Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tilbagekald og tilbagetrækning af foder:
73. System til registreringer – fodervirksomheder efter primærproduktion

Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at produktion og anden håndtering af foder foregår hygiejnisk forsvarligt. Reglerne har også til formål at sikre foders sporbarhed.

Virksomheden skal derfor have systemer til at registrere relevante oplysninger, målinger, data, etc. Virksomhedens registreringer skal opbevares og være tilgængelige i nødvendigt omfang og tilstræk-kelig tid.

73.1 Registrering af oplysninger hos fodervirksomheder efter primærproduktion

​Alle fodervirksomheder inklusive dem, hvor foderet ikke på noget tidspunkt befinder sig i deres faciliteter, skal opbevare relevante registreringer om bl.a. køb og salg, så det er muligt effektivt at spore fra modtagelse til levering. Eksportører skal også registrere oplysning om bestemmelsesstedet i tredjelandet. Virksomheder med produktion skal registrere relevante data om produktionerne.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Registrering, punkt 1


Eksempler på relevante registreringer ved køb og salg:

  • Produktets art, eventuelt navn og mængde.
  • Produktets partinummer (for produkter, der skal markedsføres med partinummer).
  • Navn og adresse på producent eller leverandør af produktet.
  • Navn og adresse på eventuelle eksterne transportører eller virksomheder, der har oplagret foderet.
  • Navn og adresse på virksomhed eller landbruger, som har modtaget foderet.

For at sikre en effektiv sporing skal virksomheder, der samler partier af foder, dokumentere dette i deres registreringssystemer. Fx hvis en fodervirksomhed ikke holder modtagne partier adskilt, men indlagrer et nyt parti foder oven i et oplagret parti, fx rapskage løsvarer.


Ved sammenlægning af to forskellige partier opstår et nyt parti, dvs. et sammenlagt parti.  Læs mere i afsnit 17.7 Hvad et parti er og i afsnit 77. Sporbarhed af foder.


Der er supplerende bestemmelser om registreringer hos fodervirksomheder med produktion.


En fodervirksomhed med andre aktiviteter end produktion bør vurdere behovet for tilsvarende registreringer fx for at kunne afdække årsag og placere ansvar ved en eventuel reklamation. Det kan fx være virksomheder, der tørrer foder ved direkte kontakt til luftstrøm fra brændstofkilden (andre end naturgas), pakker eller ompakker foder.


Virksomhedens registrerede oplysninger om aktiviteter, kontrol og produkter skal opbevares i en passende periode. Perioden kan fx afhænge af den deklarerede holdbarhed, eller hvilket formål foderstoffet er markedsført til.


Læs mere:


73.2 Mere om registreringer hos fodervirksomheder med produktion efter primærproduktion

73.3 Flere eksempler på registreringer i fodervirksomheder efter primærproduktion


73.3 Flere eksempler på registreringer i fodervirksomheder efter primærproduktion

Fodervirksomheder kan have behov for at registrere og opbevare mange typer oplysninger, målinger og data. Nogle registreringer er der eksplicit krav om i foderlovgivningen, andre registreringer har virksomheden selv vurderet et behov for.


Fodervirksomheder skal sikre, at relevante registreringer bliver opbevaret i en passende periode. Perioden kan fx afhænge af den deklarerede holdbarhed af deres produkter, eller hvilket formål foderstofferne markedsføres til. Perioden kan spænde over flere år, fx for resultater fra kvalitetskontrol og dokumentation for brug af HACCP-systemet.


Eksempler på relevante registreringer, som supplerer virksomheders registreringer for at sikre effektiv sporing og eventuel produktionshistorik:

Virksomheder skal, i det omfang de producerer eller markedsfører foderolier m.v., registrere resultaterne af dioxinovervågningen. Læs mere i afsnit 74.8 Dioxinovervågning af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion.


En virksomhed bør registrere, hvis lederen beslutter at fravige fastlagte programmer, fx hvis virksomheden ændrer planen for analytisk kontrol.


Læs mere:


74. System til kontrol af aktiviteter og foder i fodervirksomheder efter primærproduktion