Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tiltag mod kemiske forureninger og lignende:
68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal gøre rent så ofte, at hygiejnen er forsvarlig på de steder, hvor virksomheden håndterer foder. Virksomheden skal også have procedurer for at sikre, at eventuelle udendørsarealer bliver holdt tilstrækkelig rene.

Formålet med virksomhedens rengøring og renholdelse er bl.a. at undgå forurening af og overslæb til foderet.

Virksomhedens faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor virk-somheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt.

68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheden skal renholde:

  • Faciliteter som fx lagre og produktionsområder samt interne og eksterne transportmidler.
  • Beholdere og udstyr til produktion, transport, opbevaring, fremføring, håndtering og vejning af foder.
  • De umiddelbare omgivelser.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 1 Faciliteter og udstyr, punkt 1


Hvis virksomheden ikke gør tilstrækkelig rent, kan foderet blive kontamineret af andet foder, blive forurenet af mikroorganismer fx salmonellabakterier, mug og skimmelsvampe, eller blive indirekte forurenet pga. ophobet affald, almindeligt fordærv eller skadedyr.

Virksomheden skal indføre rengøringsprogrammer og minimere rester af rengørings- og desinfektionsmidler der kan havne i foderet.


Maskiner, der kommer i kontakt med foderstoffer, skal tørres efter vådrengøring.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2, b

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4


Lofter, forsænkede lofter og andre overhængende dele af det faste inventar skal være udformet, så det ikke samler snavs, og der ikke dannes kondens og skimmelvækst, der kan påvirke foderets sikkerhed og kvalitet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 9


Virksomhedens procedurer for rengøring og renholdelse skal baseres på en risikoanalyse af virksomhedens fysiske forhold, processer og produkter. Det kan også være relevant at inddrage elementer som håndtering af emballeret foder kontra løsvarer, samt eventuel håndtering af andre produkter end foder, fx kemiske produkter, medicineret foder eller fødevarer.


Virksomheden bør tage stilling til hvilken/hvilke typer rengøring, der er brug for:

 

  • Tør rengøring, fx fejning og børstning.
  • Vådrengøring med varmt/koldt vand.
  • Vådrengøring med brug af ét eller flere rengøringsmidler.
  • Rengøring suppleret med desinfektion.

Ofte kan der være brug for flere rengøringsprocedurer, fx til forskelligt udstyr og forskellige steder i virksomheden.


Fryse- og kølefaciliteter bør afrimes efter behov, så der ikke er risiko for kontaminering af foderet.


Virksomheden bør tage stilling til, hvornår og hvor hyppigt der skal gøres rent, fx dagligt, ugentligt, månedligt.


Virksomheden skal også tage stilling til, om der er behov for skriftlige rengøringsprocedurer, så medarbejderen nemt kan få et overblik over, hvornår og hvordan forskellige rengøringsmetoder skal tages i brug.


​Virksomheder, der håndterer foderlægemidler eller mellemprodukter skal indføre skriftlige rengøringsplaner. ​

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 1 Faciliteter og udstyr, punkt 1 


Virksomheder ​bør overveje, om medarbejderne skal kvittere for gennemført rengøring som led i virksomhedens kvalitetskontrol og dokumentationssystem. Læs mere i afsnit 73.3 Flere eksempler på registreringer i fodervirksomheder efter primærproduktion.


Nogle virksomheder bruger rengøringsprocedurer som led i deres system til at adskille foder, fx ved håndtering af forskellige typer foder eller forskellige partier af samme type foder.


Rengøringsprocedurer kan også være del af virksomhedens system til at reducere risiko for overslæb. Sådanne procedurer for rengøring kan dog ikke erstatte procedurer for tom-melding / tømning af udstyr eller anlæg.


Se mere:


68.2 Særligt om rengøringsprocedurer i produktionen af foder på fodervirksomheder efter pri-mærproduktion

68.3 Særligt om rengøringsprocedurer for køretøjer til transport af foder - fodervirksomheder efter primærproduktion

68.4 Desinfektion på fodervirksomheder efter primærproduktion

68.5 Rengøring af beholdere for opbevaring af foderolier, m.v. på virksomheder efter primærproduktion

68.6 Affald m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

68.7 Særligt om renhold og rengøring ved fremstilling, oplagring og transport af foderlægemidler m.v.


Se også:


40.6. Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.7. Kvalitetskontrol af foderaktivitet på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP system på fodervirksomhed


68.6 Affald m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheden skal overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer af betydning for menneskers og dyrs sundhed. Virksomheden skal derfor have procedurer og en passende kontrol for at minimere eventuelle risici for sikkerheden og kvaliteten af foder, som bliver håndteret på virksomheden.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 4


Affald og foder, som er farligt eller ikke er egnet til foderbrug, bør isoleres, identificeres og fjernes. Det må ikke bruges som foder, og virksomheden skal bortskaffe det på en hensigtsmæssig måde.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 5


Alle virksomheder, som håndterer foder, skal etablere procedurer for at håndtere affald og overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer.

Virksomheden bør kunne redegøre for produkter, som ikke længere kan eller skal bruges som foder (type, mængde og parti-identifikation) samt for, hvordan og hvortil (firmanavn, adresse) produktet er afhændet.

Virksomheder, som fremstiller, markedsfører, opbevarer eller transporterer foderlægemidler eller mellemprodukter, skal sikre at have passende procedurer til at indsamle og bortskaffe ubrugte produkter og produkter, hvis holdbarhedsperiode er udløbet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 18 

Miljøstyrelsen er kompetent myndighed for regler om indsamling og bortskaffelse af affald.

Et parti foder, som er farligt eller ikke er egnet til foder, kan afgiftes med henblik på, ​at bruge det som foder. Læs mere i afsnit 32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer.


Se også:


66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

67. 4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion

67.5. Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder efter primærproduktion

69 Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion