Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


54. Certifikater til eksport af foder

Hvis modtagerlandet har krav om, at Fødevarestyrelsen udsteder et certifikat i forbindelse med eksporten, skal en sådan forsendelsen følges af et certifikat udstedt af Fødevarestyrelsen. Certifikatet er en officiel myndighedserklæring udstedt af Fødevarestyrelsen til myndighederne i importlandet. Fødevarestyrelsen garanterer med det udstedte certifikat, at forsendelsen overholder de krav, der fremgår af certifikatet.

Det er eksportvirksomhedens ansvar, at det er det rigtige certifikat, som anvendes til forsendelsen. Se afsnit 52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder.

Certifikatet skal findes i certifikatdatabasen. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen.

Hvis der ikke findes et certifikat, som kan anvendes til eksport af produktet til det pågældende land, eller hvis certifikatet ikke længere opfylder modtagerlandets importkrav, kan virksomheden anmode Fødevarestyrelsen om at udarbejde et nyt certifikat. Se afsnit 54.7 Anmodning om udarbejdelse af nyt eksportcertifikat.

Det er virksomheden, som skal udfylde og printe certifikatet. Det er også virksomhedens ansvar, at de oplysninger, som den har skrevet ind i certifikatet, er korrekte. Se afsnit 54.3 Udfyldelse og print af certifikater og afsnit 54.4 Certifikatpapir.

Når virksomheden har udskrevet certifikatet, skal virksomheden forelægge det for Fødevarestyrelsen til underskrift. Se afsnit 54.5 Udstedelse af certifikater.

Bemærk, at Fødevarestyrelsen ikke kan udstede certifikater, hvis forsendelsen allerede har forladt Danmark. Eksportøren skal derfor sikre sig, at eksportcertifikatet er udstedt, inden varerne afsendes.
Eksportøren skal betale for udstedelse af certifikater. Se mere om betaling her.

Fodereksportbekendtgørelsen § 3, nr. 14
Fodereksportbekendtgørelsen § 5
Certifikatbekendtgørelsen §§ 2-4

54.1 Certifikattyper

​Der findes flere typer af certifikater, som skal bruges til eksport. Hvilken certifikattype, der skal bruges, er bl.a. afhængig af produkt og modtagerland. Se afsnit 51.2 Certifikatdatabasen.

Hvis der findes et godkendt bilateralt certifikat til en bestemt produkttype til eksport til et bestemt land, skal det certifikat anvendes.


Bilaterale certifikater er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og er certifikater, som udelukkende er gyldige ved eksport fra Danmark til et bestemt modtagerland. De vil oftest være godkendt af modtagerlandets myndigheder. Hvis certifikatet ikke er godkendt af landets myndigheder, men fx er udarbejdet på baggrund af en specifik importtilladelse, vil dette oftest fremgå af certifikatsiden.


EU-certifikater er bilaterale certifikater, som er forhandlet mellem EU og modtagerlandet.  Det betyder, at kravene for eksport af det givne produkt til modtagerlandet er ens for alle EU-lande. Certifikaterne kan afvige i udformning og sprog, da hvert enkelt EU-land tilpasser certifikaterne til egne formater og tilføjer eget sprog. Fødevarestyrelsen oversætter altid certifikatteksterne til dansk.

Nogle af EU-certifikaterne findes og skal udfyldes i TRACES. Hvis et certifikat findes i TRACES, fremgår det af certifikatsiden. Se mere om TRACES her.


Til lande, hvor der ikke er indgået aftaler om importbetingelser, kan man eventuelt anvende generelle certifikater. Det er certifikater, som ikke er rettet mod et bestemt modtagerland og derfor ikke er godkendte af modtagerlandenes myndigheder. Som udgangspunkt indeholder de generelle certifikater kun attestationer indenfor EU-lovgivningen. Mange tredjelande accepterer import på generelle certifikater. Forud for en påtænkt eksport er det vigtigt, at eksportøren via sin kunde eller modtagerlandets myndigheder sikrer sig, at det påtænkte modtagerland vil acceptere varer importeret på det pågældende generelle certifikat.

