For så vidt angår punkt u) er ikke-færdigpakkede fødevarer, der ernærings- eller sundhedsanprises, undtaget krav om næringsdeklaration, jf. anprisningsforordningens artikel 1, stk. 2.

Såfremt oplysningerne om det ernæringsmæssige indhold angives på frivilligt grundlag, skal bestemmelserne om obligatorisk næringsdeklaration følges. Men:

 • For alkoholholdige drikkevarer er næringsdeklarationen ikke obligatorisk, og den kan begrænses til energiværdien. Ingen krav til særligt format.
 • For ikke-færdigpakkede fødevarer kan indholdet af næringsdeklarationen begrænses til kun energiværdien eller energiværdien samt mængden af fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt. Det er tilstrækkeligt at angive oplysningerne i næringsdeklarationen pr. portion eller pr forbrugsenhed, forudsat at den anvendte portion eller enhed anføres, og antallet af portioner eller enheder angives.


3.6
Hvilke andre næringsstoffer kan angives?
(artikel 30, stk. 2, artikel 32, 33 og 34, bilag XV)

Den obligatoriske næringsdeklaration kan desuden suppleres med oplysninger om mængden af et eller flere af følgende elementer:

a) enkeltumættede fedtsyrer

b) flerumættede fedtsyrer

c) polyoler

d) stivelse

e) kostfibre

f) vitaminer og mineraler (se også punkt 3.7 nedenfor).

Oplysningernes rækkefølge skal i givet fald være som følger:

energi
fedt
heraf
- mættede fedtsyrer
- enkeltumættede fedtsyrer
- flerumættede fedtsyrer
kulhydrat
heraf
- sukkerarter
- polyoler
- stivelse
kostfibre
protein
salt
vitaminer og mineraler


Hvis pladsen tillader det, skal deklarationen opstilles i tabelform med tallene under hinanden. Er pladsen ikke tilstrækkelig til at opstille oplysningerne i tabelform, opstilles de i linjeformat.

Disse næringsstoffer angives i gram (g)1 pr. 100 g eller pr. 100 ml og kan desuden angives pr. portion eller pr. forbrugsenhed af produktet.

I forbindelse med ikke-færdigpakkede fødevarer er det tilstrækkeligt at angive oplysningerne i næringsdeklarationen pr. portion eller pr. forbrugsenhed.

1) Se også de særlige måleenheder for vitaminer og mineraler i tabellen i punkt 3.7


3.7
Hvilke vitaminer og mineraler kan fremgå af mærkningen?
Hvilke betingelser gælder for produktets minimumsindhold? Hvilken enhed skal anvendes i deklarationen? (artikel 30, stk. 2, artikel 32, stk. 2 og 3, og artikel 33, stk. 1, bilag XIII)

Alle de mineraler eller vitaminer, der er anført i nedenstående tabel, kan fremgå af mærkningen, hvis de forekommer i betydelig mængde. Den betydelige mængde beregnes på følgende måde:

 • 15 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i følgende tabel, pr. 100 g eller 100 ml for andre varer end drikkevarer
 • 7,5 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i følgende tabel, pr. 100 ml for drikkevarer, eller
 • 15 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i følgende tabel pr. portion, hvis pakken kun indeholder én enkelt portion.

Vitaminer og mineraler skal deklareres ved anvendelse af de enheder, der er angivet i følgende tabel, og som en procentdel af de referenceværdier, der er fastsat i tabellen, pr. 100 g eller pr. 100 ml. Disse oplysninger kan desuden angives pr. portion eller pr. forbrugsenhed.

Vitaminer og mineraler,
som kan deklareres
Næringsstofreferenceværdier
(NRV)
Vitamin A(μg)
800
Vitamin D (μg)
5
Vitamin E (mg)
12
Vitamin K (μg)
75
Vitamin C (mg)
80
Thiamin(mg)
1,1
Riboflavin (mg)
1,4
Niacin (mg)
16
Vitamin B6 (mg)
1,4
Folsyre (μg)
200
Vitamin B12 (μg)
2,5
Biotin (μg)
50
Pantothensyre (mg)
6
Kalium (mg)
2000
Chlorid (mg)
800
Calcium (mg)
800
Phosphor (mg)
700
Magnesium (mg)
375
Jern (mg)
14
Zink (mg)
10
Kobber (mg)
1
Mangan (mg)
2
Fluorid (mg)
3,5
Selen (μg)
55
Chrom (μg)
40
Molybdæn (μg)
50
Jod (μg)
150

 
3.8
Hvorledes bestemmes en fødevares næringsstofindhold?
(artikel 31, stk. 4)

De deklarerede værdier skal være gennemsnitsværdier behørigt fastsat på et af følgende grundlag:

 • analysen af fødevaren
 • en beregning udført på basis af kendte eller faktiske gennemsnitsværdier vedrørende de anvendte ingredienser, eller
 • sædvanligvis fastlagte og accepterede data.


