Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

72.1 Procedurer m.v. for produktion på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheder, som producerer foder, skal udpege en kvalificeret person med ansvar for produktionen.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 1
Foderlægemiddelforordningen, bilag II, Afsnit 2 Personale, punkt 1


Virksomheden skal have skriftlige procedurer og instrukser, som beskriver de forskellige processer i produktionen af foder. Procedurerne skal bidrage til at sikre, at kritiske punkter i fremstillingsprocessen bliver styret, og produktionen bliver gennemført som planlagt. Virksomhedens procedurer skal beskrive, hvis virksomheden har eventuelle organisatoriske foranstaltninger for at undgå eller minimere risiko for fejl i produktionen.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 3


Hvis produktionen ikke bliver gennemført efter de fastlagte procedurer, kan det få konsekvenser for foderets kvalitet og i værste fald for fodersikkerheden. Virksomheden vil typisk identificere eventuelle kritiske punkter i foderproduktionen som led i sin risikoanalyse efter HACCP-systemet. Procedurer for kritiske punkter skal ikke forveksles med procedurer for kritiske kontrolpunkter (CCP'er). Læs mere i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomhed.

 

Virksomheden skal have procedurer til at kontrollere eventuelle kritiske punkter i produktionsprocesserne. Der skal være tilstrækkelige og velegnede midler til at lave kontrol undervejs i produktionen.

 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 3

 

Virksomheden skal have foranstaltninger for at sikre en effektiv sporing af producerede produkter.

 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 6

 

Virksomhedens procedurer for produktion kan fx omfatte retningslinjer for:

 

  • Særligt udstyr. Fx hvis virksomheden bruger andre vægte til en specifik produktion for præcist at afveje små mængder. Udstyr til produktion af foder skal være velegnet til formålet. Læs mere i afsnit 76.5 Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder
  • Tolerance for afvejede og afmålte mængder. Fx ved produktion af et foder, fx en foderblanding, kan afvejning og afmåling af ingredienser, fx forblandinger og fodermidler, ramme over eller under de planlagte mængder i recepten/opskriften. Virksomheden skal derfor entydigt beskrive for hver tilsat ingrediens, hvilket udsving der kan accepteres. Eventuelt med forskellige værdier for under- og overindhold. Virksomheden skal også have en procedure for håndtering, hvis derr er afmålt/afvejet for meget eller for lidt.
  • Sted for tilsætning af ingredienser. Fx hvis visse foderstoffer bør tilsættes via et særligt håndpåslag frem for via doseringsanlæg eller andet påslag. Det kan være tilfældet når et coccidiostatikum i pulverform med en høj adhæsionsevne kan hænge fast i anlægget og dermed medføre overslæb til senere produktioner.
  • Fodertilsætningsstoffer og deres holdbarhed. Holdbarheden af tilsatte tilsætningsstoffer og forblandinger skal passe til holdbarheden for det færdige produkt. Fx kan det være relevant at sætte en mindste holdbarhed for visse ingredienser og have procedurer for kontrol af datomærkning.
  • Tidsforløb i produktionsprocessen. Fx blandetid og opvarmningstid.
  • Temperaturer. Fx hvis et foder bør have en speciel temperatur for at indgå i produktionen, fx fedt og olier, eller hvis visse processer bør foregå ved særlige temperaturer.
  • Homogenitet i partiet. Fx hvis et parti bliver produceret som to eller flere delpartier (lots/ charges), kan det være relevant med retningslinjer for delpartiernes størrelse afhængigt af typen af færdigvare, partiets størrelse eller blanderens kapacitet.
  • Brug af foder fra andre produktioner eller risiko ved brug af foder fra andre produktioner. Fx kan der være behov for supplerende registreringer og visuel kontrol af anlæg/udstyr for at sikre en effektiv sporbarhed. Fx hvis et produktionsanlæg har indbygget transportvej for at recirkulere foder, der bruges tomkøring før/efter selve foderproduktionen, eller virksomheden beslutter, at en tidligere produceret vare skal indgå som 'råvare' i recepten, etc.
  • Recept og produkt. Fx procedurer, som sikrer overensstemmelse mellem indhold og deklaration af foderet, og som fastlægger, hvordan produktets partinummer angives.

Mobile blandere skal medbringe en række dokumenter, når de fremstiller foderlægemidler hos deres kunder. Kravet gælder bl.a. virksomhedens oversigtsdokumentation for personer med ansvar for fremstilling. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 1 

Mobile blandere skal sikre, at der kun benyttes køretøjer, hvis nummerplade er anmeldt til Fødevarestyrelsen.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 3

Medarbejdere i produktionen skal have klart overblik over hver deres ansvar og beføjelser, fx hvis der sker fejl i produktionsforløbet. Læs mere i 66.4 Personale på fodervirksomheder.

 

Medarbejdere i produktionen skal have klart overblik over, om der er særlige krav til kontrol af anlæg eller produktionsudstyr, inden produktionen startes op. Fx kontrol af, om der er korrekt desinficeret efter en salmonellaforurening i anlægget. Læs mere i afsnit 68.1. Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion og afsnit 37. Salmonella i foder.

 

Se også:

 

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

74. System til kontrol af aktiviteter og foder i fodervirksomheder efter primærproduktion

 

Virksomheder, der producerer eller bruger visse fedtstoffer, olier eller produkter afledt heraf i foderproduktionen, skal også overholde særlige krav til oplagring, partistørrelser, analytisk kontrol og markedsføring for disse produkter.  Læs mere i afsnit 74.8 Dioxinovervågning af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktionen.


Se mere:


72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


67.4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktionen

71.2 Opbevaring af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktionen

77. Sporbarhed af foder