Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for fødevarer:
3. Fødevarer – hvad står der i reglerne om tilbagetrækning/ tilbagekaldelse?

 

3.1 Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige – artikel 14

Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige.

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 1

Fødevarer betragtes som farlige, hvis de anses for at være enten:

 • sundhedsskadelige eller

 • uegnede til menneskeføde.

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 2

Når virksomheden skal afgøre, om en fødevare er farlig, skal virksomheden tage hensyn til:

 • Hvordan forbrugerne normalt vil bruge fødevaren.

 • Hvilke oplysninger der følger med fødevaren.

Se mere i afsnit 3.2 Er fødevaren sundhedsskadelig? og afsnit 3.3 Er fødevaren uegnet til menneskeføde?

Formålet med artikel 14 er at beskytte forbrugerne mod fødevarer, der er farlige, dvs. enten er sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde. Artikel 14 fastsætter, hvornår en fødevare må betragtes som farlig. Artikel 14 skal ses i sammenhæng med artikel 19. Hvis fødevaren er farlig og allerede i omsætning, skal kravene i artikel 19 opfyldes for at sikre, at sådanne fødevarer bliver trukket tilbage, og at Fødevarestyrelsen bliver informeret om det.

Ud over den mere overordnede artikel 14 er der også specifikke regler, der er fastsat ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn, og som altså supplerer fødevareforordningens generelle krav om, at fødevarer ikke må være farlige.

Se mere: 3.4 Specifikke regler om fødevaresikkerhed

Fødevarer anses i udgangspunktet for farlige, hvis fødevarerne ikke overholder de specifikke regler til fødevaresikkerheden, og fødevarerne anses dermed i udgangspunktet også for ulovlige.

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 7 

Se mere om vurderingen af ulovlige fødevarer i afsnit:

6. Fødevarer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse?

9. Fødevaren er farlig, men overholder specifikke regler om fødevaresikkerhed – forbrugere er blevet syge

10. Fødevaren er ikke farlig, men udgør en risiko for særlig sundhedsmæssigt følsomme forbrugere

12. Fødevaren er ulovlig, men ikke farlig


3.2 Er fødevaren sundhedsskadelig?

Når virksomheden skal afgøre, om en fødevare er sundhedsskadelig, skal virksomheden tage hensyn til:

 • Fødevarens sandsynlige umiddelbare og/eller kortsigtede og/eller langsigtede indvirkning på sundheden hos personer, der indtager fødevaren, samt hos kommende generationer.
 • Sandsynlige kumulative toksiske indvirkninger.
 • At en bestemt kategori af forbrugere kan være særlig sundhedsmæssigt følsomme over for en fødevare, der er bestemt til den pågældende kategori af forbrugere.

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 4 

Fødevarer kan være sundhedsskadelige, selv om skaden er kumulativ eller først viser sig over en lang periode. Fx kan visse miljøforureninger (fx dioxin, methyl-kviksølv eller kræftfremkaldende stoffer) eller procesforureninger (dannelse af fx akrylamid), der ophobes i kroppen, på længere sigt medføre varige skader også i de kommende generationer. Hvis disse stoffer indgår i for høje mængder i en fødevare, vil det være relevant at inddrage i vurderingen af, om fødevaren er sundhedsskadelig.

Se mere om farlighedsvurdering og eksempler på sundhedsskadelige fødevarer i afsnit:

6. Fødevarer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse?

11. Fødevaren er farlig


3.3 Er fødevaren uegnet til menneskeføde?

Når virksomheden skal afgøre, om en fødevare er uegnet til menneskeføde, skal virksomheden tage hensyn til, om fødevaren er uacceptabel til menneskeføde, hvis den anvendes som tiltænkt, fordi den er forurenet af udefra kommende forhold eller på anden måde, eller på grund af forrådnelse, nedbrydning eller fordærv.

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 5

Virksomheden skal fx forholde sig til, om fødevaren har en uacceptabel smag eller lugt, eller om den er åbenlyst forringet, fx med råd eller mug. Det er også uacceptabelt, hvis der er fremmedlegemer i fødevaren, fx glasstykker, skadedyr eller rester efter skadedyr. I disse situationer er fødevaren uegnet til menneskeføde og dermed farlig. 

Se mere om farlighedsvurdering og eksempler på fødevarer, der er uegnet til menneskeføde i:

6. Fødevarer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse?

11. Fødevaren er farlig​


3.4 Specifikke regler om fødevaresikkerhed

Der er en række specifikke regler om fødevaresikkerhed

Fødevareforordningen, artikel 14, stk. 7

De specifikke regler om fødevaresikkerhed er fx kriterier eller grænseværdier, der er fastsat ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn i fødevarelovgivningen.
Hvis en fødevare overskrider et kriterie eller en grænseværdi fastsat ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn i lovgivningen, vil det som udgangspunkt betyde, at fødevaren er sundhedsskadelig eller uegnet til konsum og dermed farlig efter fødevareforordningens artikel 14, stk. 2.

Eksempler på regler med særlige kriterier eller grænseværdier, der er fastsat ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn:

Visse bestemmelser i mikrobiologiforordningen

Visse bestemmelser i forordning om bestemte forurenende stoffer i fødevarer

Visse bestemmelser i mærkningsbekendtgørelsen

Visse bestemmelser i mærkningsforordningen

Lovgivningen indeholder også krav til fødevarer, der er fastsat ud fra andre hensyn end fødevaresikkerhed, fx: 

 • Miljøhensyn (bestråling, visse pesticider, GMO).

 • Hensyn til anvendelsen af produktet (visse pesticider, veterinærmedicinske produkter).