Se afsnit 52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder.


Fødevarestyrelsen kan udstede en zoosanitær erklæring, hvis der ved eksporten er behov for en erklæring om status for husdyrsygdomme i Danmark. Erklæringerne opdateres, hvis der i Danmark kommer udbrud af en af de husdyrsygdomme, som er nævnt i erklæringerne. Ved hver opdatering får erklæringerne nyt La-nummer. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen.


Fodereksportbekendtgørelsen § 5

Kommissionens beslutning om anvendelse af Traces-systemet

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen


54.2 Certifikatdatabasen

Certifikatdatabasen indeholder certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale, animalske biprodukter, foder samt enkelte andre produkter.


Certifikatdatabasen indeholder også Danmarks veterinære krav ved import af visse levende dyr, avlsmateriale og animalske biprodukter. Certifikaterne ligger som skrivbare PDF-filer. Se afsnit 54.3 Udfyldelse og print af certifikater.


I certifikatdatabasen er der en vejledning til, hvordan du søger i basen.

Certifikatdatabasen indeholder flere forskellige typer af certifikater. Se afsnit 54.1 Certifikattyper.


Certifikaterne er mærket med et La-nummer, fx La 23, 0-xxxx, i nederste venstre hjørne, som identificerer dokumentet. I nederste højre hjørne er en kort beskrivelse af certifikatet, fx Kroatien 01-2009 (Fisk og fiskevarer).

Kun certifikater, som er hentet i certifikatdatabasen, må forelægges Fødevarestyrelsen til underskrift.


Hvis der til en påtænkt eksport ikke findes et brugbart certifikat, kan virksomheden anmode Fødevarestyrelsen om at udarbejde det. Se afsnit 54.7 Anmodning om udarbejdelse af nyt eksportcertifikat.


Certifikaterne i certifikatdatabasen er udarbejdet efter aktuelle behov og på anmodning fra brancheorganisationer og eksportører. Fødevarestyrelsen bliver ikke altid informeret, når importkrav bliver ændret af modtagerlandet. Det er derfor vigtigt, at virksomheden altid sikrer sig hos importøren eller importlandets myndigheder, at importkravene ikke er blevet ændret i forhold til de certifikater, der kan søges frem i certifikatdatabasen. Se afsnit 52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder.Der kan også være indført importrestriktioner af tredjelandene. Tjek derfor altid eksportrestriktionslisten. Se afsnit 55 Tredjelandes importrestriktioner på foder.


En gang om ugen udsender Fødevarestyrelsen et elektronisk nyhedsbrev om certifikatdatabasen. Det indeholder oplysninger om nye certifikater, ændringer til eksisterende certifikater og andre forhold, som man skal tage i betragtning, når der  skal udstedes certifikater. Hvis der sker noget vigtigt, som berører certifikatudstedelsen, vil der blive udsendt et ekstra nyhedsbrev.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet, ved at tilmelde dig "Faglige nyheder om certifikatdatabasen" via dette link.


Fodereksportbekendtgørelsen § 5

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen


54.3 Udfyldelse og print af certifikater

​Certifikaterne med eventuelt tilhørende vejledninger ligger i certifikatdatabasen. Certifikaterne er skrivbare PDF-filer, som virksomheden skal udfylde og udskrive, for at Fødevarestyrelsen kan underskrive og dermed udstede certifikatet. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen og  

afsnit.54.5 Udstedelse af certifikater.


Det er virksomhedens ansvar, at det er det rigtige certifikat, som anvendes til forsendelsen. Se afsnit 52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder.


Certifikatet skal findes i certifikatdatabasen. For at være sikker på, at det er den nyeste udgave af certifikatet, som bruges til eksporten, skal virksomheden hver gang hente certifikatet inde i databasen. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen.


