Gå til navigation Gå til hovedindhold

Temperaturkontrol

​Temperaturkontrol i fødevarevirksomheder

​Generelt om temperaturkontrol

Overholdelse af temperaturen ved henholdsvis modtagelse og opbevaring er af afgørende betydning for fødevaresikkerheden. Virksomhederne skal derfor dokumentere deres kontrol af temperaturerne.

Kontrollen af temperaturer i fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt foretages som en audit, dvs. en kontrol af virksomhedens procedurer, registreringer, den faktiske og aktuelle måling i virksomheden. Dvs. overholdelse af de grænser for temperaturer, der er bestemt i fødevarelovgivningen. De tilsynsførende skal efter behov foretage verifikation af temperaturmålingerne.
 
En enkelt måling af temperaturen i forbindelse med et kontrolbesøg vil blot give et øjebliksbillede af temperaturen i de pågældende emner, mens virksomhedens dokumentation af egne temperaturmålinger giver et indtryk af, om virksomheden generelt overholder lovgivningen vedrørende temperaturkrav. Derfor kan virksomhedens dokumenterede egenkontrol af temperaturer bidrage til opklaring af eventuelle midlertidige udsving i temperaturen i f.eks. en kølemontre.
 
I den sammenhæng skal også virksomhedens korrigerende handlinger vurderes. Er der foretaget de nødvendige foranstaltninger i det tilfælde, hvor der har været udsving i temperaturen – er der korrigeret for de aktuelle ’fejl’.
 
Regler
I hygiejnebekendtgørelsens bilag 3 er nævnt nogle af de maksimale opbevaringstemperaturer, som udvalgte fødevarer må opbevares ved, uden at det indebærer nogen hygiejnemæssig risiko.
 
I hygiejneforordningen for animalske fødevarer er endvidere angivet temperaturer for produkter omfattet af bestemmelserne vedrørende kød, fisk og mælk og i dybfrostbekendtgørelsen regler for temperaturen i dybfrosne fødevarer.
Endelig kan der i visse varestandarder og handelsnormer være fastsat opbevaringstemperaturer.
 
Reglerne på området angiver temperaturkrav som opbevaringstemperatur (lufttemperatur) eller somprodukttemperatur (oftest defineret som centrumstemperatur). Derfor skal temperaturen kontrolleres omkring eller i fødevaren.
 
Virksomhedens procedurer
Virksomheden skal have procedurer, der sikrer, at kravene til opbevaringstemperaturer/ produkttemperaturer overholdes.
 
Virksomheder, der varmebehandler letfordærvelige fødevarer, skal have procedurer, der sikrer, at fødevarerne varmebehandles, varmholdes eller nedkøles på en sikker måde.
Afsnittet gælder såvel engrosvirksomheder som detailvirksomheder.
 
Udstyr til måling af temperaturer i fødevarevirksomheder
IR- termometret kan anvendes til at få et hurtigt overblik over temperaturen i køle- og frysemøbler samt kølerum. Det er overfladetemperaturen, der måles med et IR-termometer, og man skal være opmærksom på, at refleksioner fra metalliske eller skinnende overflader, for eksempel emballage til dybfrosne fødevarer, giver ukorrekte målinger.
Desuden har IR-termometre ofte en måleusikkerhed på ±1°C. Der kan således ikke træffes afgørelser på baggrund af målinger med et IR-termometer, men det kan anvendes som screening.
Den tilsynsførende bør derudover være udstyret med et digitalt termometer med probe (indstiksføler og eventuelt luftføler)
 
Det digitale termometer med probe har en måleusikkerhed, der er mindre end IR-termometeret, ofte på ± 0,1°C, og er altså et mere nøjagtigt termometer. Det digitale termometer skal altid anvendes ved sanktionering af temperaturoverskridelser.
 
Måleteknik
Opbevaringstemperaturer:
I nogle tilfælde stilles der i lovgivningen krav om, at en fødevare skal opbevares ved en given temperatur. I sådanne tilfælde skal temperaturen således måles omkring fødevarerne.
 
Generelt måles temperaturen det varmeste sted i køle/frost apparaturet. I køle/frost-diske er dette i niveau med ladelinien i luftreturneringssiden. I opretstående skabe er dette i det yderste og øverste lag af fødevarer. I køleskabe måles både foran og bag på hylderne og på flere hylder.
 
Vær opmærksom på, at store diske og montre kan have meget forskellige temperaturer på forskellige steder. Derfor bør temperaturen måles minimum én gang pr. løbende meter.
 
Hvis temperaturen er for høj, måles temperaturen igen, når øverste eller yderste varelag er fjernet.
 
Sanktionering
Når der er overvejelser om beslaglæggelse, salgsforbud eller eventuel kassation, kan det være nødvendigt at måle centrumstemperaturer i fødevarerne. Dette skal foregå med indstiksfølere i et bredt udsnit af de aktuelle fødevarer.
 
I forbindelse med dette er det vigtigt at notere målte temperaturer som dokumentation for sanktionen på kontrolrapporten.
 
Der skal altid sanktioneres efter de gældende retningslinjer ved overskridelser på hhv. 0-50 %, 50-100  % og over 100 %. Se notat på intranettet under ”fagligt” – ”fødevareområdet” – ”sanktioner og sagsopfølgning”.
 
Produkttemperaturer:
I nogle tilfælde er der krav til fødevarernes centrumstemperaturer. Dette gælder f.eks. temperaturer i slagtekroppe, varmebehandlingstemperaturer og varmholdelsestemperaturer. Her er det vigtigt at måle på / i fødevaren, hvor den lovpligtige temperatur er sværest at opnå, dvs. på produktets tykkeste sted. I sådanne tilfælde er det selvfølgelig nødvendigt, at anvende indstiksfølere. HUSK at desinficere føleren, inden den sættes ind i produktet.
 
Måleusikkerhed
Enhver måling er behæftet med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed kan skyldes apparatets usikkerhed (nøjagtighed) eller eventuelle fejl (apparatfejl). Måleusikkerheden kan også skyldes selve målingen, der kan være behæftet med fejl (menneskelig fejl).
 
Enhver måleusikkerhed skal komme virksomheden til gode.
 
For at finde ud af, om der skal tages højde for en given apparatusikkerhed i forbindelse med en måling, er det vigtigt at have kendskab til, hvor stor usikkerheden er ved det aktuelle termometer og om den er relevant i sammenhæng med den aktuelle måling.
For at kunne tage højde for et termometers eventuelle fejl, skal termometret kalibreres med jævne mellemrum på et akkrediteret laboratorium (se nedenfor). Det enkelte termometer bliver her kalibreret overfor et certificeret termometer. Hvis der konstateres en fejl på termometret, angives dette af det kalibrerende laboratorium som en korrektion.
 
Populært kan man sige, at alle måleinstrumenter måler forkert og en kalibrering fortæller hvor meget og giver brugeren af instrumentet en mulighed for at korrigere for fejlen.
 
Endvidere har ethvert termometer en indbygget måleusikkerhed, som vil fremgå af specifikationerne for det enkelte termometer. Det kan f.eks. være ±0,1°C. Oftest ligger denne apparatusikkerhed inden for det toleranceinterval, der omtales senere i dette afsnit.
 
Derfor er det under normale omstændigheder ikke relevant at tage hensyn til apparatusikkerheden, idet måling af temperaturer som ovenfor nævnt oftest skal angives som et antal grader i hele tal, da det er hele tal, der arbejdes med i fødevarelovgivningen.
Det kan dog få betydning i tilfælde af, at der opstår en tvist imellem virksomhed og tilsynsmyndighed, som eventuelt kan ende som en sag i retten. Men under normale omstændigheder er det ikke nødvendigt at tage hensyn til apparatusikkerheder.
 
Det er vigtigt, at den tilsynsførende kender sit termometer med dets muligheder og begrænsninger - herunder apparatfejl og - usikkerhed, og sørger for at få det kalibreret jævnligt.
 
For at kunne tage højde for menneskelige fejl vil det altid være en god ide at foretage flere målinger på samme emne, inden der træffes en eventuel afgørelse.
 
Kalibrering
Det er Fødevareafdelingernes ansvar at sørge for, at de anvendte termometre er kalibrerede, og at der ved anvendelsen korrigeres for eventuelle fejl på apparatet. Et termometer skal kalibreres minimum én gang om året og desuden ved batteriskift eller hvis termometeret har lidt overlast. Men jo oftere det kalibreres, jo mere sikker kan man være på sine målinger.
 
Kalibreringen kan være ekstern (udføres af en akkrediteret kalibreringsinstitution) eller intern (på et af Fødevarestyrelsens laboratorier). Afvigelser i forhold til det certificerede termometer skal oplyses til brugeren, som herefter kan korrigere den målte temperatur (se eksempel nedenfor).
 
Eksempel
Hvis der f.eks. ved 5 °C er en fejl på -0,2 °C, betyder det, at termometrets display viser 0,2 °C for lidt. Der vil så være en korrektion på +0,2 °C. Det betyder, at der skal lægges 0,2 °C til den på termometret viste temperatur.
 
Oftest vil der i dette tilfælde på selve termometret være en label, hvor der står +0,2 ved 5 °C. Det vil sige, at det er korrektionen, der er angivet. Det er muligt, at angivelser af fejl og korrektioner kan variere i de enkelte Fødevareafdelinger, men det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem kalibreringslaboratoriet og brugeren af termometret, så denne ved om labelen angiver en fejl eller en korrektion. Ved præcise oplysninger undgår man eventuelle dobbeltfejl ved målingerne.
Et termometer bør kalibreres ved de temperaturer, som det aktuelle termometer benyttes til, idet korrektionen meget sjælden er lineær.
 
Anvendes termometre med såvel  indstiksføler som luftføler skal der kalibreres i forhold til begge prober, fordi usikkerheden på de to følere oftest vil være forskellige. En måling med luftføler er ikke så præcis som måling med en indstiksføler, fordi omgivelserne er mere variable end fødevarer.
 
Tolerance
Et tal dækker over et interval, og for at kunne leve op til de i matematikken generelt anvendte afrundingsregler skal der accepteres et interval omkring temperaturen, således, at der ved afrunding opnås et helt tal.
 
Eksempel
Som eksempel kan nævnes, at den aktuelle temperatur således kan befinde sig i intervallet 1,5 gr til 2,4 gr og stadig leve op til et krav om højst 2 gr, fordi 2,4 gr. Skal rundes ned til 2 gr. På kontrolrapporten skal der angives det tal, som apparatet viser, altså med et decimal.
 
Hvornår skal der ageres?
Hvis temperaturen i en given situation måles til temperaturer udover den nævnte tolerancegrænse, skal den tilsynsførende agere i form af en konkret vurdering af den aktuelle situation. Her skal der tages konkrete hensyn. Den tilsynsførende skal bl.a. foretage en vurdering af, hvilke forhold der kan have påvirket temperaturen – f.eks. om der er tale om en kortvarig overskridelse af temperaturen eller om det er en konstant overskridelse af temperaturen.
 
Hvis den tilsynsførende herefter vurderer, at temperaturkravet for den pågældende fødevare ikke overholdes, skal den tilsynsførende reagere med den nødvendige sanktion.