Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tilbagetrækning/tilbagekaldelse:
66. Foderhygiejne på fodervirksomhed efter primærproduktion

Der er en række foderhygiejneregler om ansvar for drift og indretning af fodervirksomheder i leddet efter primærproduktionen. Foderlægemiddelforordningen stiller supplerende krav for området.

Se specifikke foderhygiejneregler for indretning og drift i afsnit 67-76.

66.1 Fodervirksomhedens ansvar for foderhygiejne efter primærproduktion

​Lederen af en fodervirksomhed har ansvar for virksomhedens drift og indretning.

Lederen skal kunne godtgøre, at virksomhedens organisering, procedurer for aktiviteter, indretning, udstyr og materialer lever op til foderlovgivningen.

Det er også lederens ansvar løbende at kontrollere, at virksomheden overholder foderlovgivningen.


Foderhygiejneforordningen, artikel 4, stk. 1


Lederen skal derfor sikre:

  • At alle virksomhedens aktiviteter sker efter reglerne for foderhygiejne og i anden foderlovgivning.
  • At virksomheden er hensigtsmæssigt indrettet, og udstyret er velegnet til formålet, så de fysiske forhold lever op til bestemmelserne for foderhygiejne og eventuelle specifikke krav i anden foderlovgivning.
  • At virksomheden bidrager til at sikre, at alle de foderstoffer, som virksomheden producerer, håndterer eller markedsfører, opfylder foderlovgivningen.

Virksomheden skal have styr på, hvilke foderstoffer der skal indgå i virksomhedens sortiment, og om foderet skal håndteres som løsvarer eller emballerede varer. Fx skal en virksomhed, der vil håndtere løsvare foder med/af animalsk oprindelse, afklare, om anden foderlovgivning indeholder særlige regler for rengøring eller for, hvordan foderet skal håndteres.  

 

Se mere:

 

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion

66.5 Viden om HACCP på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


3. Fodervirksomheders og landbrugs ansvar

40. Foder af animalsk oprindelse

67. Faciliteter og udstyr på fodervirksomheder efter primærproduktion


66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal etablere og vedligeholde et system af procedurer og programmer for at styre alle aktiviteter og sikre, at reglerne for foderhygiejne bliver overholdt.

 

Foderhygiejneforordningen, artikel 4

Foderhygiejneforordningen, artikel 5


I alle led efter primærproduktionen skal procedurerne baseres på HACCP-principperne.

Virksomheden skal gennemføre en risikoanalyse og ud fra denne fastlægge de styrende foranstaltninger, enten i form af procedurer for god praksis (eller gode arbejdsgange), procedurer for kritiske punkter i produktionen eller procedurer for eventuelt identificerede kritiske kontrolpunkter (CCP'er).


Foderhygiejneforordningen, artikel 6

Foderhygiejneforordningen, bilag II


Nogle procedurer og programmer skal være skriftlige (se hvilke i forordningen). For andre procedurer m.v. er der ikke krav om skriftlighed. Virksomheden bør derfor afgøre, om der er behov for at skrive de fastlagte procedurer ned, så medarbejderne lettere kan følge og redegøre for dem.

Eksempler på skriftlige procedurer for forskellige områder:

  • Der kan fx være forskellige metoder for at rengøre virksomhedens transport- eller produktionsudstyr efter håndtering af forskellige typer foder. Hvis virksomheden skriver procedurerne for rengøring ned, er det nemmere for medarbejderen at få et overblik over, hvornår og hvordan de forskellige rengøringsmetoder skal bruges.
  • En skriftlig leverandøroversigt, hvor den enkelte medarbejder i den daglige drift kun må forsyne sig hos leverandører i oversigten. Det kan bl.a. sikre, at enhver foderleverandør er en registreret eller godkendt fodervirksomhed.
  • Et skriftligt kvalitetskontrolsystem med oplysning om eventuelle kravspecifikationer ved indkøb af produkter eller ydelser.

