Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tilbagekald og tilbagetrækning af foder:
70. Fodervirksomheders transport af foder efter primærproduktion

Virksomheder, som transporterer foder, skal overholde foderhygiejnereglerne. Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at transport af foder foregår hygiejnisk forsvarligt.
Nogle fodervirksomheder benytter eksterne transportører, mens andre virksomheder har egne vogne og chauffører, som henter foder eller kører foder ud til kunderne. Hvis virksomheden bruger egne vogne og chauffører, har virksomheden selv ansvar for transporten. Hvis virksomheden bruger en ekstern transportør, har den eksterne transportør ansvar for transporten og for at være registreret som fodervirksomhed. Virksomheden bør dog sikre sig, at eksterne transportører er registreret.

70.1 Køretøjer og andet udstyr til transport af foder - i fodervirksomheder efter primærproduktion

Køretøjer og andet udstyr til transport af foder skal være velegnet til formålet og tage hensyn til foderets sikkerhed og kvalitet. Udstyret skal være dimensioneret og udformet, så det ikke påvirker foderet uheldigt, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2


Foderets karakter, fx om det er tørt, vådt eller flydende, og om det transporteres som løsvare fx i bulk eller som en emballeret vare, har betydning for kravene til:

  • Udformning og konstruktion af transportmidlerne.
  • Udstyrets materialer, særligt hvis det kommer i kontakt med foderet.
  • Behov for rengøring og eventuel desinfektion.

Transportudstyret bør være af ikke-absorberende og korrosionsbestandige materialer. Læs mere i afsnit 67.3 Udstyr til transport af foder på virksomheder efter primærproduktion.


Der er særlige krav til transport af foderolier m.v.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 7


Læs mere:


67.4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion.


Fodervirksomheders køretøjer, transportudstyr, containere og beholdere skal holdes ved lige for at sikre gode transportforhold, så foderets kvalitet og sikkerhed ikke bliver forringet under transport.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2


Presenninger, kasser og andet udstyr på køretøjer skal holdes ved lige og i god stand, så skadegørere ikke kan komme ind, og der ikke blæser fx snavs eller andre fremmedlegemer ind på foder-løsvarer.


Virksomhedens system til for at vedligeholde køretøjer og udstyr bør både dække planlagt og akut vedligeholdelse. Køretøjer, der fx bruges på planlagre med løsvarer, bør løbende tjekkes, så der fx ikke bliver spildt olie på gulv eller i foder.


Køretøjer, containere og andet udstyr til transport af foder skal holdes rene og være omfattet af virksomhedens rengøringsprogram.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4Krav til procedurer for rengøring og vedligehold af køretøjer, containere og andet udstyr til transport afhænger af typen af foder. Containere m.v. skal som udgangspunkt gøres rent mellem to transporter for at undgå krydsforurening eller kontaminering, især hvis containeren eller køretøjet har været brugt til transport af en anden type foder eller andre produkter end foder. Hvis virksomheden fx vil transportere løsvarefoder efter transport af fx affald eller byggemateriale, kan der være behov for en vådrengøring og desinfektion af køretøjets lad, container og andet udstyr. Omvendt kan det være nok at feje mellem transport af to typer korn i løsvare. Virksomheden kan også undlade at gøre rent mellem to transporter af fx emballeret foder.


Ofte vil det være chaufføren, som gør køretøj og udstyr rent, især hvis rengøringen ikke foregår på transportvirksomhedens hjemadresse. Hvis rengøringsproceduren er meget detaljeret, eller hvis rengøringsproceduren afhænger af mange faktorer, kan det være en hjælp for chaufføren at have skriftlige procedurer på papir eller i elektronisk form. Læs mere i afsnit 68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Der kan være særlige bestemmelser for rengøring ved kørsel med visse typer foder af animalsk oprindelse. Læs mere i afsnit 40.4. Godkendelse af rengøringsprocedure hos transportvirksomhed og lager.