Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bryggeri/mikrobryggeri:
18. Skadedyr i fødevarevirksomheder

Virksomheden skal sikre sig mod skadedyr, fx rotter, mus, måger, duer, kakerlakker og andre in-sekter m.m.
Skadedyr er dyr, som ved tilstedeværelse på virksomheden kan have betydning for fødevaresik-kerheden. Derfor skal virksomheden forebygge mod og bekæmpe skadedyr, i givet fald i samarbej-de med skadedyrsbekæmpere.
Forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr er dækket af regler i både fødevarelovgivningen og i miljølovgivningen.

Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel IX, punkt 4
Rottebekendtgørelsen
Rottevejledningen
Vejledning om rotter og mus i fødevarevirksomheder

18.1 Sikring af bygninger og lokaler mod skadedyr

Fødevarevirksomheden skal være effektivt sikret, så der ikke kommer skadedyr ind i virksomheden. Det gælder både bygningen udvendigt og lokalerne. 

Virksomheden skal sikre de nærmeste omgivelser mod skadedyr og fx holde områder uden for fødevarelokaler ryddelige, så skadedyrene ikke kan gemme sig eller bygge reder.

Det er vigtigt, at:

 • Der er net for ventilationsåbninger og åbne vinduer. 
 • Vinduer og døre slutter tæt. 
 • Kloakdæksler og afløbsriste sikrer mod skadedyr. 
 • Bevoksninger langs ydermure holdes nede. 
 • Området langs ydermure ikke bruges som lagerplads for fx paller, som kan være skjulested eller rede for skadedyr. 
 • Der fx er døre eller lignende mellem varemodtagelse og andre lokaler. 
 • Der fx er selvlukkere på døre til det fri fra produktionslokaler.
 • Ikke sikrede døre og vinduer så vidt muligt holdes lukket.
 • Rørgennemføringer eller blottede faldstammer ikke er årsag til skadedyrs indtrængen.
 • Rester af fødevarer eller andet affald ikke er frit tilgængelig. 

Skadedyr kan let komme ind i virksomheden gennem åbne porte, døre og vinduer. Derfor bør der også være en port eller lignende mellem lokaler, hvor varer modtages, og produktions-, lager- og salgslokaler. Mus og kakerlakker kan også blive transporteret ind i varemodtagelsen på paller med varer.

Hvis vinduer holdes åbne ud til det fri, bør de være sikrede mod insekter eller andre skadedyr, fx med insektnet, der slutter tæt til vinduesåbningerne.


18.2 Overvejelser om eventuel lukning ved fund af skadedyr

Hvis der er kommet skadedyr ind i virksomheden, er det virksomhedens ansvar at bekæmpe skadedyrene. Bekæmpelsen må ikke gå ud over fødevarernes sikkerhed, hvilket også gør sig gældende ved brug af eksterne skadedyrsbekæmpere.

Det kan være nødvendigt at lukke virksomheden eller det pågældende lokale eller område i en periode for at sikre, at der ikke længere er skadedyr. Om og hvor længe virksomheden, lokalet eller området i givet fald skal være lukket, afhænger bl.a. af:
 •  Om skadedyrene er i produktionslokaler, salgslokale eller i lagerlokaler.
 • Om der er observeret skadedyr eller bare spor af skadedyr, fx gnavemærker, urin, ekskrementer, hår, løbespor, lugt, spind eller larver.
 • Om sporene er af ældre eller af nyere dato.
 • Det formodede antal skadedyr m.v./omfanget af angrebet, fx forekomsten af løbestier, reder og andre indikatorer på, hvor etablerede skadedyrene er i virksomheden.
 • Virksomhedens indretning og dermed mulighederne for bekæmpelse, fx mulighed for opdeling af virksomheden i sektioner.
 • Erfaringer og historik med skadedyr på stedet.
Hvis der er fundet gnavere fx mus og/eller rotter, anbefales det som udgangspunkt at udlægge mel-/ talkumbælter og derefter at holde absolut ro i lokalerne i op til 48 timer. Gnaverne kan nemlig skjule sig i nogen tid. Hvis det efter kortere tid kan sandsynliggøres, at der ikke længere er gnavere til stede, kan virksomheden, lokalet eller området genåbnes. Det forudsætter dog, at eventuelle kontaminerede fødevarer er fjernet fra salgsområder, og at virksomheden har iværksat den nødvendige rengøring og desinfektion. Genåbning forudsætter typisk en skriftlig erklæring fra en skadedyrsbekæmper og beror på en konkret vurdering i den enkelte sag.18.5 Anmeldelse af fund af rotter, underretning om sundhedsskadelige og farlige fødevarer

Hvis virksomheden konstaterer rotter, skal den straks anmelde det til kommunen. Rottebekæmpelse er kommunalbestyrelsens ansvar og må kun udføres af autoriserede personer. Kommunalbestyrelsen underretter Fødevarestyrelsen om fund af rotter i fødevarevirksomheder.

Det er virksomhedens ansvar at sikre lokaler og fødevarer mod skadedyr. Se også afsnit 18.1 Sikring af bygninger og lokaler mod skadedyr.

Virksomheden skal straks underrette Fødevarestyrelsen, hvis virksomhedslederen antager eller har grund til at antage, at en fødevare, den har bragt i omsætning eller opbevaret på lageret, kan være sundhedsskadelig. Fx hvis virksomheden opdager, at den har sendt fødevarer, der kan være kontamineret af rotter eller mus, på markedet.

Hvis fødevaren må antages at være farlig, uden dog at være sundhedsskadelig, skal virksomheden kun underrette Fødevarestyrelsen om en eventuel tilbagetrækning/tilbagekaldelse.

Virksomheden har således ikke pligt til at underrette Fødevarestyrelsen ved alle forekomster af skadedyr.

Rottebekendtgørelsen
Rottevejledningen
Fødevareforordningen, artikel 19, stk. 3


18.6 Kemiske bekæmpelsesmidler til skadedyr

Virksomheden bør som udgangspunkt ikke bruge kemiske bekæmpelsesmidler i produktions-, lager- eller salgslokaler. Det kan dog være nødvendigt i særlige tilfælde, fx ved massive angreb af skadedyr.

Rottebekæmpelse må kun udføres af autoriserede personer, uanset om der bruges gift, rottehund eller andre metoder.

Bekæmpelse af fx mus og insekter bør normalt ske i samarbejde med et bekæmpelsesfirma. Det er dog altid virksomhedens ansvar at sikre, at fødevarerne ikke bliver kontamineret af bekæmpelsesmidler. Planen for bekæmpelse, lukning af virksomheden, tømning af lagre, kassation af varer og efterfølgende rengøring skal fremgå af en afvigerapport.

Hygiejneforordningen, artikel 5