Gå til navigation Gå til hovedindhold

Vejledningsafsnit for fødevarekontaktmaterialer:
23. Bilag

 

Bilag 1: Oversigt over regler for tilbagetrækning og tilbagekaldelse som er nævnt i vejledningen

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: 
www.retsinfo.dk  

EU-lovgivning i form af forordninger, direktiver og beslutninger findes på EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/homep​age.html?locale=da 

Kommissionens vejledninger til fødevareforordningen findes på hjemmesiden for  Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere: 
http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm 

En del af dokumenterne findes også på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 
www.fvst.dk 

EU-lovgivning
Forordninger

Fødevareforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerheds-autoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (som ændret).  

Forordning om fødevarekontaktmaterialer 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (som ændret). 

Markedsføringsforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (som ændret). 

Mikrobiologiforordningen 
Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (som ændret). 

Forordning om bestemte forurenende stoffer i fødevarer 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (som ændret). 

Mærkningsforordningen  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (som ændret). 

Foderhygiejneforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (som ændret). 

TSE-forordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier. 

Biproduktforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (som ændret). 

Gennemførselsforordningen 
Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. 

Fodertilsætningsstofforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (som ændret).  

Vejledninger til forordninger 

Kommissionens vejledning til fødevareforordningen
Kommissionens vejledning af 26. januar 2010 om gennemførelse af artikel 11, 12, 14, 17, 18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. 178/2002 om den generelle fødevarelovgivning.  

Nationale forskrifter
Love

Fødevareloven
Lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 af lov om fødevarer.

Bekendtgørelser

Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2018 om fødevarekontaktmaterialer.

Mærkningsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning m.v. af fødevarer.  

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr 
Bekendtgørelse nr. 1228 af 19. november 2019 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr  

Foderbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 1287 af 29. november 2019 om foder og foderstofvirksomheder.

Eksportbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.

Vejledninger 

Autorisationsvejledningen
Vejledning nr. 9126 af 15. februar 2019 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Mærkningsvejledningen
Vejledning nr. 9430 af 13. juni 2018 om mærkning af fødevarer.


Bilag 2: Definitioner

Der er en række definitioner i fødevarelovgivningen. På tilbagetrækningsområdet står de væsentligste definitioner i fødevareforordningen, foderhygiejneforordningen og fødevarekontaktmaterialeforordningen. 

Fødevareforordningen 
Foderhygiejneforordningen 
Fødevarekontaktmaterialeforordningen 

Endelige forbruger/slutbruger
Den endelige forbruger af en fødevare er en forbruger, som ikke anvender varen som led i operationer eller aktiviteter i forbindelse med en fødevarevirksomhed.  

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 8 

Definitionen af endelig forbruger anvendes i denne vejledning også for fødevarekontaktmaterialer.
For foder anvendes i denne vejledning betegnelsen slutbruger, se under "slutbruger".

Fare
Den potentielt sundhedsskadelige virkning, der kan være forbundet med biologiske, kemiske eller fysiske agenser i fødevarer eller foder eller forbundet med fødevarernes eller foderets tilstand. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 14 

Foder
Foder (eller foderstoffer) er alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle  fortæres af dyr. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 4 

Forsigtighedsprincippet
Forsigtighedsprincippet tager højde for, at markedsføringen af en fødevare eller et foder kan begrænses i særlige situationer. Det er situationer, hvor det på baggrund af eksisterende oplysninger kan påvises, at der er mulighed for skadelige virkninger for sundheden, men der stadig er videnskabelig usikkerhed om produktet.

Fødevareforordningens artikel 7, stk. 1 

Foranstaltninger vedtaget ud fra forsigtighedsprincippet må ikke være mere vidtgående end nødvendigt og må ikke hindre handelen mere end nødvendigt for at sikre det høje sundhedsbeskyttelsesniveau. 

Fødevareforordningen, artikel 7, stk. 2 

Det kræver derfor nøje overvejelse at bruge forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet kan kun bruges, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at proceduren i fødevareforordningens artikel 7 bliver fulgt. Dvs., at der fremskaffes yderligere videnskabelige oplysninger med henblik på en mere fuldstændig risikovurdering, samt at både EU-Kommissionen og de øvrige EU-medlemslande bliver inddraget. 

Fødevarer
Fødevarer er alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker.
Fødevarer omfatter drikkevarer, tyggegummi og ethvert stof, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling.

Fødevareforordningen, artikel 2 

Fødevarekontaktmaterialer
Fødevarekontaktmaterialer er materialer og genstande, der er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer eller som med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer eller at afgive deres bestanddele til fødevarer under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold.

Det kan fx være emballage til indpakning som bolsjeposer eller kødbakker, maskiner til forar-bejdning som hurtighakkere eller håndmixere, og bordplader. Handsker, som bruges af personer, der håndterer uindpakkede fødevarer samt fx grøntsagsskuffer i køleskabe, er også omfattet.

Forordningen om fødevarekontaktmaterialer, artikel 3 

Markedsføring
Besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 8 

Returnering af et produkt til leverandøren som følge af en tilbagetrækning betragtes ikke som markedsføring, da produktet ikke kan omsættes på lovlig vis.

Risikovurdering
En videnskabeligt baseret proces bestående af fire led: konstatering af faren, karakterisering af faren, vurdering af eksponeringen og karakterisering af risikoen. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 11 

Slutbruger
I denne vejledning anvendes betegnelsen slutbrugeren, når der er tale om foder. Slutbrugeren vil være den virksomhed eller person, der står for at bruge foderet til dyrene, dvs. landmanden eller ejeren af dyrene.​


Bilag 3: Oversigt over baggrunden for og betydningen af de specifikke regler om fødevaresikkerhed