Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vand:
65. Vand i primærproduktionen

Vand, der bruges i primærproduktionen, skal være af en passende kvalitet. Primærproducenten/landbrugeren skal derfor bruge rent vand eller drikkevand, hvis det er nødvendigt for at sikre, at foder og fødevarer ikke bliver forurenet eller bliver farligt.

    Relevante afsnit i dette kapitel

65.1 Kvalitet af vand til primærproduktion af foder

​Vand til vanding, sprøjtning m.v. af foder må ikke indeholde mikroorganismer eller skadelige stoffer, som kan udgøre en fare for fodersikkerheden.


Vand til produktion af foder behøver ikke være af drikkevandskvalitet, men vandet må ikke skade det producerede foder. Kravene til vandkvalitet afhænger af flere forhold, bl.a. typen af foderafgrøde, og hvornår afgrøden vandes i forhold til høst og vejr.


Hvis vandet ikke er af drikkevandskvalitet, skal landbrugeren:

  • afklare hvilken kvalitet af vand, som er nødvendig til den pågældende produktion, og
  • vurdere om vandet opfylder kriterierne i praksis.

Der skal være ekstra fokus på vandets kvalitet, hvis analyser viser, at vandet indeholder rester af pesticider, tungmetaller eller andre stoffer. Disse stoffer kan hobe sig op i foderet og vandre videre over i fødevarer.


Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra c.