3.9
Hvorledes bestemmes en fødevares energiværdi?
(artikel 31, stk. 1, bilag XIV)

Energiværdien skal beregnes ved anvendelse af følgende omregningsfaktorer:

 

Næringsstof
Omregningsfaktor
kulhydrat
(undtagen polyoler)
17 kJ/g – 4 kcal/g
 
polyoler
10 kJ/g – 2,4 kcal/g
protein
17 kJ/g – 4 kcal/g
fedt
37 kJ/g – 9 kcal/g
salatrimtyper
25 kJ/g – 6 kcal/g
alkohol (ethanol)
29 kJ/g – 7 kcal/g
organisk syre
13 kJ/g – 3 kcal/g
kostfibre
8 kJ/g – 2 kcal/g
erythritol
0 kJ/g – 0 kcal/g


3.10
Skal fødevarens næringsstofindhold deklareres "således som den forudsættes konsumeret" eller "således som den sælges"?
(artikel 31, stk. 3)

Næringsdeklarationen er obligatorisk for fødevaren, således som den sælges, men hvis det er hensigtsmæssigt, kan den gives for fødevaren, således som den forudsættes konsumeret, forudsat at tilberedningsmåden er beskrevet tilstrækkelig detaljeret. Det er således muligt udelukkende at angive oplysningerne om det ernæringsmæssige indhold for fødevaren, f.eks. tørret pulversuppe, "således som den forudsættes konsumeret".


3.11
Hvornår kan erklæringen om, at saltindholdet udelukkende skyldes forekomsten af naturligt forekommende natrium, anvendes?
(artikel 30, stk. 1)

Erklæringen om, at saltindholdet udelukkende skyldes forekomsten af naturligt forekommende natrium, kan eventuelt anbringes i nær tilknytning til næringsdeklarationen for fødevarer, der ikke er tilsat salt, f.eks. mælk, grøntsager, kød og fisk. Såfremt saltindholdet er blevet tilsat under forarbejdningen eller i forbindelse med tilsætningen af ingredienser, der indeholder salt, f.eks. skinke, ost, oliven, ansjoser mv., må erklæringen ikke anvendes.


3.12
Kan energiværdien udelukkende udtrykkes i kcal, såfremt oplysningerne om det ernæringsmæssige indhold på frivilligt grundlag gentages i det primære synsfelt?
(artikel 32, stk. 1, og bilag XV)

Nej. Oplysningerne om energiværdien skal altid angives både i kJ (kilojoule) og kcal (kilokalorier).


3.13
Er det muligt at mærke indholdet af bestanddele af næringsstoffer, der angives på frivilligt grundlag, f.eks. "omega 3-fedtsyrer", som bestanddele af enkeltumættede fedtsyrer?
(artikel 30)

Nej. Næringsdeklarationen er en lukket liste over energiværdier og næringsstoffer, og der kan ikke tilføjes yderligere oplysninger om det ernæringsmæssige indhold (se dog også punkt 3.14 nedenfor).


3.14
Mængden af næringsstoffet eller et andet stof med en ernærings- eller sundhedsanprisning skal også angives.
Kan det indgå i næringsdeklarationen? (artikel 30 og 49)

Såfremt næringsstoffet med ernærings- eller sundhedsanprisningen er omfattet af næringsdeklarationen, skal der ikke angives yderligere mærkningsoplysninger.

Såfremt næringsstoffet eller et andet stof med en ernærings- eller sundhedsanprisning ikke er omfattet af næringsdeklarationen, skal mængden af næringsstoffet eller et andet stof angives i nær tilknytning til næringsdeklarationen (se også punkt 3.13 ovenfor).


3.15
Hvis et produkt indeholder ubetydelige mængder af næringsstof(fer), der er omfattet af obligatorisk mærkning eller har en ubetydelig energiværdi, skal disse næringsstoffer eller energiværdien da angives i tabellen over næringsstoffer?
(artikel 34, stk. 5)

Nej. Hvis energiværdien eller mængden af et næringsstof er ubetydelig, kan næringsdeklarationen vedrørende næringsstoffet erstattes af en erklæring som f.eks. "Indeholder ubetydelige mængder af…" i nær tilknytning til næringsdeklarationen.

Vejledningen om tolerancer kan bruges til at definere begrebet "ubetydelig mængde".


3.16
Hvilke oplysninger om det ernæringsmæssige indhold kan gentages på emballagen?
(artikel 30, stk. 3, artikel 32, stk. 2, og artikel 33)

En række af oplysningerne i den obligatoriske næringsdeklaration kan gentages på emballagen i det primære synsfelt, almindeligvis betegnet som "forsiden af pakken", i et af følgende formater:

 • energiværdi
 • energiværdi og mængden af fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt.

Bestemmelserne om minimumsskriftstørrelse finder anvendelse på denne gentagne deklaration (artikel 13, stk. 2, og bilag IV, se også punkt 3.2).

Den gentagne deklaration er fortsat en liste med defineret og afgrænset indhold. Det er ikke tilladt at anføre yderligere oplysninger i næringsdeklarationen i det primære synsfelt.

Det er tilstrækkeligt at angive oplysningerne i den gentagne deklaration pr. portion eller pr. forbrugsenhed (forudsat at den anvendte portion eller enhed anføres i nær tilknytning til næringsdeklarationen, og antallet af portioner eller enheder angives på emballagen). Energiværdien skal imidlertid ligeledes anføres pr. 100 g eller pr. 100 ml.


3.17
Hvis de gentagne oplysninger om det ernæringsmæssige indhold i det primære synsfelt ("forsiden af pakken") udtrykkes som en procentdel af referenceindtagene, skal disse oplysninger da også anføres i den obligatoriske næringsdeklaration ("bagsiden af pakken")?
(artikel 30, stk. 3, artikel 32, stk. 4, og artikel 33, bilag XIII)

Oplysninger om det ernæringsmæssige indhold gentaget på frivilligt grundlag i det primære synsfelt ("forsiden af pakken") må kun omfatte oplysninger om energiværdien eller om mængden af fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt. Disse oplysninger skal også angives i den obligatoriske næringsdeklaration ("bagsiden af pakken"). Det er imidlertid muligt at angive disse oplysninger på forsiden af pakken som en procentdel af referenceindtag (ud over de absolutte værdier), selv om denne udtryksform ikke anvendes i den obligatoriske næringsdeklaration.


3.18
Kan akronymet RI anvendes?
(artikel 32 og 33)

Når der anvendes et akronym, f.eks. RI for referenceindtag, skal det forklares fuldt ud et andet sted på emballagen. Erklæringen "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400 kJ/2 000 kcal)" kan ikke ændres.


3.19
Kan akronymet GDA anvendes?
(artikel 32 og 33)

Formålet med FIC-forordningen er at harmonisere indholdet og udtryks- og præsentationsformen af de oplysninger om det ernæringsmæssige indhold, der gives til forbrugerne, herunder frivillige oplysninger. I lyset af dette formål er det ikke muligt at anvende udtrykkene "vejledende dagligt indtag" eller akronymet GDA i forbindelse med anvendelsen af forordningens artikel 32 og 33 (se også punkt 3.18). Det skal bemærkes, at begrebet "referenceindtag" adskiller sig fra begrebet "vejledende dagligt indtag", da udtrykket "referenceindtag" ikke er et ernæringsråd som udtrykket "vejledende". Der er ikke tale om et ernæringsråd om at indtage f.eks. 20 g mættet fedt pr. dag, og forbrugerne bør ikke få den opfattelse, at det er den nødvendige minimumsmængde for at bevare helbredet.


3.20
Skal erklæringen "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400 kJ/2000 kcal)" tilføjes i nær tilknytning til næringsdeklarationen?
(artikel 32 og 33)

Ja, når oplysningerne angives som en procentdel af referenceindtagene pr. 100 g eller pr. 100 ml.

Nej, når oplysningerne angives pr. portion.


3.21
Referenceværdierne for indtaget af energi og næringsstoffer er opstillet for voksne.
Kan energiværdien og mængderne af næringsstoffer angives på frivilligt grundlag som en procentdel af referenceindtag for børn i stedet for eller som supplement til procentdele af referenceindtag for voksne? (artikel 32, stk. 4, artikel 36, stk. 3, og artikel 43, bilag XIII)

Nej. Den frivillige angivelse af referenceindtag for specifikke befolkningsgrupper er kun tilladt, hvis der er vedtaget EU-bestemmelser eller i fravær heraf nationale bestemmelser.

Energiværdien og mængderne af næringsstoffer må kun angives som en procentdel af referenceindtag for voksne samt som absolutte værdier. I henhold til forordningen skal Kommissionen imidlertid vedtage gennemførelsesretsakter om angivelsen af referenceindtag for specifikke befolkningsgrupper ud over de referenceindtag, der er fastsat for voksne, og der bliver således muligvis fastsat referenceindtag for børn på et senere tidspunkt. Indtil disse EU-bestemmelser er vedtaget, kan medlemsstaterne vedtage nationale bestemmelser om fastsættelse af videnskabeligt baserede referenceindtag for sådanne befolkningsgrupper. Det vil således ikke være tilladt at angive referenceindtag for andre specifikke befolkningsgrupper, f.eks. børn, efter udløbet af overgangsperioden, dvs. efter den 13. december 2014, medmindre der fastsættes videnskabeligt baserede referenceindtag for sådanne befolkningsgrupper i EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser.


3.22
Hvad er en forbrugsenhed?
Kan piktogrammer anvendes til at definere en portion? Kan symbolet eller ~, der betyder "tilnærmelsesvis lig med", anvendes til at angive antallet af portioner i en pakke? (artikel 33)

"Forbrugsenheden" skal være letgenkendelig for forbrugeren og skal kunne forbruges enkeltvis. En enkelt forbrugsenhed er ikke nødvendigvis en portion. F.eks. kan et stykke chokolade fra en plade chokolade være en forbrugsenhed, men portionen kan omfatte mere end ét stykke chokolade.

Symboler eller piktogrammer kan anvendes til at definere portionen eller forbrugsenheden. FIC-forordningen stiller kun krav om, at forbrugsenheden eller portionen skal være letgenkendelig og anføres på etiketten. De anvendte symboler eller piktogrammer skal være let forståelige for forbrugeren, og de må ikke være vildledende.

Mindre variationer i antallet af forbrugsenheder eller portioner i et produkt kan angives ved hjælp af symbolet _ eller ~ før antallet af portioner eller forbrugsenheder.


3.23
Kan ikoner alene anvendes til at symbolisere næringsstoffer og/eller energiværdien i stedet for ord?
(artikel 34 og bilag XV)

Nej. Obligatoriske og frivillige oplysninger om det ernæringsmæssige indhold skal angives i et bestemt format, og energiværdier og næringsstoffer skal anføres ved deres navn.

Det generelle princip om, at obligatoriske oplysninger skal angives i ord og tal, finder også anvendelse, hvis oplysningerne om det ernæringsmæssige indhold tilvejebringes på frivillig basis. Piktogrammer og symboler kan anvendes som et supplement.


