Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Krydsforurening og overslæb:
71. Opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal sikre, at foder bliver opbevaret og transporteret på en måde, hvor det er let at identificere det enkelte parti, og hvor man undgår krydsforurening og forebygger forringelse af foderet.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 3

 

Forarbejdede foderstoffer skal holdes adskilt fra uforarbejdede fodermidler/råvarer og fra tilsætningsstoffer for at undgå krydsforurening.  


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 1Virksomhedens grundplan, design/udformning, konstruktion og størrelse af faciliteter og udstyr skal minimere risiko for fejl. Formålet er at undgå forurening, krydsforurening og anden uheldig indvirkning på foderets sikkerhed og kvalitet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2, bAlle virksomheder, der håndterer foder – både producenter, lagervirksomheder, transportører og forhandlere skal etablere procedurer, så foderet ikke bliver forurenet og er hensigtsmæssigt adskilt.


Virksomheden bør vurdere, om de fysiske rammer (plads, rumdeling og transportveje) er tilstrækkelige til at forhindre, at foderet utilsigtet bliver blandet sammen, fx ens foder af forskellige partier eller forskellige fodermidler i samme plansilo.

Virksomhedens risikoanalyse bør som en del af HACCP-systemet afdække, hvor der er risiko for krydsforurening og overslæb. Fx vil veterinære lægemidler, visse tilsætningsstoffer fx af kategorien coccidiostatika, og salmonella på virksomheder med varm/kold zoner kunne udgøre en fare for fodersikkerheden eller forringe produktets kvalitet ved krydsforurening eller overslæb.


Virksomhedens procedurer bør omfatte hele produktionsapparatet, eventuelt med recirkulering af foder og/eller transport- og oplagringsapparat. Procedurer for at minimere fejl og undgå overslæb m.v. kan fx beskrive brug af dedikeret udstyr eller anlæg, tidsmæssig adskillelse fx ved produktionsrækkefølge, tømning af anlæg samt særlige rengøringsprocedurer.


Se mere:


71.5 Særligt om overslæb af coccidiostatika og veterinære lægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.6 Særligt om adskillelse af foderolier, fedtstoffer m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.7 Særligt om overslæb fra foder med animalsk protein på fodervirksomheder efter primærproduktionSe også:


30. Uønskede stoffer i foder

38.4 Overslæb af lægemidler til andet foder

40. Foder af animalsk oprindelse

71.1 Sikker opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.8 Dioxinovervågning af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP-system på fodervirksomhed


71.5 Særligt om overslæb af coccidiostatika og veterinære lægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Hvis en virksomhed producerer foder med indhold af veterinært lægemiddel eller fodertilsætningsstof af kategorien coccidiostatika, kan der være risiko for fodersikkerheden, hvis det veterinære lægemiddel eller tilsætningsstoffet bliver overslæbt til andet foder, der produceres og/eller håndteres på anlægget. Virksomheden skal forholde sig til denne problematik og tage de fornødne forholdsregler for at undgå/minimere overslæb.


Der er maksimumgrænser for uundgåeligt indhold i overslæbsniveau af godkendte coccidiostatika i fodertyper, som tilsætningsstoffet ikke er beregnet tilsat. Tilsætningsstoffet betragtes da som et uønsket stof. Fx må hverken de enkelte del-partier (lots/charges) i et parti foder eller det samlede parti indeholde uundgåeligt overslæb i mængder over det fastsatte maksimum for foderstilsætningsstoffet.  Det følger bestemmelsen om fortyndingsforbuddet. Læs mere i afsnit 30.11 Uønskede stoffer i Bilag I Del VII: Overslæb af godkendte fodertilsætningsstoffer.


Fodervirksomheder, som håndterer fx ompakker foder-løsvarer med coccidiostatika, skal tilsvarende forholde sig til faren for overslæb til andet foder.


Se mere:

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


38.4 Overslæb af lægemidler til andet foder

71.1 Sikker opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP-system på fodervirksomhed


71.6 Særligt om adskillelse af foderolier, fedtstoffer m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

Foderolier, fedtstoffer og produkter afledt heraf skal som udgangspunkt overvåges for indhold af dioxiner og dioxinlignende PCB'er. Læs mere om disse foderstoffer i afsnit 74.8 Dioxinovervågning af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion.Hvis virksomhedens sortiment omfatter produkter som skal overvåges kan det være relevant at have procedurer for dedikeret oplagring, hvor produkterne opbevares på særskilte/forbeholdte områder.


Virksomheden skal selv analysere eller undersøge resultatet af leverandørens dioxinovervågning af produktet, fx på en analyseattest som følger produktet fra leverandøren. Hvis virksomheden hælder en modtaget foderolie sammen med et tilsvarende oplagret foder, bør virksomheden kende resultatet af dioxinovervågningen for at undgå uønskede stoffer (dioxiner og dioxinlignende PCB'er) i større mængder end maksimumsgrænsen.  Læs mere i afsnit 30.10 Uønskede stoffer i Bilag I Del V: Dioxiner og PCB'er.


Se mere:


71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


66.1 Sikker opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP-system på fodervirksomheder


71.7 Særligt om overslæb fra foder med animalsk protein på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Hvis virksomhedens sortiment omfatter både foder med animalsk protein og fx drøvtyggerfoder, skal virksomheden have procedurer for at adskille foderet i overensstemmelse med bestemmelser i TSE-forordningen. Læs om bestemmelserne i afsnit 40. Foder af animalsk oprindelse og 40.3. Generelt om reglerne om foder i TSE forordningen.

 

Mange løsvarer, især fodermidler, bør håndteres potentielt drøvtyggerfoder, hvis virksomheden kan vælge enten at markedsføre foderet eller anvende det i produktionen. Virksomheden bør mærke foderet med passende anvendelsesmuligheder, hvis det har været utilstrækkelig adskilt fra andet foder og derfor ikke kan bruges til særlige dyregrupper efter videresalg.


Se mere:


71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

Se også:


71.1 Sikker opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP-system på fodervirksomhed