Hvis der sker ændringer i en procedure, ved uventede forhold eller, hvis der sker fejl, skal der være klare kommandoveje for at agere. Virksomheden skal derfor sikre, at kommunikationsvejene er kendte, og at der er klare procedurer for information og for at videregive oplysninger mellem afdelinger, mellem ledere og medarbejdere, etc.


Fx kan der ske fejl ved afvejning af ingredienser eller i selve produktionen af en foderblanding. Da skal det være klart, hvem man skal kontakte, hvis driftsmedarbejderen ikke har beføjelse til at stoppe produktionen eller sætte foderet i karantæne. Tilsvarende skal en lagermedarbejder vide, hvordan der skal ageres, hvis virksomheden modtager en forkert eller fejlbehæftet vare. Afhængig af medarbejderens beføjelser kan det være relevant at give besked til andre funktioner, fx til indkøbsfunktionen og til produktionen eller den kvalitetsansvarlige for at afgøre, om varen alligevel kan bruges eller skal returneres.


Virksomhedens skriftlige system for styring af aktiviteter kan være i papirform, elektronisk eller være integreret i andre systemer. Fx kan virksomhedens procedurer og instrukser til at efterleve foderlovgivningen være skrevet sammen med et certificeret kvalitetsstyringssystem eller i en integreret kvalitetshåndbog. Virksomheden skal altid kunne vise, hvor der er taget højde for de enkelte krav i foderlovgivningen. Derfor kan det fx være en hjælp, at udarbejde en krydsreferenceliste mellem foderlovgivningens bestemmelser og relevante procedurer/instrukser i virksomhedens system.

I en organisation af fodervirksomheder kan flere virksomheder have stort set samme system og procedurer til at styre sine aktiviteter. Det kan fx være tilfældet for en gruppe af kædevirksomheder, som via ensartet navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed, og hvor et hovedkontor via kontrakt eller ejerskab tager styring og ansvar for overholdelse af dele af lovgivningen i kædens virksomheder. Procedurer m.m. skal dog være tilpasset den enkelte virksomhed, så det sikres at lovgivningen efterleves. Fx kan det være relevant at tilpasse procedurer for rengøring og vedligehold på grund af forskelle i udformning af lagerfaciliteter eller produktionsanlæg på de enkelte virksomheder.


Fodervirksomheder kan benytte eksterne firmaer til at gennemføre opgaver på vegne af virksomheden. Uanset om fodervirksomheder selv gennemfører alle opgaver eller benytter andre firmaer, er det enhver fodervirksomheds ansvar at overholde foderlovgivningen.


Se mere:


66.1 Fodervirksomhedens ansvar for foderhygiejne efter primærproduktion

66.3 Branchekoder for fodervirksomheder efter primærproduktion

66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion

66.5 Viden om HACCP på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


78. HACCP-system på fodervirksomheder


66.5 Viden om HACCP på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheden skal sikre, at personale med ansvar for at etablere og vedligeholde fodervirksomhedens HACCP-system har tilstrækkelig kendskab til HACCP-principperne. Hvis virksomheden har omfattende systemer og/eller aktiviteter, som kan medføre alvorlige risici for fodersikkerheden, bør personalet have gennemført ét eller flere HACCP-kurser. Uddannelsen skal stå i forhold til virksomhedens størrelse, art og den måde, som HACCP-principperne bruges på.


Hvis en virksomhed har identificeret ét eller flere kritiske kontrolpunkter (CCP'er), skal relevante medarbejdere forstå vigtigheden af at følge de skriftlige procedurer for disse CCP'er. Medarbejderne skal kende de kritiske grænser for CCP´erne og proceduren, hvis overvågningen viser, at et CCP ikke er i styring.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Personale

Foderhygiejneforordningen, artikel 6


Se mere:

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion
66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:

 

78. HACCP system på fodervirksomhed