Alle certifikater skal tilføjes et unikt certifikatnummer. Certifikatnummeret er ikke det samme som det nummer, der findes på vandmærkepapiret. Når certifikatnummeret indsættes i en skrivbar fil printes nummeret automatisk på certifikaters følgende sider, således at samhørighed til side 1 sikres. Fødevarestyrelsen foreslår følgende nummereringssystem: XXXX – 000…….0 – YYYY, hvor XXXX er virksomhedens kontrolnummer (f.eks. 0014), 000…….0 er løbenummer og YYYY er årstal. Det entydige nummer fra vandmærkepapirarket kan anvendes som løbenummer.


Visse lande har et andre krav til, hvordan certifikatet skal nummereres. Dette vil fremgå af certifikatsiden i certifikatdatabasen. Alle felter i certifikatet skal udfyldes inden certifikatet fremlægges til underskrift. Hvis det fremgår af en vejledning eller noter i certifikatet, at det er valgfrit, om et felt udfyldes eller ej, skal skrivefeltet i stedet udfyldes med "xxxx" hvis ikke der indsættes informationer. Hvis der er særlige krav til udfyldelse af certifikatet, vil dette fremgå af certifikatsiden.


Sammen med certifikaterne ligger der i certifikatdatabasen "masker". En "maske" består af skrivbare felter uden mellemliggende tekst og kan bruges til at tilføje de manglende oplysninger, hvis man har printet certifikatet ud, inden det er fuldstændigt udfyldt. Det er ikke muligt at gemme delvist udfyldte certifikater elektronisk, så man må udskrive dem på vandmærkepapir. Senere kan man så fylde flere oplysninger ind ved at skrive oplysningerne i de relevante felter i masken og derefter printe maskens indhold på det delvist udfyldte certifikat.


Se Fødevarestyrelsens generelle vejledning til udfyldelse af certifikater.


Certifikaterne skal udskrives på specielt certifikatpapir. Se afsnit 54.4 Certifikatpapir.


Når virksomheden har udfyldt og udskrevet certifikatet, skal virksomheden forelægge det for Fødevarestyrelsen til underskrift. Forelæggelse for Fødevarestyrelsen af certifikat og eventuelle ledsagedokumenter, betragtes som en ansøgning om tilladelse til eksport af den pågældende sending. 

Fodereksportbekendtgørelsen § 5, stk.2


Se mere:

54.5 Udstedelse af certifikater

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen


54.4 Certifikatpapir

​For at øge sikkerheden for danske eksportcertifikater skal de udstedes på specielt certifikatpapir. Du skal bestille certifikatpapiret hos Fødevarestyrelsen ved at udfylde bestillingsblanket La 23,0-6017, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Derefter skal du sende den udfyldte blanket til din lokale kontrolenhed.

Til certifikatets første side skal papiret være forsynet med vandmærke samt et holografisk sikkerhedsfolie. Efterfølgende sider i certifikatet skal udskrives på papir med baggrundstryk af Fødevarestyrelsens logo og de engelske navne for ministeriet og styrelsen. Vandmærkepapiret er påtrykt et entydigt nummer, og der må kun anvendes et ark vandmærkepapir pr. certifikat.

Certifikatpapiret må udelukkende anvendes til eksportcertifikater og eventuelle tillægsattester.

Når du har modtaget det bestilte certifikatpapir, skal du kvittere for modtagelsen ved brug af blanket La 23,0-6018, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Virksomheden skal have og følge en egenkontrolprocedure, som dokumenterer

 • at certifikatpapiret udelukkende anvendes til eksportcertifikater,
 • at kopi af anvendte ark certifikatpapir til enhver tid er til rådighed for Fødevarestyrelsen,
 • at kasserede ark certifikatpapir opbevares i nummerrækkefølge sammen med kopi af anvendte ark,
 • at ubenyttede ark certifikatpapir beskyttes bedst muligt mod misbrug og tyveri, og at det opbevares under lås, når det ikke benyttes,
 • at det straks bliver meldt til Fødevarestyrelsen, hvis ubenyttede ark certifikatpapir er bortkommet,
 • at overflødige ark certifikatpapir tilbageleveres til Fødevarestyrelsen.


