Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Afgiftning og rensning:
67. Faciliteter og udstyr på fodervirksomheder efter primærproduktionen

Når man etablerer og indretter en fodervirksomhed, skal man være opmærksom på en række fysiske forhold. Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at produktion og anden hånd-tering af foder foregår hygiejnisk forsvarligt. Foderlægemiddelforordningen stiller supplerende krav for området.

67.2 Faciliteter, udstyr og emballage til opbevaring af foder på virksomheder - efter primærproduktion

​Foder skal opbevares på et sted, hvor kun personer med virksomhedens tilladelse har adgang. Ud over virksomhedens egne medarbejdere kan det fx være virksomhedens gæster, kunder, eksterne chauffører eller håndværkere.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2
Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 1 Faciliteter og udstyr, punkt 2


Faciliteter til opbevaring og håndtering af foder skal være velegnede til formålet og tage hensyn til fodersikkerhed og foderkvalitet. Grundplan, udformning samt indretning af bygninger og lokaler skal passe til virksomhedens aktiviteter, så det ikke giver problemer for hygiejne, sikker håndtering eller sikring mod skadedyr. 


Vinduer, døre, porte, ventilationsåbninger og andre åbninger i bygninger skal kunne lukkes tæt eller afskærmes, så skadedyr bliver holdt ude.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 8

 
Faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor det ikke påvirker foderet i en uheldig retning, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt. Lofter og overhængende dele af det faste inventar skal være konstrueret, så det ikke samler snavs og danner kondens. Beholdere og emballage til opbevaring af foder skal være egnede til formålet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 9

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2


Foderlægemidler og mellemprodukter skal oplagres i egnede separate og sikrede faciliteter eller i hermetisk lukkede beholdere, der er specielt beregnet til opbevaring af disse produkter. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afsnit 5 Opbevaring og transport, punkt 1


Vandledninger skal være lavet af inaktivt materiale, som ikke afgiver fremmedstoffer til vandet.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 6


Der skal være tilstrækkelige afløbsforhold og med en udformning, som ikke påvirker sikkerheden og kvaliteten af hverken udstyr eller foder.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 5

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 7


Virksomheden skal tage hensyn til typen af foder, når virksomheden skal etablere og bruge planlagre, siloer, beholdere eller andet opbevaringsudstyr til oplagring af foder. Fx ved valg af materiale og overfladetyper. Virksomheden bør bruge inaktivt materiale til fx vandslanger, opbevaringstanke og vandhaner, så vandet og foderet ikke bliver påvirket uheldigt.


Typisk er der behov for strengere krav til materialer og overflader ved opbevaring af foder som løsvarer end ved emballerede varer. Løsvarer med grov karakter, fx fodermidler som kerner eller skrå, kan man ofte placere på et støbt betongulv i et planlager uden, at det går ud over fodersikkerheden. Foder med pulverkonsistens, fx mineralstoffer og fodertilsætningsstoffer, vil derimod ofte skulle opbevares i lukkede siloer med glatte overflader. Rustfrit stål, hård plast eller andre glatte, ikke-absorberende og korrosionsbestandige materialer er velegnede materialer. Træ er normalt ikke et velegnet materiale til udstyr.


Foder skal opbevares ved en passende temperatur. Lageret bør have tilstrækkelig kapacitet til, at foderet om nødvendigt kan opbevares frostfrit, opvarmet, frossent eller dybfrossent.

Virksomheden skal have procedurer for at sikre, at fx porte bliver lukket efter aktivitet ind/ud af bygningen. Det skal forhindre adgang for uvedkommende, holde skadegørere ude og undgå, at fx snavs og fremmedlegemer blæser ind. Det har særlig betydning for foderkvaliteten og fodersikkerheden af løsvarer.


