Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Egenkontrol/kvalitetsstyring:
54. Certifikater til eksport af foder

Hvis modtagerlandet har krav om, at Fødevarestyrelsen udsteder et certifikat i forbindelse med eksporten, skal en sådan forsendelsen følges af et certifikat udstedt af Fødevarestyrelsen. Certifikatet er en officiel myndighedserklæring udstedt af Fødevarestyrelsen til myndighederne i importlandet. Fødevarestyrelsen garanterer med det udstedte certifikat, at forsendelsen overholder de krav, der fremgår af certifikatet.

Det er eksportvirksomhedens ansvar, at det er det rigtige certifikat, som anvendes til forsendelsen. Se afsnit 52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder.

Certifikatet skal findes i certifikatdatabasen. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen.

Hvis der ikke findes et certifikat, som kan anvendes til eksport af produktet til det pågældende land, eller hvis certifikatet ikke længere opfylder modtagerlandets importkrav, kan virksomheden anmode Fødevarestyrelsen om at udarbejde et nyt certifikat. Se afsnit 54.7 Anmodning om udarbejdelse af nyt eksportcertifikat.

Det er virksomheden, som skal udfylde og printe certifikatet. Det er også virksomhedens ansvar, at de oplysninger, som den har skrevet ind i certifikatet, er korrekte. Se afsnit 54.3 Udfyldelse og print af certifikater og afsnit 54.4 Certifikatpapir.

Når virksomheden har udskrevet certifikatet, skal virksomheden forelægge det for Fødevarestyrelsen til underskrift. Se afsnit 54.5 Udstedelse af certifikater.

Bemærk, at Fødevarestyrelsen ikke kan udstede certifikater, hvis forsendelsen allerede har forladt Danmark. Eksportøren skal derfor sikre sig, at eksportcertifikatet er udstedt, inden varerne afsendes.
Eksportøren skal betale for udstedelse af certifikater. Se mere om betaling her.

Fodereksportbekendtgørelsen § 3, nr. 14
Fodereksportbekendtgørelsen § 5
Certifikatbekendtgørelsen §§ 2-4

  Relevante afsnit i dette kapitel

54.4 Certifikatpapir

​For at øge sikkerheden for danske eksportcertifikater skal de udstedes på specielt certifikatpapir. Du skal bestille certifikatpapiret hos Fødevarestyrelsen ved at udfylde bestillingsblanket La 23,0-6017, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Derefter skal du sende den udfyldte blanket til din lokale kontrolenhed.

Til certifikatets første side skal papiret være forsynet med vandmærke samt et holografisk sikkerhedsfolie. Efterfølgende sider i certifikatet skal udskrives på papir med baggrundstryk af Fødevarestyrelsens logo og de engelske navne for ministeriet og styrelsen. Vandmærkepapiret er påtrykt et entydigt nummer, og der må kun anvendes et ark vandmærkepapir pr. certifikat.

Certifikatpapiret må udelukkende anvendes til eksportcertifikater og eventuelle tillægsattester.

Når du har modtaget det bestilte certifikatpapir, skal du kvittere for modtagelsen ved brug af blanket La 23,0-6018, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Virksomheden skal have og følge en egenkontrolprocedure, som dokumenterer

 • at certifikatpapiret udelukkende anvendes til eksportcertifikater,
 • at kopi af anvendte ark certifikatpapir til enhver tid er til rådighed for Fødevarestyrelsen,
 • at kasserede ark certifikatpapir opbevares i nummerrækkefølge sammen med kopi af anvendte ark,
 • at ubenyttede ark certifikatpapir beskyttes bedst muligt mod misbrug og tyveri, og at det opbevares under lås, når det ikke benyttes,
 • at det straks bliver meldt til Fødevarestyrelsen, hvis ubenyttede ark certifikatpapir er bortkommet,
 • at overflødige ark certifikatpapir tilbageleveres til Fødevarestyrelsen.


Certifikatpapirbekendtgørelsen, § 2

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §§ 3-5

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §§ 6-7

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §§ 8-11

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §12


Se mere:

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

54.5 Udstedelse af certifikater54.6 Erstatningscertifikater

Hvis et udstedt certifikat er blevet ødelagt, er bortkommet eller indeholder åbenlyse fejl, som ikke vedrører selve sendingen, kan virksomheden anmode Fødevarestyrelsen om at udstede et erstatningscertifikat.  

Fødevarestyrelsen kan kun udstede et erstatningscertifikat, hvis sendingen ved afsendelsen var ledsaget af et certifikat udstedt af Fødevarestyrelsen, og hvis følgende betingelser er opfyldte:  

 • Sendingen skal være samlet
  • Opsplitning af en oprindelig sending til 2 delsendinger fordelt på 2 erstatningscertifikater kan dog ske hvis:
   • Den oprindelige sending er i den kompetente myndigheds varetægt og
   • Modtagerlandets kompetente myndighed har accepteret opsplitningen af sendingen.
 • Virksomheden skal sende en skriftlig ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger i sagen, herunder:
  • Oplysning om årsagen til, at der ønskes et erstatningscertifikat
  • Dokumentation for hvor sendingen har været siden afsendelsen og under hvilke forhold, sendingen har været opbevaret
  • Kopi af det udstedte certifikat og andre for sagen relevante dokumenter

Efter en konkret vurdering af ansøgningen afgør Fødevarestyrelsen, om der kan udstedes et erstatningscertifikat.  

 Certifikatbekendtgørelsen, § 5


Se mere: 

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

54.4 Certifikatpapir

52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder​