Gå til navigation Gå til hovedindhold

EU-lovgivning:
23. Bilag

 

Bilag 1: Oversigt over regler for tilbagetrækning og tilbagekaldelse som er nævnt i vejledningen

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: 
www.retsinfo.dk  

EU-lovgivning i form af forordninger, direktiver og beslutninger findes på EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/homep​age.html?locale=da 

Kommissionens vejledninger til fødevareforordningen findes på hjemmesiden for  Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere: 
http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm 

En del af dokumenterne findes også på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 
www.fvst.dk 

EU-lovgivning
Forordninger

Fødevareforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerheds-autoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (som ændret).  

Forordning om fødevarekontaktmaterialer 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (som ændret). 

Markedsføringsforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (som ændret). 

Mikrobiologiforordningen 
Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (som ændret). 

Forordning om bestemte forurenende stoffer i fødevarer 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (som ændret). 

Mærkningsforordningen  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (som ændret). 

Foderhygiejneforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (som ændret). 

TSE-forordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier. 

Biproduktforordningen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (som ændret). 

Gennemførselsforordningen 
Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. 

Fodertilsætningsstofforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (som ændret).  

Vejledninger til forordninger 

Kommissionens vejledning til fødevareforordningen
Kommissionens vejledning af 26. januar 2010 om gennemførelse af artikel 11, 12, 14, 17, 18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. 178/2002 om den generelle fødevarelovgivning.  

Nationale forskrifter
Love

Fødevareloven
Lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 af lov om fødevarer.

Bekendtgørelser

Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2018 om fødevarekontaktmaterialer.

Mærkningsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning m.v. af fødevarer.  

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr 
Bekendtgørelse nr. 1228 af 19. november 2019 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr  

Foderbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 1287 af 29. november 2019 om foder og foderstofvirksomheder.

Eksportbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2019 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer.

Vejledninger 

Autorisationsvejledningen
Vejledning nr. 9126 af 15. februar 2019 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Mærkningsvejledningen
Vejledning nr. 9430 af 13. juni 2018 om mærkning af fødevarer.