Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


70. Fodervirksomheders transport af foder efter primærproduktion

 

70.1 Køretøjer og andet udstyr til transport af foder - i fodervirksomheder efter primærproduktion

Køretøjer og andet udstyr til transport af foder skal være velegnet til formålet og tage hensyn til foderets sikkerhed og kvalitet. Udstyret skal være dimensioneret og udformet, så det ikke påvirker foderet uheldigt, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2


Foderets karakter, fx om det er tørt, vådt eller flydende, og om det transporteres som løsvare fx i bulk eller som en emballeret vare, har betydning for kravene til:

  • Udformning og konstruktion af transportmidlerne.
  • Udstyrets materialer, særligt hvis det kommer i kontakt med foderet.
  • Behov for rengøring og eventuel desinfektion.

Transportudstyret bør være af ikke-absorberende og korrosionsbestandige materialer. Læs mere i afsnit 67.3 Udstyr til transport af foder på virksomheder efter primærproduktion.


Der er særlige krav til transport af foderolier m.v.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 7


Læs mere:


67.4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion.


Fodervirksomheders køretøjer, transportudstyr, containere og beholdere skal holdes ved lige for at sikre gode transportforhold, så foderets kvalitet og sikkerhed ikke bliver forringet under transport.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2


Presenninger, kasser og andet udstyr på køretøjer skal holdes ved lige og i god stand, så skadegørere ikke kan komme ind, og der ikke blæser fx snavs eller andre fremmedlegemer ind på foder-løsvarer.


Virksomhedens system til for at vedligeholde køretøjer og udstyr bør både dække planlagt og akut vedligeholdelse. Køretøjer, der fx bruges på planlagre med løsvarer, bør løbende tjekkes, så der fx ikke bliver spildt olie på gulv eller i foder.


Køretøjer, containere og andet udstyr til transport af foder skal holdes rene og være omfattet af virksomhedens rengøringsprogram.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4Krav til procedurer for rengøring og vedligehold af køretøjer, containere og andet udstyr til transport afhænger af typen af foder. Containere m.v. skal som udgangspunkt gøres rent mellem to transporter for at undgå krydsforurening eller kontaminering, især hvis containeren eller køretøjet har været brugt til transport af en anden type foder eller andre produkter end foder. Hvis virksomheden fx vil transportere løsvarefoder efter transport af fx affald eller byggemateriale, kan der være behov for en vådrengøring og desinfektion af køretøjets lad, container og andet udstyr. Omvendt kan det være nok at feje mellem transport af to typer korn i løsvare. Virksomheden kan også undlade at gøre rent mellem to transporter af fx emballeret foder.


Ofte vil det være chaufføren, som gør køretøj og udstyr rent, især hvis rengøringen ikke foregår på transportvirksomhedens hjemadresse. Hvis rengøringsproceduren er meget detaljeret, eller hvis rengøringsproceduren afhænger af mange faktorer, kan det være en hjælp for chaufføren at have skriftlige procedurer på papir eller i elektronisk form. Læs mere i afsnit 68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Der kan være særlige bestemmelser for rengøring ved kørsel med visse typer foder af animalsk oprindelse. Læs mere i afsnit 40.4. Godkendelse af rengøringsprocedure hos transportvirksomhed og lager.


70.2 Transport af foder uden for fodervirksomheden efter primærproduktion

​Når en virksomhed flytter foder mellem to parter, skal foderet transporteres på en måde, hvor man let kan identificere det enkelte parti, undgår krydsforurening og forebygger forringelse af foderet.


Virksomheden skal have procedurer for, hvordan forskellige partier af det samme produkt eller forskellige foderstoffer bliver holdt adskilt under transport. Hvis foderet fx bliver transporteret i en tank med forskellige rum, skal det være klart, hvor det enkelte parti bliver opbevaret.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 3Eksempler på transport udenfor virksomheden:

  • Virksomheden henter korn fra høst hos en landbruger og kører det til en foderfabrik eller en lagervirksomhed.
  • Virksomheden henter foder fra sin lagervirksomhed på en adresse og kører det til sin foderfabrik på en anden adresse.
  • Virksomheden transporterer foder til sin kunde/aftager, fx en handelsvirksomhed eller et landbrug.
  • Virksomheden transporterer foder for andre virksomheder.

Transportmidlet skal holdes rent og i god stand. Foderet skal beskyttes mod kontaminering og anden skadelig påvirkning under transporten. Derfor skal virksomheden kun transportere foder sammen med andre varer, hvis der ikke er risiko for forringelse af foderet eller dets emballage. Læs mere i afsnit 71. Opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion og 68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Virksomhedens procedurer for at sikre entydig identifikation under transport og undgå forringelse af foderet afhænger bl.a. af foderets karakter og typen af transport. Det kan fx være transport af løsvarer som korn på lad, solsikkekager i container, tørfoder pellets i tankbil med flere rum, olie eller valle i tank, transport af emballeret foder som mineralsk foder i big bags, forblandinger i sække eller fuldfoder på dåse.


70.3 Transport på fodervirksomheden efter primærproduktion

​Når en virksomhed transporterer eller flytter foder på virksomheden, skal det ske på en måde, hvor man let kan identificere det enkelte parti, undgår krydsforurening og forebygger forringelse af foderet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 3


Transportmidler skal holdes rene og i god stand. Foderet skal beskyttes mod kontaminering og anden skadelig påvirkning under transporten. Læs mere om krav til transportudstyr i afsnit 67.3. Udstyr til transport på virksomheder efter primærproduktion.


Krav til køretøjer og procedurer for transport gælder såvel transport af foder på virksomhedens egen matrikel som uden for virksomheden. Hvis virksomheden transporterer foder på egen virksomhed, dvs. på samme geografiske enhed, er der ikke tale om transportaktivitet, som skal registreres. Læs mere om registrering i afsnit 81.3. Registrering af transport for fodervirksomheder efter primærproduktion.


Se mere:


70.1 Køretøjer og andet udstyr til transport af foder – i fodervirksomheder efter primærproduktion

70.2 Transport af foder uden for fodervirksomheden efter primærproduktion


70.4 Temperatur under transport af foder efter primærproduktion

​Virksomheden skal sikre, at foder bliver transporteret under hensyn til foderets sikkerhed og kvalitet. Hvis virksomheden fx transporterer letfordærveligt foder over lange afstande eller frossent foder, vil det typisk være relevant med særlig temperaturregulering.

Udstyr til temperaturkontrol af transportenheder, hvor der bliver håndteret foder, skal være velegnet til formålet og udformet, så det kan holdes rent.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2


Om nødvendigt skal temperaturerne holdes så lave som muligt, for at undgå kondens og fordærv.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 6


Se mere:


Læs mere i afsnit 67.6 Udstyr til temperaturkontrol på virksomheder efter primærproduktion.