Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

56.2 Særlige regler ved eksport af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere

 

Det er kun tilladt at eksportere forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, hvis en række særlige betingelser er opfyldte. De samme betingelser gælder, hvis det forarbejdede protein fra drøvtyggere er i en blanding med forarbejdet protein fra andre dyr end drøvtyggere.

 

Betingelser:

  • Det forarbejdede protein af drøvtyggere skal transporteres i forseglede containere/beholdere direkte fra forarbejdningsvirksomheden til udgangsstedet fra EU.
  • Sendingen skal kontrolleres på et grænsekontrolsted, som skal være opført i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF til kontrol af NHC-produkter (Not for Human Consumption)
  • Den ansvarlige for tilrettelæggelsen af transporten skal oplyse den kompetente myndighed på det pågældende grænsekontrolsted om sendingens ankomst til udgangsstedet.
  • Sendingen skal være ledsaget af et korrekt udfyldt handelsdokument udstedt via TRACES. På dette handelsdokument skal udgangsgrænsekontrolstedet være angivet som udgangssted i rubrik I.28.

Ovennævnte betingelser gælder dog ikke for eksport af forarbejdet foder til selskabsdyr, som indeholder forarbejdet protein fra drøvtyggere. Sådant foder må eksporteres, hvis følgende betingelser er opfyldte:

  • Foderet skal være forarbejdet på virksomheder, der er godkendt til fremstilling af foder til selskabsdyr i overensstemmelse med artikel 24 i forordningen om animalske biprodukter.
  • Foderet skal være pakket og mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Bestemmelserne i TSE-forordningen vedrører udelukkende EU-krav. Eventuelle krav fra modtagerlandet - fx om at sendingen skal ledsages af et eksportcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i eksportlandet - er ikke reguleret af bestemmelserne i TSE-forordningen, men af reglerne i fodereksportbekendtgørelsen. Reglerne i TSE-forordningen og fodereksportbekendtgørelsen supplerer således hinanden, da fodereksportbekendtgørelsen også gælder ved eksport af animalske biprodukter.

 

TSE-forordningen, Bilag IV, kapitel V, afsnit E, pkt.1

TSE-forordningen, Bilag IV, kapitel V, afsnit E, pkt.2

Forordningen om animalske biprodukter

Fodereksportbekendtgørelsen

Kommissionens beslutning om anvendelse af Traces-systemet, bilag I


Se mere:

40.5 Prøver af foder med animalsk indhold efter TSE forordningen

40.6 Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

40.7 Fodring af dyr med foder af animalsk oprindelse

40.11 Foder til selskabsdyr

40.12 Foder til pelsdyr

40.14 Mærkningsregler for foder af animalsk oprindelse

41.3 Offentliggørelse af virksomheder efter forordningerne om animalske biprodukter og TSE forordningen

40.15 Tjek af leverandør efter TSE forordningen

41.2 Registrering, godkendelse og tilladelser efter TSE forordningen

51 Generelt om eksport af foder

56 Eksport af foder af animalsk oprindelse

56.1 Særlige regler ved eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen