Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vejledningsafsnit for fødevarekontaktmaterialer:
16. Sporbarhed og oplysninger, der identificerer farlige produkter

Uanset om der er tale om en fødevare-, foder- eller fødevarekontaktmaterialevirksom-hed, skal virksomheden skaffe en række oplysninger i forbindelse med en tilbagetræk-ning eller tilbagekaldelse af et produkt. Virksomhedens ansvar og opgaver er de samme med få undtagelser.

16.1 Hvad skal virksomheden gøre ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse?

​En virksomhed skal straks efter, at den er blevet opmærksom på, at en fødevare/et fødevarekontaktmateriale ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed, eller et foder ikke overholder kravene til fodersikkerhed, træffe forholdsregler for at informere Fødevarestyrelsen og trække produktet tilbage fra markedet. 

Fødevareforordningen, artikel 19, stk.1 
Fødevareforordningen, artikel 20, stk. 1 
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 1 
Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen, § 8, stk. 2 
Markedsføringsforordningen, artikel 5"Straks" betyder i denne sammenhæng uden unødigt ophold. Virksomheden skal gå i gang med det samme for at gennemføre en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af fødevaren/fødevarekontaktmaterialet eller foderet.


Virksomheden skal først samle en række oplysninger for at identificere og afgrænse det konkrete parti. Virksomheden skal bl.a.: 

Informér Fødevarestyrelsen. Hvis fødevaren er sundhedsfarlig, skal virksomheden straks informere Fødevarestyrelsen. Se afsnit 17.4 Information til Fødevarestyrelsen om tilbagetrækning/tilbagekaldelse.

Det forudsætter, at virksomheden har et system på plads, så der er sporbarhed på de varer, som virksomheden håndterer.

Virksomheden skal: 

 • Identificere fra hvem og til hvem, virksomheden har modtaget eller sendt en given fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale. Det gælder dog ikke for den endelige forbruger eller slutbruger, der ikke samtidig er en virksomhed.

 • Have et system på plads, så virksomheden kan udlevere de nødvendige oplysninger til Fødevarestyrelsen.

Fødevareforordningen, artikel 18, stk. 2 
Fødevareforordningen, artikel 18, stk. 3 
Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 17, stk. 2 
Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 17, stk. 3 

Fødevaren, foderet eller fødevarekontaktmaterialet skal være tilstrækkeligt mærket eller på anden måde identificeret, så der er sporbarhed. Varen skal med andre ord kunne følges gennem alle handels- og distributionsled. 

Fødevareforordningen, artikel 18, stk. 1
Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 15 
Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 17, stk. 3 

Der kan være særlige krav til, hvordan virksomheden skal opbevare oplysninger om sporbarhed. Det gælder for fx animalske biprodukter. Virksomheden skal dog altid have følgende oplysninger klar: 

 • Navn og adresse på leverandøren samt oplysninger, der identificerer det produkt, der er modtaget.

 • Navn og adresse på modtageren samt oplysninger, der identificerer det produkt, der er leveret.

 • Dato og evt. tidspunkt for leverancen.

 • Mængde, der er leveret.

Fødevareforordningen, artikel 18, stk. 2 
Fødevareforordningen, artikel 18, stk. 3 
Kommissionens vejledning til fødevareforordningens artikel 18 
Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 17, stk. 2 
Fødevarekontaktmaterialeforordningen, artikel 17, stk. 3 
Biproduktforordningerne


16.2 Hvilke(t) parti(er) drejer det sig om?

​Virksomheden skal starte med at afgrænse det parti af fødevarer, foder eller fødevarekontaktmaterialer, der skal trækkes tilbage fra markedet eller tilbagekaldes fra forbrugerne/slutbrugerne. Virksomheden skal bl.a. undersøge, om flere partier af samme produkt eller evt. andre produkter også skal trækkes tilbage.

Virksomheden skal forsøge at finde ud af, hvad der er årsag til fejlen eller afvigelsen, og hvornår den er opstået. På den måde kan virksomheden afgrænse, hvilke partier den skal trække tilbage fra markedet eller kalde tilbage fra forbrugerne/slutbrugerne og sikre, at fejlen bliver rettet og ikke sker igen.

Hvis der er en fejl eller afvigelse ved en råvare eller ingrediens, som kræver tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, skal virksomheden: 

 • Sikre, at alle relevante partier, hvori råvaren indgår, bliver omfattet af tilbagetrækningen og tilbagekaldelsen.

 • Stoppe med at bruge råvaren, så snart virksomheden får mistanke om, at råvaren er farlig eller ikke overholder lovgivningen.

 • Vurdere produkter, der er produceret med den fejlbehæftede råvare, uafhængigt af vurderingen af råvaren. I vurderingen af produktet skal virksomheden bl.a. tage hensyn til årsagen til fejlen og andelen af råvaren i det færdige produkt.

 • Virksomheden skal overveje, om der fx kan være sket overførsel til andre partier af det berørte produkt eller til andre produkter ved krydsforurening fra procesudstyr. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at tilbagetrække eller tilbagekalde alle partier produceret på dette udstyr mellem fx to rengøringer.

 • Hvis et produkt har overskredet sidste anvendelsesdato/bedst før dato skal virksomheden overveje, om produktet kan være nedfrosset hos aftagervirksomheder eller hos forbrugeren eller kan være brugt til produktion af et andet produkt. Virksomheden skal give disse oplysninger til Fødevarestyrelsen som konkret vurderer, om produktet skal tilbagetrækkes eller tilbagekaldes, selvom produktet ikke længere er på markedet.

Virksomheden skal altså gennemgå de processer, som produktet har været igennem, og undersøge, om produktet stadig kan være tilgængeligt for forbrugeren. Først derefter kan virksomheden beslutte, om der kan være andre partier eller produkter, der også skal trækkes tilbage eller tilbagekaldes.

Hvis en virksomhed blot forhandler og ikke ændrer på produktet, vil overvejelserne ofte begrænse sig til at prøve at finde ud af, om andre partier af samme produkt har samme fejl. Det kan være en synlig fejl, fx en fejl i mærkningen, eller et ændret udseende, fx vækst af mug.


16.3 Hvordan kan virksomheden identificere produktet og partiet (-erne)?

​En virksomhed, som skal starte en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, skal finde så mange oplysninger om produktet som muligt. Oplysningerne er vigtige for at give præcis information om produktet videre til både leverandør, aftagere, Fødevarestyrelsen og evt. til forbrugerne. Virksomheden skal samle obligatoriske oplysninger efter Fødevareforordningen artikel 18, når den skal i gang med en tilbagetrækning/tilbagekaldelse.

Fødevareforordningen, artikel 18 
Kommissionens vejledning til fødevareforordningens artikel 18 

I praksis vil kravene til oplysninger om identifikation af produktet og partiet typisk være opfyldt, hvis virksomheden har disse oplysninger:

 • Varebetegnelse eller handelsnavn.

 • Partiets batchnummer, partinummer, lotnummer eller referencenummer.

 • Produktionsdato.

 • Sidste anvendelsesdato, mindst holdbar til eller bedst før dato.

 • Nettovægt /nettoindhold.

 • EAN/GTIN-stregkode nummer.

 • Gerne et billede/foto af produktet og dets mærkning.

 • For nogle produkter er der krav om supplerende obligatoriske sporbarhedsoplysninger (fx for oksekød og hakket oksekød).

Hvis virksomheden har besluttet at tilbagetrække eller tilbagekalde et produkt på baggrund af en konkret undersøgelse af produktet, fx på baggrund af et analyseresultat, skal virksomheden på forlangende kunne fremvise analyseattesten til Fødevarestyrelsen. 

En virksomhed, der har modtaget produktet fra en anden virksomhed, der allerede har startet en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, vil typisk modtage oplysningerne ovenfor i en meddelelse om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Den modtagende virksomhed skal videreføre tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen ud fra disse oplysninger, hvis ikke der er sket forarbejdning i modtagervirksomheden. Hvis modtagervirksomheden har brugt den tilbagetrukne fødevare i produktionen, skal der tages stilling til, om også dette produkt kan være omfattet af tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen.


16.4 Hvem har leveret partiet (-erne) til virksomheden?

Virksomheden skal have et system, der sikrer, at virksomheden kan spore et produkt et led frem og et led tilbage. Det er vigtigt, at sporbarhed i hver enkelt fødevare- eller fodervirksomhed er designet til at følge den fysiske strøm af produkter. Virksomheden skal være i stand til at identificere, hvorfra den har modtaget et produkt. 

Fødevareforordningen, artikel 18 
Kommissionens vejledning til fødevareforordningens artikel 18 

Oplysninger om hvem der har leveret et produkt til virksomheden, og hvor meget der er leveret til virksomheden, vil normalt stå på de handelsdokumenter eller følgesedler og fakturaer, som følger produktet ved levering.

Handelsdokument eller følgeseddel og fakturaer er virksomhedens dokumentation for, hvad og hvor meget virksomheden har modtaget af et produkt.

Importøren af et produkt skal også finde certifikaterne mv. fra forsendelsen, da de indeholder oplysninger om produktets sporbarhed. Virksomheden bør derfor have disse dokumenter lettilgængelige.


16.5 Hvem har virksomheden leveret produkter fra partiet (-erne) til?

​Virksomheden skal have et system, der sikrer sporing af et produkt ét led frem og ét led tilbage. Det er vigtigt, at sporbarhed i hver enkelt fødevare- eller foderstofvirksomhed er designet til at følge den fysiske strøm af produkter. Virksomheden skal være i stand til at identificere, hvortil virksomheden har leveret et produkt – eller produkter produceret med produktet i. 

Fødevareforordningen, artikel 18 
Kommissionens vejledning til fødevareforordningens artikel 18 

Virksomheden skal have information om hvilke virksomheder, der har modtaget partiet (-erne). Oplysningerne skal mindst indeholde: 

 • Virksomhedens navn, adresse, postnummer og by.

Fodervirksomheder skal udarbejde dokumentation for, hvilke råvarer der er brugt i det færdige produkt. Ved levering til en fodervirksomhed eller en slutbruger skal der altid følge dokumentation med om sammensætningen af foderet samt navn og adresse på køberen.

Virksomheden kan vælge at bruge denne Excel-skabelon: Distributionsliste for aftagere i Danmark til at lave en liste over modtagervirksomheder eller tilsvarende Excel-udtræk fra virksomhedens system.

Det er ikke altid muligt for virksomheden inden for rimelig tid at finde de nøjagtige aftagere af et bestemt produkt. Virksomheden skal da forsøge at afgrænse, hvilke aftagere der kan have fået produktet, fx på baggrund af tidspunktet for modtagelse af produktet. Kan det ikke lade sig gøre, kan det blive nødvendigt at udtrække en liste over alle virksomhedens aftagere.

Hvis et produkt er leveret til modtagere uden for Danmark, skal virksomheden også finde en kopi af relevante handelsdokumenter eller fakturaer og/eller følgesedler for de konkrete forsendelser. Eksportører skal også finde relevante certifikater på forsendelsen. Alternativt skal virksomheden udarbejde en liste over de udenlandske modtagervirksomheder. Virksomheden kan vælge at bruge denne Excel-skabelon: Distributionsliste for udenlandske aftagere eller tilsvarende Excel-udtræk fra virksomhedens system.