3.24
Hvis produkterne er bestemt til salg i mere end et land, er det da muligt at angive næringsdeklarationen i det format, der kræves i USA og Canada, ud over næringsdeklarationen, der opfylder kravene i FIC-forordningen?
(artikel 30 og 34 og bilag XIV og XV)

Nej. En næringsdeklaration i det format, der kræves i USA og Canada, opfylder ikke EU-kravene, da både obligatoriske og frivillige oplysninger skal være i overensstemmelse med FIC-forordningens bestemmelser. En sådan mærkning kan også vildlede forbrugeren som følge af de forskellige omregningsfaktorer, der anvendes i USA til at beregne energiværdien og mængden af næringsstoffer.


3.25
Mængden af "salt" angivet i den obligatoriske næringsdeklaration beregnes efter formlen: salt = natrium × 2,5.
Skal al natrium i enhver ingrediens, f.eks. natriumsaccharinat, natriumascorbat mv., medtages i denne beregning?

Ja, det tilsvarende saltindhold skal altid udledes af fødevarens samlede natriumindhold ved formlen: salt = natrium × 2,5.


3.26
Hvornår finder de nye bestemmelser om næringsdeklaration anvendelse?
(artikel 49, 50, 54 og 55)

De nye bestemmelser om næringsdeklaration finder anvendelse fra den 13. december 2016. Fødevarer, der er markedsført eller mærket inden denne dato, kan markedsføres, indtil fødevarelagrene er opbrugt. Hvis virksomhederne vælger at tilvejebringe oplysninger om det ernæringsmæssige indhold på frivilligt grundlag i perioden 13. december 2014 – 12. december 2016, skal de følge bestemmelserne om udformning og indhold i FIC-forordningen.

Hvis der anvendes en ernærings- og/eller sundhedsanprisning, eller hvis vitaminer og/eller mineraler er blevet tilsat fødevaren, skal den obligatoriske næringsdeklaration være i overensstemmelse med FIC-forordningen fra den 13. december 2014.


3.27
Kan fødevarevirksomhedsledere tilpasse deres etiketter til de nye bestemmelser om næringsdeklaration inden den 13. december 2014?
Er det muligt at anvende de nye bestemmelser om næringsdeklaration delvis, eller skal alle de nye bestemmelser overholdes, hvis en af bestemmelserne anvendes? (artikel 54 og 55)

Ja, fødevarevirksomhedslederne kan anvende de nye bestemmelser om næringsdeklaration før den 13. december 2014 i stedet for at følge bestemmelserne i Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender de nye bestemmelser om næringsdeklaration, skal overholde alle bestemmelserne. Hvis f.eks. de nye bestemmelser om definitionen af den betydelige mængde for vitaminer og mineraler anvendes, finder alle de nye bestemmelser om næringsdeklaration anvendelse.

 


Bilag 2 - Eksempler på udformning af forskellige næringsdeklarationer.

De værdier, som er angivet i de forskellige eksempler, må ikke betragtes som sandfærdige værdier. De er givet som eksempler på, hvordan næringsdeklarationen skal/kan præsenteres med hensyn til de forskellige muligheder, der er givet i reglerne. Bemærk, at den tekst, som er angivet under ”Bemærkninger:”, ikke er en del af den tekst, som skal angives.


Eksempel 1
- Obligatorisk næringsdeklaration, pr. 100 g.
 
Franskbrød
 
 
Næringsindhold pr. 100 g
Energi
1118 kJ / 265 kcal
Fedt
4,3 g
heraf mættede fedtsyrer
1,1 g
Kulhydrat
47 g
heraf sukkerarter
0,5 g
Protein
7,5 g
Salt
1,3 g

 

Bemærkninger:

Selv om kostfiber ikke er deklareret skal energibidraget fra kostfiber regnes med (her er regnet med 4 g = 32 kJ/8 kcal).


Eksempel 2
- Obligatorisk næringsdeklaration, pr. 100 g, og frivilligt supplerende oplysninger pr. portion.
 
Chokoladebar
Næringsindhold
 
pr. 100 g
pr. portion (1 stk. = 70 g)
Energi
1902 kJ / 453 kcal
1331 kJ / 317 kcal
Fedt
19 g
13 g
heraf mættede fedtsyrer
10 g
7,0 g
Kulhydrat
67 g
47 g
heraf sukkerarter
65 g
46 g
Protein
3,5 g
2,5 g
Salt
0,55 g
0,39 g

 

Bemærkninger:

Den anvendte portion skal være angivet i nærheden, og antallet af portioner i pakningen skal angives.


Eksempel 3
- Obligatorisk næringsdeklaration, pr. 100 g, med frivilligt supplerende oplysninger om mængde i % af referenceindtag pr. 100 g.
 
Torskerogn, konserves
Næringsindhold
 
pr. 100 g
Procent af referenceindtag*
pr. 100 g
Energi
416 kJ /99 kcal
5 %
Fedt
3,7 g
5 %
heraf mættede fedtsyrer
0,4 g
2 %
Kulhydrat
2,7 g
1 %
heraf sukkerarter
0 g
0 %
Protein
14 g
28 %
Salt
1,2 g
20 %

* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).


Bemærkninger:

Det er påkrævet at tilføje følgende erklæring: "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400kJ/2 000kcal)".

 


Eksempel 4
- Obligatorisk næringsdeklaration pr. 100 ml, hvor man frivilligt kan vælge om man vil angive en erklæring om, at saltindholdet skyldes forekomsten af naturligt indhold af natrium.
  