 • Industrielle hensyn (visse tilsætningsstoffer).

 • Vildledning.

I disse tilfælde kan det være relevant, at Fødevarestyrelsen foretager eller får foretaget en vurdering af, om en overtrædelse af kravet i en konkret sag også betyder, at fødevaren er farlig efter fødevareforordningens artikel 14. Hvis fødevaren ikke er farlig, er der alene tale om, at fødevaren ikke overholder lovgivningen og dermed er ulovlig. Ulovlige fødevarer må ikke markedsføres.

Se mere om:
3.1 Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige – artikel 14
6. Fødevarer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse?
15. Brug af risikovurdering – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer

Se eksempler på lovlige og ulovlige fødevarer i afsnit:
8. Fødevarekontaktmaterialer – hvad skal virksomheden overveje før tilbagetrækning/tilbagekaldelse?
9. Fødevaren er farlig, men overholder specifikke regler om fødevaresikkerhed – forbrugere er blevet syge
10. Fødevaren er ikke farlig, men udgør en risiko for særlig sundhedsmæssigt følsomme personer

11. Fødevaren er farlig

12. Fødevaren er ulovlig, men ikke farlig

15. Brug af risikovurdering – fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer​


3.5 En farlig fødevare skal trækkes tilbage eller tilbagekaldes – artikel 19

​Hvis en fødevare er farlig, skal den trækkes tilbage fra markedet. Er fødevaren nået ud til forbrugerne, skal den tilbagekaldes.

Alle fødevarevirksomheder både med og uden produktion er forpligtede til at trække fødevarer tilbage.

En virksomhed skal trække en fødevare tilbage, hvis den antager eller har grund til at antage, at en fødevare, som virksomheden har importeret, produceret, tilvirket, forarbejdet eller distribueret, ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed, og fødevaren ikke længere er under virksomhedens umiddelbare kontrol. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1 
Virksomheden skal trække fødevaren tilbage, hvis:

 • Fødevaren antages at være farlig, og

 • markedsføringen er påbegyndt.

Hvis fødevaren endnu ikke har forladt produktionsvirksomheden eller importøren og stadig er under denne virksomheds fysiske kontrol, er der ikke behov for en tilbagetrækning.

Der er heller ikke behov for en tilbagetrækning, hvis fødevaren i sin helhed befinder sig på et lager, og virksomheden stadig har den fulde, økonomiske og juridiske råderet over fødevaren.

Detailvirksomheder uden tilvirkning, engrosvirksomheder uden produktion/forarbejdning og distributionsvirksomheder skal også trække en farlig fødevare tilbage. – Selvom disse virksomheder ikke har samme indflydelse på fødevarernes indpakning, mærkning, sikkerhed eller integritet. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 2

Virksomheden skal også orientere sin eventuelle leverandør eller producenten, hvis der er et fødevaresikkerhedsmæssigt problem med en fødevare.

Hvis fødevaren er nået ud til de endelige forbrugere, skal virksomheden tilbagekalde fødevaren. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1, 2. punktum

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 2 

Se mere om procedurerne for tilbagetrækning og tilbagekaldelse samt om pligten til at informere leverandører, aftagere mv.:

16. Sporbarhed og virksomhedens pligt til at have oplysninger, der identificerer farlige fødevarer, foder eller fødevarekontaktmaterialer

17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen

18. Information til forbrugere/slutbrugerne


3.6 Pligt til at informere Fødevarestyrelsen, andre virksomheder og forbrugere – artikel 19

Virksomheden skal informere Fødevarestyrelsen, hvis virksomheden antager eller har grund til at antage, at en fødevare, den markedsfører, ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed efter artikel 14. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1, 1. punktum 

Hvis virksomheden antager eller har grund til at antage, at en fødevare, virksomheden har markedsført, kan være sundhedsskadelig, skal virksomheden straks underrette Fødevarestyrelsen. Der er altså en skærpet underretningspligt, der gælder fra et tidligere tidspunkt end i de tilfælde, hvor virksomheden anser fødevaren for at være uegnet til konsum. Virksomheden skal detaljeret oplyse om, hvad virksomheden har gjort for at forebygge, at forbrugere bliver udsat for risikoen. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 3 

Virksomheden skal trække en farlig fødevare tilbage, hvis fødevaren har forladt virksomhedens umiddelbare kontrol.

Virksomheden skal også som led i tilbagetrækningen hurtigst muligt informere de virksomheder, som den har modtaget fødevaren fra eller sendt fødevaren til.

Hvis en fødevare er nået ud til forbrugerne, skal virksomheden effektivt og præcist informere forbrugerne om baggrunden for, at fødevaren kaldes tilbage.  Se afsnit 18. Information til forbrugerne/slutbrugerne. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 1, 2. punktum.  

Pligten til at informere forbrugerne ligger som udgangspunkt hos den virksomhed, der har udført den sidste håndtering af fødevaren, herunder færdigpakket og mærket fødevaren med henblik på salg til den endelige forbruger.

Se også definitionen af færdigpakket i: 

Mærkningsbekendtgørelsen, § 2, stk. 1, nr. 5 

Pligten til at informere forbrugerne gælder også for cateringvirksomheder, som leverer til blandt andet frokostordninger eller selskaber. Modtagerne i disse situationer er ofte ikke  en anden fødevarevirksomhed, men selskaber eller medarbejdere, som skal betragtes som forbrugere.

Se mere om informationspligt:

17. Information om tilbagetrækning/tilbagekaldelse til andre virksomheder og Fødevarestyrelsen

18. Information til forbrugerne/slutbrugerne