Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Egenkontrol/kvalitetsstyring:
67. Faciliteter og udstyr på fodervirksomheder efter primærproduktionen

Når man etablerer og indretter en fodervirksomhed, skal man være opmærksom på en række fysiske forhold. Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at produktion og anden hånd-tering af foder foregår hygiejnisk forsvarligt. Foderlægemiddelforordningen stiller supplerende krav for området.

67.6 Udstyr til temperaturkontrol på virksomheder efter primærproduktion

​​Udstyr til temperaturkontrol af foder eller af lokaler og transportenheder, hvor virksomheden håndterer foder, skal være velegnet til formålet og tage hensyn til sikkerhed og kvalitet af foderet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3


Virksomheden skal opbevare, producere og transportere foderet ved en passende temperatur, så foderet ikke forringes.


Termometrene skal kunne måle i det relevante interval og med den nødvendige nøjagtighed. For at få en retvisende temperaturmåling bør virksomheden have fokus på, hvor den placerer termometrene. Det er fx ikke hensigtsmæssigt at placere et termometer ved indblæsningen af kuldeluft eller tæt på en varmekilde.


Hvis termometre i produktionen fx skal overvåge, om et kritisk kontrolpunkt (CCP) er i styring, skal virksomheden vurdere, om det er nødvendigt at skærpe kravene med fx hyppighed for kalibrering af termometrene.


Se mere:


67.2 Faciliteter, udstyr og emballage til opbevaring af foder på virksomheder efter primærproduktion

67.5 Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder efter primærproduktion


Se også:


66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP system på fodervirksomhed


67.7 Belysning på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomhedens faciliteter skal have tilstrækkelig naturlig og/eller kunstig belysning.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 4

 

En tilstrækkelig belysning bidrager til:

  • Sikker identifikation af foder og kontrol/kvalitetstjek af foder.
  • Personalet kan vurdere stand og renhed af anlæg samt udstyr.
  • Personalet kan udføre øvrige opgaver efter de fastlagte procedurer.

Når virksomheden vælger belysningsudstyr og kunstige lyskilder, bør virksomheden også vurdere om disse kan udgøre problemer for fodersikkerheden. Fx bør glaspærer afskærmes, så risikoen for at der falder knust glas ned i foderet minimeres. Hvis der opstår problemer med belysningen, bør virksomheden som led i sine procedurer for at rette op på forholdet kontrollere, om der er havnet fremmedlegemer i foderet, fx plast- eller glasstykker. 


67.8 Vedligehold af bygninger og anlæg på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheden skal vedligeholde bygninger og anlæg, hvor virksomheden producerer eller på anden måde håndterer foder for at sikre gode opbevaringsforhold.

Virksomheden skal have procedurer for regelmæssig kontrol af faciliteterne, hvor der er foder.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 8


Afløbsforhold skal fungere efter hensigten og skal lede kloak-, spilde- og regnvand bort på en måde, som ikke forringer hverken udstyr eller foderkvalitet, og som ikke går ud over fodersikkerheden.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 7


Virksomhedens procedurer for at vedligeholde bygninger og anlæg bør dække både planlagt og akut vedligeholdelse af indendørs og udendørs forhold.


Virksomheden skal undersøge og vurdere, om det er nødvendigt at reparere anlæg eller bygninger på grund af slidtage eller lignende. Fx kan revner i bygninger og overflader samle snavs og smuds, som kan forurene foderet eller tiltrække skadedyr.


Virksomheden skal tjekke og vedligeholde lister m.v. for at sikre, at porte, døre, blæserindgange og andre åbninger slutter tæt. Hvis gummilister på porte eller gitre foran vinduesåbninger er beskadigede, kan skadedyr som fx rotter og fugle komme ind.  


Tag og tagkonstruktioner skal vedligeholdes for utætheder, så foderet ikke bliver vådt pga. regn eller fygesne, og så skadedyr bliver holdt ude.


Eksempler på akut behov for vedligehold:

  • Reparation af tag efter stormvejr.
  • Lukning af huller i bygninger efter angreb af skadedyr, som har gnavet sig ind i bygningen.

67.9 Vedligeholdelse af udstyr i fodervirksomheder efter primærproduktion

Alt udstyr, herunder transportudstyr og beholdere, i fodervirksomheder skal holdes ved lige for at sikre gode opbevaringsforhold, så kvaliteten og sikkerheden af foderet ikke bliver forringet. Virksomheden skal have skriftlige procedurer for regelmæssig kontrol af egnetheden af det udstyr, der bruges i foderproduktionen. Fx skal virksomheden regelmæssigt afprøve nøjagtigheden af måle- og vejeudstyr.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2


Virksomheden bør have procedurer for både planlagt og akut vedligeholdelse af udstyr.

Fx bør virksomheden for presse, køler eller mikrodoseringsanlæg planlægge særlig hyppig vedligeholdelse.


Vedligeholdelse af vægte og måleapparater i produktionsapparatet kan både dække procedurer/aftaler for ekstern kalibrering, for intern kalibrering og/eller anden kontrol fx med vægtlodder.


Hvis overflader af produktions-, opbevarings- og transportudstyr ikke er intakt, er der risiko for, at foderet bliver forurenet med fremmedlegemer. Tilsvarende kan spild af olie fra transportudstyr eller andet beskadiget mekanisk udstyr forurene foderet.


Hvis der er utætheder i rør eller brud ved et redler-system, vil man ofte se et spild af foder eller en ophobning af snavs og støv.


Presenninger, kasser og andet udstyr på køretøjer skal holdes ved lige for at holde skadedyr ude og undgå, at fx snavs eller andre fremmedlegemer blæser ind på foder-løsvarer.