Sødmælk
 
 
Næringsindhold pr. 100 ml
Energi
262 kJ /63 kcal
Fedt
3,5 g
heraf mættede fedtsyrer
2,3 g
Kulhydrat
4,5 g
heraf sukkerarter
4,5 g
Protein
3,3 g
Salt*
0,12 g

* Saltindholdet skyldes udelukkende naturligt indhold af natrium i produktet.


Eksempel 5
- Obligatorisk næringsdeklaration, pr. 100 g, med ubetydelige mængder af et eller flere næringsstoffer, jf. artikel 34, stk. 5.
  
Vingummi (indeholder sukker og sødestoffer)
 
 
Næringsindhold pr. 100 g
 
Energi
1143 kJ/ 269 kcal
Kulhydrat
55 g
heraf sukkerarter
18 g
Protein
7,5 g
Salt
0,17 g
Indeholder ubetydelige mængder af fedt og mættede fedtsyrer

 

Bemærkninger:

Indhold af polyoler er inddraget i beregning af energi (her 8 g = 80 kJ / 19,2 kcal). Mængden indgår i den deklarerede mængde kulhydrat. Der er ikke krav om, at selve indholdet af polyoler skal deklareres separat.


Eksempel 6
- Obligatorisk næringsdeklaration, pr. 100 g, med supplerende oplysninger for drænet produkt.
 
Tun i olie
 
Næringsindhold pr. 100 g
Pr. 100 g drænet produkt
 
Energi
1040 kJ /250 kcal
795 kJ / 109 kcal
Fedt
18 g
10 g
heraf mættede fedtsyrer
3,1 g
1,9 g
Kulhydrat
0 g
0 g
heraf sukkerarter
0 g
0 g
Protein
22 g
25 g
Salt
1,2 g
1,2 g

Eksempel 7
- Obligatorisk næringsdeklaration, pr. 100 g, med frivilligt supplerende oplysninger pr. portion og supplerende angivelse af mængde i % af referenceindtag pr. portion.
 
Jordnødder, saltede
Næringsindhold
 
Pr. 100 g
Pr. portion (30 g)
Procent af
referenceindtag* pr.
portion
Energi
2606 kJ /629 kcal
782 kJ /189 kcal
9 %
Fedt
52 g
16 g
23 %
heraf mættede
fedtsyrer
10 g
3,0 g
15 %
 
Kulhydrat
9,5 g
2,9 g
1 %
heraf sukkerarter
3,1 g
0,9 g
1 %
Protein
27 g
8,1 g
16 %
Salt
1,5 g
0,45 g
8 %

* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).


Bemærkninger:

Den anvendte portion skal være angivet i nærheden, og antallet af portioner i pakningen skal angives.

Det er i dette tilfælde (% af referenceindtag pr. portion) ikke påkrævet at tilføje følgende erklæring: "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400kJ/2 000kcal)", men det kan gøres frivilligt.

Der er i energiberegning inddraget bidrag fra kostfiber (her 7,7 g = 61,6 kJ / 15,4 kcal).


Eksempel 8
- Næringsdeklaration med inddragelse af supplerende oplysning om andre næringsstoffer, jf. artikel 30, stk. 2 – her kostfiber.
 
Rugbrød, fuldkorn
 
 
Næringsindhold pr. 100 g
Energi
869 kJ/ 206 kcal
Fedt
1, 2 g
heraf mættede fedtsyrer
0,2 g
Kulhydrat
39 g
heraf sukkerarter
3,1 g
Kostfibre
8,5 g
Protein
5,5 g
Salt
1,3g

 

Eksempel 9 - Næringsdeklaration med inddragelse af supplerende oplysninger om andre næringsstoffer, jf. artikel 30, stk. 2 - her fedtsyrer.
 
Mayonnaise
 
 
Næringsindhold pr. 100 g
Energi
2987 kJ/726 kcal
Fedt
80 g
Heraf
 
- mættede fedtsyrer
7,0 g
- enkeltumættede fedtsyrer
44 g
- flerumættede fedtsyrer
26 g
Kulhydrat
< 0,5 g
heraf sukkerarter
< 0,5 g
Protein
1,1 g
Salt
1,5 g

 

Bemærkninger:

I energiberegningen er indgået 0,4 g kulhydrat = 6,8 kJ/1,6 kcal

 

Eksempel 10 - Næringsdeklaration med inddragelse af supplerende oplysning om andre næringsstoffer, jf. artikel 30, stk. 2 – her vitaminer og mineraler.
 
Grøntsags-juice
Næringsindhold
 
pr. 100 ml
Procent af referenceindtag
pr. 100 ml
Energi
234 kJ / 55 kcal
 
Fedt
< 0,5 g
 
heraf mættede fedtsyrer
< 0,1 g
 
Kulhydrat
9,2 g
 
heraf sukkerarter
< 0,5 g
 
Protein
2,1 g
 
Salt
0,4 g
 
Folsyre
37,5 μg
19 %
Vitamin C
14 mg
18 %
Kalium
430 mg
22 %

 

Bemærkninger:

Deklaration af mængde i % af referenceindtag pr. 100 ml er obligatorisk.

I energiberegning er indgået 1,7 g kostfiber (13,6 kJ / 3,4 kcal) og 1 g organisk syre (13 kJ / 3 kcal). Energibidrag fra fedt er beregnet ud fra 0,4 g.

 

Eksempel 11 - Næringsdeklaration med inddragelse af supplerende oplysning om andre næringsstoffer jf. artikel 30, stk. 2. - her vitaminer og mineraler. Supplerende oplysninger om indhold pr. portion.
 
Havremüsli, ristet
Næringsindhold
 
Pr. 100 g
% af
referenceindtag*
pr. 100 g
Pr. portion (30 g)
% af
referenceindtag*
pr. portion
Energi
1660 kJ / 394
kcal
20 %
498 kJ / 118 kcal
6 %
 
Fedt
9,6 g
14 %
2, 9 g
4 %
heraf mættede
fedtsyrer
3,7 g
19 %
1,1 g
6 %
 
Kulhydrat
65 g
25 %
20 g
8 %
 
heraf sukkerarter
16 g
18 %
5 g
6 %
Protein
8 g
16 %
2,4 g
5 %
Salt
0,5 g
8 %
0,15 g
3 %
Calcium
120 mg
15 %
36 mg
5 %
Jern
2,5 mg
18 %
0,75 mg
5 %
*Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).

 

Bemærkninger:

I energiberegning er inddraget bidrag fra kostfibre (her 8 g = 64 kJ / 16 kcal).

Den anvendte portion skal være angivet i nærheden, og antallet af portioner i pakningen skal angives.

Deklaration af mængde i % af referenceindtag pr. 100 g er obligatorisk, pr. portion er frivilligt. De øvrige værdier i % af referenceindtag er også frivilligt.

Ved angivelse af % af referenceindtag pr. 100 g (for energi og næringsstoffer, jf. del B i forordningens bilag XIII) er det påkrævet at tilføje følgende erklæring: "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400kJ/2 000kcal)". Se afsnit 5.3.

 

Eksempel 12 - Næringsdeklaration af produkt, som er anprist for et næringsstof, som ikke er en delmængde af næringsdeklarationen. Mængde skal være deklareret i nærheden af næringsdeklarationen.
  
Laks, røget
 
 
Næringsindhold pr. 100 g
Energi
821 kJ / 197 kcal
Fedt
13 g
heraf mættede fedtsyrer
2,4 g
Kulhydrat
0 g
heraf sukkerarter
0 g
Protein
20 g
Salt
3,0 g

 

Indeholder 3 g omega-3 fedtsyrer pr. 100 g

 

Eksempel 13 - Næringsdeklaration givet i to kolonner
 
Franskbrød

Næringsindhold pr. 100 g:

Energi

1118/265 kJ/kcal

Kulhydrat

47 g

Fedt

4,3 g

heraf sukkerarter

0,5 g

heraf mættede fedtsyrer

1,1 g

Protein

7,5 g

Salt 1,3
 

Bilag 3 - Eksempler på gentagelse af næringsdeklaration i det primære synsfelt

Tabelformatet er ikke obligatorisk ved gentagelse af oplysninger i det primære synsfelt, men det er krav om, at næringsstofferne skal angives i samlet format.

Når mængden af næringsstoffer angives udelukkende pr. portion, skal energien angives både pr. portion og pr. 100 g/100 ml. Når der angives % af referenceindtag pr. portion, er der ikke krav om erklæring.

 

Eksempel 1 - gentagelse af næringsdeklaration, pr. 100 g.
 
Sødmælk
 
 
Næringsindhold pr. 100 g
Energi
262 kJ / 63 kcal
Fedt
3,5 g
heraf mættede fedtsyrer
2,3 g
Sukkerarter
4,5 g
Salt*
0,12 g

* Saltindholdet skyldes udelukkende naturligt indhold af natrium i produktet

 

Eksempel 2 - Gentagelse af deklarationen pr. portion.
 
Vingummi (indeholder sukker og sødestoffer)
Næringsindhold
 
Pr. 100 g
Pr. portion (25 g)
Energi
1143 kJ / 269 kcal
286 kJ / 67 kcal
Fedt
 
0 g
heraf mættede fedtsyrer
 
0 g
Sukkerarter
 
4,5 g
Salt
 
0,04 g

 

Bemærkninger:

Når man vælger at gentage næringsdeklarationsoplysninger pr. portion alene, skal energiværdien oplyses pr. 100 g.

Den anvendte portion skal være angivet i nærheden, og antallet af portioner i pakningen skal angives.


Eksempel 3
- Gentagelse af næringsdeklarationen pr. 100 g og med oplysninger om mængde i % af referenceindtag pr. 100 g.
 
Sødmælk
Næringsindhold
 
Pr. 100 g
% af referenceindtag* pr. 100
g
Energi
262 kJ / 63 kcal
3 %
Fedt
3,5 g
5 %
heraf mættede fedtsyrer
2,3 g
12 %
Sukkerarter
4,5 g
5 %
Salt**
0,12 g
2 %

* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).

** Saltindholdet skyldes udelukkende naturligt indhold af natrium i produktet.


Bemærkninger:

Det er påkrævet at tilføje følgende erklæring: Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).


Eksempel 4
- Gentagelse af deklarationen pr. portion og med oplysninger om mængde i % af referenceindtag pr. portion.
 
Rugbrød, fuldkorn
Næringsindhold
 
Pr. 100 g
Pr. portion
(1 skive = 50 g)
% af referenceindtag* pr. portion
Energi
869 kJ/ 206 kcal
435 kJ / 103 kcal
5 %
Fedt
 
0,6 g
1 %
heraf mættede fedtsyrer
 
0,1 g
1 %
Sukkerarter
 
1,6 g
2 %
Salt
 
0,7 g
12 %

* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400kJ/2000kcal).


Bemærkninger:

Det er i dette tilfælde (% af referenceindtag pr. portion) ikke påkrævet at tilføje følgende erklæring: "Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400kJ/2000kcal)", men det kan gøres frivilligt.

Den anvendte portion skal være angivet i nærheden, og antallet af portioner i pakningen skal angives. Når man vælger at gentage næringsdeklarationsoplysninger pr. portion alene, skal energiværdien oplyses pr. 100 g.

 


Bilag 4 - Dagligt referenceindtag af vitaminer og mineraler.

Dagligt referenceindtag af vitaminer og mineraler (voksne) (vitaminer og mineraler, som kan deklareres).

Vitaminer
Referenceindtag
Vitamin A
800 μg
Vitamin D
5 μg
Vitamin E
12 mg
Vitamin K
75 μg
Vitamin C
80 mg
Thiamin
1,1 mg
Riboflavin
1,4 mg
Niacin
16 mg
Vitamin B6
1,4 mg
Folsyre
200 μg
Vitamin B12
2,5 μg
Biotin
50 μg
Pantothensyre
6 mg
Mineraler:
 
Kalium
2000 mg
Chlorid
800 mg
Calcium
800 mg
Phosphor
700 mg
Magnesium
375 mg
Jern
14 mg
Zink
10 mg
Kobber
1 mg
Mangan
2 mg
Fluorid
3,5 mg
Selen
55 μg
Chrom
40 μg
Molybdæn
50 μg
Jod
150 μg

 


Bilag 5 - Referenceindtag af energi og visse andre næringsstoffer end vitaminer og mineraler

Energi eller næringsstof
Referenceindtag
Energi
8 400 kJ (2 000 kcal)
Fedt i alt
70 g
Mættede fedtsyrer
20 g
Kulhydrat
260 g
Sukkerarter
90 g
Protein
50 g
Salt
6 g

 


Bilag 6 - Referencestoffer og omregningsfaktorer for vitaminer

Mængden af det enkelte vitamin beregnes ud fra de referencestoffer, der er i denne tabel, og de omregningsfaktorer for vitamin A, vitamin E og niacin, der er under tabellen.

Navn
Referencestof
Formel (molvægt)
Vitamin A
Retinol
C20H30O (286,45)
Vitamin D
Cholecalciferol
C27H44O (384,64)
Vitamin E
α-Tocopherol
C29H50O2 (430,71)
Vitamin K
Phylloquinon
C31H46O2 (450,70)
Vitamin C
Ascorbinsyre
C6H8O6 (176, 12)
Thiamin (Vitamin B1)
Thiamin
C12H17N4OS (265,37)
Riboflavin (Vitamin B2)
Riboflavin
C17H20N4O6 (376,36)
Niacin
Nikotinamid
C6H6N2O (122,12)
Vitamin B6
Pyridoxin
C8H11NO3 (169,18)
Folsyre
Folsyre
(Pteroylmonoglutaminsyre)
C19H19N7O6 (441,40)
 
Vitamin B12
Cyanocobalamin
C63H88CoN14O14P (1355,37)
Biotin
D-Biotin
C10H16N2O3S (244,31)
Pantothensyre
D-Pantothensyre
C9H17NO5 (219,23)

 

Omregningsfaktorer for vitamin A, vitamin E og niacin:

Vitamin A: 1 retinolækvivalent (RE)

=1 µg retinol

=2 µg β-caroten fra kosttilskud og tilsat fødevarer

=12 µg β-caroten fra fødevarer (naturligt indhold)

=24 µg α-caroten, β-cryptoxanthin, andre provitamin A carotenoider fra fødevarer

Vitamin E: 1 α-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-α-tocopherol

Niacin: 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptofan

Omregningsfaktorerne er baseret på de Nordiske Næringsstof Anbefalinger, 2012, og er i øvrigt i samstemmende med omregningsfaktorer fra The Institute of Medicine (IOM), USA.

 


Bilag 7 - Retningslinjer for afrunding af værdierne i næringsdeklaration af fødevarer

Følgende retningslinjer for afrunding anbefales ved deklaration af fødevarers næringsindhold.

Næringsstof
Mængde pr. 100 g eller 100 ml
Afrunding
Energi (kJ/kcal)
 
Til nærmeste 1 kJ/kcal
Fedt*, kulhydrat*, sukkerarter*, protein*, kostfibre*, polyoler, stivelse* (gram)
≥10 g
Til nærmeste 1 g
(ingen decimaler)
<10 g og >0,5 g
Til nærmeste 0,1 g
Ingen detekterbare mængder eller koncentration på ≤0,5 g
”0 g” eller ”<0,5 g” kan angives
Mættede fedtsyrer*, enkeltumættede fedtsyrer*, flerumættede fedtsyrer* (gram)
≥10 g
Til nærmeste 1 g
(ingen decimaler)
<10 g og >0,1 g
til nærmeste 0,1 g
Ingen detekterbare mængder eller koncentration på ≤0,1 g
”0 g” eller ”<0,1 g” kan angives
Natrium (gram)
≥1 g
Til nærmeste 0,1 g
<1 g og >0,005 g
Til nærmeste 0,01 g
Ingen detekterbare mængder eller koncentration på ≤0,005 g
”0 g” eller ”<0,005 g” kan angives
Salt (g)
≥1 g
Til nærmeste 0,1 g
<1 g og >0,0125 g
Til nærmeste 0,01 g
Ingen detekterbare mængder eller koncentration på ≤0,0125 g
”0 g” eller ”<0,01 g” kan angives
Vitaminer og mineraler
Vitamin A, folsyre, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, jod, kalium
Tre signifikante tal **
Alle andre vitaminer og mineraler
To signifikante tal
* Gælder ikke for underkategorier.
** Se supplerende danske retningslinjer nedenfor.

