Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tilbagekald og tilbagetrækning af foder:
74. System til kontrol af aktiviteter og foder i fodervirksomheder efter primærproduktion

Fodervirksomheden skal have procedurer og systemer til at kontrollere, om produkter og aktiviteter følger foderreglerne. Ofte skal virksomheden dokumentere kontrollen i sine systemer.

74.7 Kvalitetskontrol af foderaktivitet på fodervirksomheder efter primærproduktion

Lederen af en fodervirksomhed skal sikre, at foderaktiviteter, fx produktion og distribution i alle de led, som er under deres ledelse, følger reglerne bl.a. i foderhygiejneforordningen, dansk foderlovgivning og efter god hygiejnepraksis.


Foderhygiejneforordningen, artikel 4, stk. 1


Virksomheden bør derfor have procedurer til at kontrollere, om medarbejdere følger virksomhedens retningslinjer og procedurer, fx i form af intern audit eller supervision af medarbejdere.


Virksomheden bør udpege en person med ansvar for kvalitetskontrollen. Den samme person bør som udgangspunkt ikke have ansvar for produktion og kvalitetskontrol, for at undgå modsatrettede hensyn. Der stilles strammere krav for ansvarsfordeling ved fremstilling og kvalitetskontrol af foderlægemidler og mellemprodukter. Læs mere om krav til personale i afsnit 66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Kvalitetskontrol, punkt 1


Virksomheden skal lave en skriftlig kvalitetskontrolplan, som passer til dens aktiviteter og produkter samt supplerer HACCP-systemet. For producenter skal planen navnlig omfatte kontrol af de kritiske punkter i fremstillingsprocessen.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Kvalitetskontrol, punkt 3 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling Kvalitetskontrol, punkt 1


Kritiske punkter kan identificeres i virksomhedens risikoanalyse og skal ikke forveksles med kritiske kontrolpunkter (CCP'er), som medfører betydelig flere krav til virksomhedens egenkontrol og verifikation af fastlagte procedurer. Læs mere i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomheder.

Virksomheder, der fremstiller foderlægemidler eller mellemprodukter, bør fastlægge retningslinjer for fremstillingsprocessernes rækkefølge eller uforenelighed og, hvis det er relevant, definere behovet for særlige produktionslinjer. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling Kvalitetskontrol, punkt 1 

Derfor bør kvalitetskontrollen i denne type virksomheder have særlig fokus på, at virksomhedens procedurer for fremstilling og rengøring efterleves, særligt hvis disse ikke er del af procedurer, som er etableret for at styre kritiske kontrolpunkter. 

Virksomheden skal følge planen for kvalitetskontrol med planens formål i fokus og justere planen, fx:

  • Hvis der kommer ny foderlovgivning.
  • Hvis virksomheden ændrer i medarbejderstaben eller i et led i virksomhedens produktion, handel, opbevaring eller transport.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Kvalitetskontrol, punkt 3


Se mere:


74.2 Overvågning af opbevaret foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion


74.11 Modtagekontrol af returvarer på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Foder, der tages retur fra en kunde, bør gennem en særlig kvalitetskontrol, hvis foderet skal markedsføres på ny. Virksomheden bør fastlægge en kvalitetskontrol af returvarer på bagrund af en risikoanalyse af det modtagne foder. Læs mere i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomhed.

Hvis virksomheden vil anvende et returneret foderlægemiddel eller mellemprodukt, skal en fornyet kvalitetskontrol bl.a. sikre, at foderstofsikkerhedskrav er overholdt. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 2 

Der er særlige bestemmelser for foderlægemidler. Læs mere i afsnit 38. Foderlægemidler og kontakt Lægemiddelstyrelsen for yderligere information om håndtering af denne type returvarer.

Kontrollen med returvarer er relevant uanset, om varen skal markedsføres i uændret form eller skal indgå i virksomhedens egen produktion af foder. Virksomhedens procedurer bør tidligt tage højde for, om der er tale om returnering pga. en reklamation. Læs mere i afsnit 75.1 System til at håndtere reklamationer og tilbagekaldelse af produkter - fodervirksomheder efter primærproduktion.


Virksomhedens modtagekontrol af returvarer bør som minimum omfatte kontrol af udseende og lugt.


For ikke emballeret returfoder bør virksomheden afdække, hvordan produktet har været håndteret efter udlevering, fx ved at undersøge de hygiejneske forhold hos kunden og eventuelle eksterne parter, fx transportøren.


Hvis virksomheden vil modtage returvarer som løsvarer fra en bedrift, skal virksomheden undersøge om bedriften har haft anmeldelsespligtige udbrud af sygdom hos dyrene, for at undgå smitte via foderet. Som udgangspunkt bør en virksomhed kun genanvende returnerede løsvarer fra en bedrift, hvis foderet bliver opvarmet til minimum 81 ºC ved såkaldt "varm produktion."


Det kan være relevant at få foderet analyseret. Virksomheden bør da beskrive antallet af prøver, hvordan prøverne skal udtages samt analysemetoden for at sikre et brugbart analyseresultatet. Læs mere i afsnit 74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Før et returneret foder genanvendes skal virksomheden vurdere samtlige ingredienser i varen for at overholde eventuelle begrænsninger fx for indgående tilsætningsstoffer eller animalske produkter.


Virksomheden skal registrere, hvis et returneret foder er genanvendt, fx hvis det indgår som delparti i et sammenlagt parti eller i produktion af et andet foderprodukt. Der skal være fuld sporbarhed af historikken for hvert markedsført parti foder. Læs mere i afsnit 73. System til registreringer - fodervirksomheder efter primærproduktion og afsnit 77. Sporbarhed af foder.


Se mere:


74.1 Modtagekontrol af foder og vurdering af leverandører til fodervirksomheder efter primærproduktion