Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

56.1 Særlige regler ved eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøv-tyggere

 

Det er kun tilladt at eksportere forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere - eller foderblandinger, som indeholder sådant protein - hvis en række særlige betingelser er opfyldte.


Betingelser:

 • Det forarbejdede animalske protein skal være fremstillet i forarbejdningsanlæg, som opfylder kravene i TSE-forordningens bilag IV, kapitel IV, afsnit D, litra c.
 • Foderblandinger, som indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, skal fremstilles på foderblandingsvirksomheder, der
 • Fremstiller deres produkter i overensstemmelse med TSE-forordningens bilag IV, kapitel IV, afsnit D, litra d

eller

 • Tilvejebringer det forarbejde animalske protein, som skal anvendes i de foderblandinger, som skal eksporteres, i forarbejdningsanlæg, der opfylder kravene i TSE-forordningens bilag IV kapitel V, afsnit E, pkt. 3, litra a, og som

enten:

  • Udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foderblandinger til eksport fra EU og er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed

eller:

  • Udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foderblandinger til eksport fra EU og med fremstilling af foderblandinger til akvakultur, som skal markedsføres i EU, og er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed
 • Bemærk at virksomhederne skal søge Fødevarestyrelsen om særlig godkendelse til eksport af de nævnte produkter.
 • Foderblandingerne skal pakkes og mærkes i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller med importlandets krav. Hvis importlandets mærkningskrav ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, skal følgende tekst fremgå af mærkningen: "Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere".
 • Hvis en transportvirksomhed transporterer forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere eller foderblandinger indeholdende sådant protein bestemt til eksport, og efterfølgende ønsker at anvende samme køretøj til eksempelvis foder til kvæg, svin eller fjerkræ (ikke akvakulturdyr), er der krav om, at der hos transportvirksomheden foreligger en rengøringsprocedure, som er godkendt af Fødevarestyrelsen. Det er vigtigt, at rengøringsproceduren er godkendt hos Fødevarestyrelsen på forhånd – altså inden transporten foretages. Der er yderligere krav om, at virksomheden skal kunne dokumentere typen af foder, der er transporteret 2 år tilbage.
  Virksomheden kan via Fødevarestyrelsens hjemmeside søge om at få godkendt sin rengøringsprocedure.
  Kravet om godkendt rengøringsprocedure gælder kun ved transport af produkter i løs vægt. Der er ikke krav om godkendte rengøringsprocedurer ved transport af emballerede produkter som fx big bags.
 • Der gælder tilsvarende regler om, at en virksomheds rengøringsprocedure skal godkendes af Fødevarestyrelsen, hvis der på lageret opbevares løst foder til eksport, og der efterfølgende oplagres foder til fødevareproducerende dyr i EU, der ikke må fodres med forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere (ikke akvakulturdyr).

Ovennævnte betingelser gælder dog ikke for eksport af følgende produkter:

 • Foder til selskabsdyr der indeholder forarbejdet animalsk protein, og som er forarbejdet på virksomheder, der er godkendt til fremstilling af foder til selskabsdyr i overensstemmelse med artikel 24 i forordningen om animalske biprodukter. Foderet skal være mærket og pakket i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
 • Fiskemel, som er fremstillet i overensstemmelse med TSE-forordningens bilag IV.
 • Forarbejdet animalsk protein af opdrættede insekter, som er fremstillet i overensstemmelse med TSE-forordningens bilag IV.
 • Foderblandinger, der ikke indeholder andet forarbejdet protein end fiskemel og protein fra opdrættede insekter, som er fremstillet i overensstemmelse med TSE-forordningens bilag IV.
 • Forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere til fremstilling af foder til selskabsdyr. Her kræves dog analyser for at sikre, at der ikke er drøvtyggermateriale i produktet.

Bestemmelserne i TSE-forordningen vedrører udelukkende EU-krav. Eventuelle krav fra modtagerlandet - fx om at sendingen skal ledsages af et eksportcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i eksportlandet - er ikke reguleret af bestemmelserne i TSE-forordningen, men af reglerne i fodereksportbekendtgørelsen. Reglerne i TSE-forordningen og fodereksportbekendtgørelsen supplerer således hinanden, da fodereksportbekendtgørelsen også gælder ved eksport af animalske biprodukter.


TSE-forordningen, Bilag IV, kapitel V, afsnit E, pkt.3

Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009

Fodereksportbekendtgørelsen

Forordning 152/2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder


Se mere:

41.2 Registrering, godkendelse og tilladelser efter TSE forordningen

40.4 Godkendelse af rengøringsprocedure hos en transportvirksomhed og lager

40.5 Prøver af foder med animalsk indhold efter TSE forordningen

40.6 Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

40.7 Fodring af dyr med foder af animalsk oprindelse

40.10 Fremstilling af forarbejdet animalsk protein af insekter samt fiskemel efter TSE forordningen

40.11 Foder til selskabsdyr

40.12 Foder til pelsdyr

40.14 Mærkningsregler for foder af animalsk oprindelse

41.3 Offentliggørelse af virksomheder efter forordningerne om animalske biprodukter og TSE forordningen

40.15 Tjek af leverandør efter TSE forordningen

51 Generelt om eksport af foder

56 Eksport af foder af animalsk oprindelse

56.2 Særlige regler ved eksport af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen