Gå til navigation Gå til hovedindhold

Definitioner:
23. Bilag

 

Bilag 2: Definitioner

Der er en række definitioner i fødevarelovgivningen. På tilbagetrækningsområdet står de væsentligste definitioner i fødevareforordningen, foderhygiejneforordningen og fødevarekontaktmaterialeforordningen. 

Fødevareforordningen 
Foderhygiejneforordningen 
Fødevarekontaktmaterialeforordningen 

Endelige forbruger/slutbruger
Den endelige forbruger af en fødevare er en forbruger, som ikke anvender varen som led i operationer eller aktiviteter i forbindelse med en fødevarevirksomhed.  

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 8 

Definitionen af endelig forbruger anvendes i denne vejledning også for fødevarekontaktmaterialer.
For foder anvendes i denne vejledning betegnelsen slutbruger, se under "slutbruger".

Fare
Den potentielt sundhedsskadelige virkning, der kan være forbundet med biologiske, kemiske eller fysiske agenser i fødevarer eller foder eller forbundet med fødevarernes eller foderets tilstand. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 14 

Foder
Foder (eller foderstoffer) er alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle  fortæres af dyr. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 4 

Forsigtighedsprincippet
Forsigtighedsprincippet tager højde for, at markedsføringen af en fødevare eller et foder kan begrænses i særlige situationer. Det er situationer, hvor det på baggrund af eksisterende oplysninger kan påvises, at der er mulighed for skadelige virkninger for sundheden, men der stadig er videnskabelig usikkerhed om produktet.

Fødevareforordningens artikel 7, stk. 1 

Foranstaltninger vedtaget ud fra forsigtighedsprincippet må ikke være mere vidtgående end nødvendigt og må ikke hindre handelen mere end nødvendigt for at sikre det høje sundhedsbeskyttelsesniveau. 

Fødevareforordningen, artikel 7, stk. 2 

Det kræver derfor nøje overvejelse at bruge forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet kan kun bruges, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at proceduren i fødevareforordningens artikel 7 bliver fulgt. Dvs., at der fremskaffes yderligere videnskabelige oplysninger med henblik på en mere fuldstændig risikovurdering, samt at både EU-Kommissionen og de øvrige EU-medlemslande bliver inddraget. 

Fødevarer
Fødevarer er alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker.
Fødevarer omfatter drikkevarer, tyggegummi og ethvert stof, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling.

Fødevareforordningen, artikel 2 

Fødevarekontaktmaterialer
Fødevarekontaktmaterialer er materialer og genstande, der er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer eller som med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer eller at afgive deres bestanddele til fødevarer under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold.

Det kan fx være emballage til indpakning som bolsjeposer eller kødbakker, maskiner til forar-bejdning som hurtighakkere eller håndmixere, og bordplader. Handsker, som bruges af personer, der håndterer uindpakkede fødevarer samt fx grøntsagsskuffer i køleskabe, er også omfattet.

Forordningen om fødevarekontaktmaterialer, artikel 3 

Markedsføring
Besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 8 

Returnering af et produkt til leverandøren som følge af en tilbagetrækning betragtes ikke som markedsføring, da produktet ikke kan omsættes på lovlig vis.

Risikovurdering
En videnskabeligt baseret proces bestående af fire led: konstatering af faren, karakterisering af faren, vurdering af eksponeringen og karakterisering af risikoen. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 11 

Slutbruger
I denne vejledning anvendes betegnelsen slutbrugeren, når der er tale om foder. Slutbrugeren vil være den virksomhed eller person, der står for at bruge foderet til dyrene, dvs. landmanden eller ejeren af dyrene.​


Bilag 3: Oversigt over baggrunden for og betydningen af de specifikke regler om fødevaresikkerhed