 

Supplerende danske retningslinjer vedrørende afrunding for følgende elementer:

Næringsstof
Mængde pr. 100 g eller 100 ml
Afrunding
Vitaminer og mineraler, % af RI*
10 % og derunder
10 – 100 %
> 100 %
Nærmeste hele tal
Nærmeste med 5 delelige tal
Nærmeste med 10 delelige tal
Vitamin A, folsyre, chlorid, calcium, phosphor, magnesium, jod, kalium
 
I de tilfælde, hvor der er behov for at deklarere en mængde over to betydende cifre, anbefales, at den deklarerede mængde afrundes til to hele tal fra 1 til 9. Det ene tal kan tillige kan være ”0”. Eksempel: 150 µg folsyre i stedet for 152 µg, eller 300 µg vitamin A i stedet for 304 µg.
* Referenceindtag

 


Bilag 8 - Analysemetoder benyttet ved kontrol af næringsdeklaration

Benyttede standardmetoder/referencemetoder skal være seneste udgave.

 
Næringsstof
 
Metode/Princip
Energi
Beregnes som beskrevet i forordningen.
Protein
Beregnes af N-indholdet ved multiplikation med 6,25.
N-indholdet bestemmes ved Kjeldahl efter NMKL nr. 6.
Kulhydrat
Beregnes af tørstof ÷ aske ÷ protein ÷ fedt ÷ kostfibre* ÷ organiske syrer**.
Alternativt: summen af alle specifikke kulhydratkomponenter.
Fedt ***
Fedt i kød og kødvarer: NMKL nr. 131 eller AOAC 991.36. Fedt i andre fødevarer: en modifikation af NMKL nr. 131 hvor prøven behandles med saltsyre, og fedtet udtrækkes efter tilsætning af alkohol med en blanding af diethylether og petroleumsether. Opløsningsmidlet afdampes, og fedtet vejes.
Sukkerarter og polyoler
Prøven ekstraheres med 60° C vand, og indholdet bestemmes ved High Performance Anionic Exchange Chromatography med Pulsed Amperometric Detection.
Fedtsyrer
Lipidet isoleres om nødvendigt ved ekstraktion med diethylether/petroleumsether, forsæbes og methyleres med bortrifluorid-methanol-komplex. Efter ekstraktion med n-heptan kvantificeres methylestrene på en gaskromatograf udstyret med en passende polær kapillarkolonne.
Kostfibre
AOAC 985.29. Enzymatisk gravimetrisk.
(Denne metode måler ikke alle de kulhydratpolymerer, der falder ind under definitionen.)
Tørstof***
NMKL nr. 169. Gravimetrisk
Aske
NMKL nr. 173. Gravimetrisk.
Stivelse
AOAC 996.11. Enzymatisk kolorimetrisk.
Kolesterol
Efter forsæbning og ekstraktion med pentan:ethylacetat sker separation, detektion og kvantifikation ved brug af APCI-MS/MS.
Vitamin A
EN 12823. HPLC
Vitamin B1 (thiamin)
EN 14122. HPLC
Vitamin B2 (riboflavin)
EN 14152. HPLC
Vitamin B6 (pyridoxin)
EN 14163. HPLC
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Efter ekstraktion i en eddikesyre-acetat-cyanid opløsning mikrobiologisk bestemmelse med Lactobacillus delbruecki, som testorganism.
Folat
EN 14131. Mikrobiologisk.
 
Niacin
Efter syrehydrolyse mikrobiologisk bestemmelse med Lactobacillus plantarum, som testorganisme.
Pantothensyre
Efter ekstraktion med eddikesyre-natriumacetat mikrobiologisk bestemmelse med Lactobacillus plantarum, som testorganism.
Biotin
Efter syrehydrolyse mikrobiologisk bestemmelse med Lactobacillus plantarum, som testorganisme.
Vitamin C
Efter ekstraktion med metafosforsyre tilsat oxalsyre sker separation ved brug af HPLC, og detektion og kvantifikation ved brug af UV og fluorescens detektion.
Vitamin D
EN 12821. HPLC
Vitamin E
EN 12822. HPLC
Mineraler inkl. natrium, kalium og phosphor
pr EN16943. ICP-OES efter destruktion i mikrobølgeovn.
Jod
FM078. 1 DTU Fødevareinstituttet: ICP-MS.
Selen
FM073. 1 DTU Fødevareinstituttet. ICP-MS.
* Hvis indhold af kostfiber er meget lavt eller ubetydeligt, kan korrektionen for kostfibre undlades. Det vil være en konkret vurdering, hvor lavt indholdet af kostfiber skal være, for at undlade korrektion herfor, som beskrevet i vejledningens afsnit 9.1, vedrørende kulhydratberegning.
** For de fleste naturlige fødevarer er indholdet af organisk syre uden betydning.
*** For varegrupper, hvor der er strengere krav til variation i specifikke regler, fx mejeriprodukter, skal de specifikke krav overholdes.