Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

10. Samhandel og handel med tredjelande:
10. Samhandel og handel med tredjelande

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

10.1 Samhandel

​EU-lovgivning gælder for markedsføring af kosttilskud i hele EU. Reglerne om kosttilskud er ikke fuldt harmoniserede, og EU-landene kan derfor have forskellige nationale regler for fx maksimumsmængder for vitaminer og mineraler i kosttilskud.

Der er ikke krav om, at danske regler (tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler) skal overholdes, når der er tale om kosttilskud, der:

  • produceres i Danmark udelukkende med henblik på samhandel, eller
  • indføres til Danmark, oplagres på transitlager og genudføres til andre samhandelslande, hvor produkterne skal markedsføres.

Virksomheder i Danmark må producere kosttilskud og udføre dem til andre EU-lande, hvis de sikrer, at

  • produktet ikke udgør en sundhedsrisiko, 
  • produktet kun udføres til lande, hvor produktet lovligt kan markedsføres, og 
  •  produktet overholder eventuelle EU-regler.

Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at produkter til markedsføring til andre EU-lande overholder modtagerlandets lovgivning. Hvis et produkt ikke overholder danske regler, skal virksomhederne desuden, så vidt muligt, sikre, at produkterne ikke genindføres til Danmark fx ved at informere modtageren, om at produktet efter dansk ret ikke må genindføres. Virksomheden skal tage højde for dette i egenkontrollen.

 

Fødevareforordningens artikel 14, stk. 9

 

Danske virksomheder, der indfører fødevarer fra andre samhandelslande, skal registrere denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen via den elektroniske formular på www.virk.dk eller den tilsvarende digitale formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis en virksomhed udelukkende udfører varer til andre samhandelslande, er en sådan registrering ikke nødvendig.

 

Autorisationsbekendtgørelsen

Virksomhederne skal være opmærksomme på kravene om modtagekontrol og registrering af animalske fødevarer.

 

Veterinærkontrolbekendtgørelsen §5

10.2 Import

Veterinærkontrolbekendtgørelsen 

Restriktionsbekendtgørelsen

Animalske fødevarer, som importeres fra tredjelande, skal opfylde en række krav vedrørende dyresundhed, folkesundhed og produktionshygiejne.

 

Der kan derudover være en række krav til kvalitet, sammensætning eller mærkning, som fødevarerne skal opfylde, for at kunne omsættes frit, men som ikke er omfattet af den veterinære grænsekontrol.

 

Virksomheder skal altid forhåndsanmelde import til grænsekontrolstedet, og underkastes veterinærkontrol.

 

Både animalske og ikke-animalske fødevarer kan være omfattet af restriktioner eller intensiveret kontrol. Virksomheden skal også forhåndsanmelde ikke-animalske fødevarer under særlig kontrol inden import.

 

Importerer virksomheden animalske ingredienser fra tredjelande til forsøg med kosttilskud, skal virksomheden inden importen søge tilladelse hos Fødevarestyrelsen, som vil angive vilkårene for importen. Blanket til ansøgning ligger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Reglerne for animalske produkter gælder også en del sammensatte produkter.

 

Virksomheder, der importerer fødevarer, skal anmelde deres aktivitet til Fødevarestyrelsen, via den elektroniske formular på www.virk.dk eller tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 


10.3 Eksport

Fødevareforordningens artikel 12
Eksportbekendtgørelsen
Vejledningen om eksport af fødevarer til tredjelande
Certifikatbekendtgørelsen
Papirbekendtgørelsen

Ved eksport af kosttilskud ud af EU skal virksomhederne overholde artikel 12 i fødevareforordningen og eksportreglerne.

Eksportøren er ansvarlig for at overholde betingelserne for eksport til det pågældende tredjeland og undersøge, om der er et certifikat i certifikatdatabasen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Eksport sker altid på virksomhedens egen regning og risiko.