Se mere:

 

67.1 Fodervirksomheders anlæg – efter primærproduktion

67.3 Udstyr til transport af foder på virksomheder efter primærproduktion

67.4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion

67.6 Udstyr til temperaturkontrol på fodervirksomheder efter primærproduktion

67.7 Belysning på fodervirksomheder efter primærproduktion

67.8 Vedligehold af bygninger og anlæg på fodervirksomheder efter primærproduktion

67.9 Vedligeholdelse af udstyr i fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


66.2. System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

69. Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

76.3 Kondensvand på fodervirksomheder efter primærproduktion


67.5 Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder efter primærproduktion

​​​Udstyr til produktion af foder skal være velegnet til formålet og tage hensyn til sikkerheden og kvaliteten af foderet. Udstyret skal være dimensioneret/udformet, så det ikke påvirker foderet i en uheldig retning, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2


Virksomheden skal bruge udstyr med det rummåls- og vægtinterval og den nøjagtighed, der er nødvendig, til mængden af foder. Det gælder både ved aktiviteter i produktionen og i andre sammenhænge.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3, litra a


Virksomheden bør have procedurer til at sikre, at både vægt og måleudstyr er velegnet til den planlagte aktivitet. Korrekt afvejning/udmåling er en forudsætning for, at virksomheden ved pakning eller udlevering af foder kan dokumentere sporbarhed og sikre, at indhold og mærkningsoplysninger stemmer overens.


Blandere til produktion af foder skal være egnede til det relevante vægt- og rummålsinterval og skal kunne fremstille homogene opløsninger/blandinger. Foderproducenten skal godtgøre, at både fastgjorte og mobile blandere er effektive med hensyn til homogenitet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3, litra b


Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at afveje små mængder tilsætningsstoffer til et parti foder på en mekanisk vægt ved håndpåslaget frem for på en automatisk vægt på et doseringsanlæg.

Hvis et parti foder er større end blanderens kapacitet, bør virksomheden på forhånd fastsætte størrelsen af de enkelte delpartier (lots/charges) i forhold til måle-/vægtudstyret. Det kan fx være nødvendigt at lave to ensartede delpartier, i stedet for ét af normal størrelse for blanderen og ét mindre med restmængden.


Se mere:


67.2 Faciliteter, udstyr og emballage til opbevaring af foder på virksomheder efter primærproduktion

67.3 Udstyr til transport af foder på virksomheder efter primærproduktion

67.9 Vedligehold af udstyr i fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:

 

40. Foder af animalsk oprindelse

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion


67.9 Vedligeholdelse af udstyr i fodervirksomheder efter primærproduktion

Alt udstyr, herunder transportudstyr og beholdere, i fodervirksomheder skal holdes ved lige for at sikre gode opbevaringsforhold, så kvaliteten og sikkerheden af foderet ikke bliver forringet. Virksomheden skal have skriftlige procedurer for regelmæssig kontrol af egnetheden af det udstyr, der bruges i foderproduktionen. Fx skal virksomheden regelmæssigt afprøve nøjagtigheden af måle- og vejeudstyr.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2


Virksomheden bør have procedurer for både planlagt og akut vedligeholdelse af udstyr.

Fx bør virksomheden for presse, køler eller mikrodoseringsanlæg planlægge særlig hyppig vedligeholdelse.


Vedligeholdelse af vægte og måleapparater i produktionsapparatet kan både dække procedurer/aftaler for ekstern kalibrering, for intern kalibrering og/eller anden kontrol fx med vægtlodder.


Hvis overflader af produktions-, opbevarings- og transportudstyr ikke er intakt, er der risiko for, at foderet bliver forurenet med fremmedlegemer. Tilsvarende kan spild af olie fra transportudstyr eller andet beskadiget mekanisk udstyr forurene foderet.


Hvis der er utætheder i rør eller brud ved et redler-system, vil man ofte se et spild af foder eller en ophobning af snavs og støv.


Presenninger, kasser og andet udstyr på køretøjer skal holdes ved lige for at holde skadedyr ude og undgå, at fx snavs eller andre fremmedlegemer blæser ind på foder-løsvarer.