Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lagervirksomhed:
81. Registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion, herunder eksempler

Fodervirksomheder i leddet efter primærproduktion skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over danske registrerede og godkendte fodervirksomheder.

81.2 Registrering af oplagring for fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheder, der opbevarer eller lagerfører foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten oplagring.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2


Ved oplagring forstås opbevaring af foder. Det kan være oplagring af foder, der skal markedsføres eller bruges til produktion. Det kan også være foder, virksomheden opbevarer for en anden virksomhed.


Oplagring omfatter ikke en håndtering af foderet, hvor dets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres.


Hvis en virksomhed tørrer korn og frø under opbevaringen, er der stadig en aktivitet forbundet med oplagring. Foderets fysiske fremtoning bliver ikke ændret ved en tørring i en sådan grad, at tørring anses for produktion. Se også om direkte tørring i bilag 2 Definitioner og begreber.


Læs mere om begrebet oplagring i bilag 2 Definitioner og begreber.


Se mere:


81.5 Registrering af direkte tørring


Se også:


85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen


81.5 Registrering af direkte tørring

​Virksomheder, der tørrer foder ved kontakt til luftstrøm fra fx opvarmet olie eller kul, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden registreres med aktiviteten direkte tørring, hvis virksomheden bruger andet end naturgas som brændstofkilde.


Læs mere i afsnit 30.10 Uønskede stoffer i Bilag I Del V: Dioxiner og PCB'er.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2


Se mere i bilag 2 Begreber og definitioner.

 


81.8 Geografisk afgrænsning af fodervirksomhed efter primærproduktion

​Fødevarestyrelsen registrerer eller godkender hver virksomhed som en selvstændig enhed.


Ved registrering eller godkendelse skal virksomheden afgrænses geografisk som én samlet enhed. Fødevarestyrelsen kan undtagelsesvist registrere eller godkende en virksomhed med flere adresser, hvis:

  • adresserne ligger i nær tilknytning til hinanden, fx genbo-adresser eller adresser adskilt af ét til to husnumre, og
  • transport af foder, udstyr, m.v. mellem lokaliteterne kan ske hygiejnisk forsvarligt.

Det kan fx være, hvor produktionsanlæg og lager ligger på matrikler overfor hinanden.


Hvis lokaliteterne ligger længere fra hinanden, skal virksomheden sørge for, at hver lokalitet bliver registreret eller får en godkendelse som en selvstændig virksomhed. Fx hvor bygninger ikke ligger i umiddelbar nærhed, men adskilt af vej og husnumre, eller bygninger, der ligger på forskellige havnemoler.


Se mere:


81.9 Registrering af flere fodervirksomheder på samme lokalitet