Certifikatpapirbekendtgørelsen, § 2

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §§ 3-5

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §§ 6-7

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §§ 8-11

Certifikatpapirbekendtgørelsen, §12


Se mere:

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

54.5 Udstedelse af certifikater54.5 Udstedelse af certifikater

​Certifikatet er en officiel myndighedserklæring udstedt af Fødevarestyrelsen til myndighederne i importlandet. Fødevarestyrelsen garanterer med det udstedte certifikat, at forsendelsen overholder de krav, der fremgår af certifikatet. Derfor skal certifikatet underskrives af en embedsdyrlæge eller en officiel inspektør, der er ansat af Fødevarestyrelsen og er bemyndiget til at underskrive certifikater. Hvis det er et krav, at certifikatet underskrives af en embedsdyrlæge, vil det fremgå af certifikatets underskriftsfelt.

Certifikatet kan kun underskrives, hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at oplysningerne i certifikatet er korrekte. Forelæggelse for Fødevarestyrelsen af certifikat og eventuelle ledsagedokumenter, betragtes som en anmodning om udstedelse af certifikatet til eksport af den pågældende sending. Se afsnit 52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder og afsnit 52.1 Krav om egenkontrol ved eksport af foder.


Eksportøren skal betale for udstedelse af certifikater. Se mere om betaling her.

Når certifikatet er udstedt af Fødevarestyrelsen, må der ikke ændres i det eller tilføjes nye oplysninger.

Bemærk, at Fødevarestyrelsen ikke må udstede certifikater, hvis forsendelsen allerede har forladt Danmark. Eksportøren skal derfor sikre sig, at eksportcertifikatet er udstedt, inden varerne afsendes.


Fodereksportbekendtgørelsen § 5

Certifikatbekendtgørelsen §§ 2-4


Se mere:


54.6 Erstatningscertifikater

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

54.4 Certifikatpapir

52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen


54.6 Erstatningscertifikater

Hvis et udstedt certifikat er blevet ødelagt, er bortkommet eller indeholder åbenlyse fejl, som ikke vedrører selve sendingen, kan virksomheden anmode Fødevarestyrelsen om at udstede et erstatningscertifikat.  

Fødevarestyrelsen kan kun udstede et erstatningscertifikat, hvis sendingen ved afsendelsen var ledsaget af et certifikat udstedt af Fødevarestyrelsen, og hvis følgende betingelser er opfyldte:  

 • Sendingen skal være samlet
  • Opsplitning af en oprindelig sending til 2 delsendinger fordelt på 2 erstatningscertifikater kan dog ske hvis:
   • Den oprindelige sending er i den kompetente myndigheds varetægt og
   • Modtagerlandets kompetente myndighed har accepteret opsplitningen af sendingen.
 • Virksomheden skal sende en skriftlig ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger i sagen, herunder:
  • Oplysning om årsagen til, at der ønskes et erstatningscertifikat
  • Dokumentation for hvor sendingen har været siden afsendelsen og under hvilke forhold, sendingen har været opbevaret
  • Kopi af det udstedte certifikat og andre for sagen relevante dokumenter

Efter en konkret vurdering af ansøgningen afgør Fødevarestyrelsen, om der kan udstedes et erstatningscertifikat.  

 Certifikatbekendtgørelsen, § 5


Se mere: 

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

54.4 Certifikatpapir

52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder​


54.7 Anmodning om udarbejdelse af nyt eksportcertifikat

​Hvis en virksomhed til eksport til et tredjeland skal bruge et certifikat, som ikke allerede findes i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, kan den anmode Fødevarestyrelsen om at udarbejde et nyt certifikat. Dette gælder også, hvis virksomheden får kendskab til, at et eksisterende certifikat er blevet forældet.


Da eksportcertifikater er dokumenter til brug for myndigheder, udarbejder Fødevarestyrelsen certifikater på grundlag af krav udelukkende fra modtagerlandets myndigheder. Krav stillet af fx importører i modtagerlandet kan ikke medtages i certifikatet med mindre, det er sammenfaldende med et myndighedskrav.


Det er eksportøren, der skal skaffe importkravene fra modtagerlandets myndigheder. Når kravene er indhentet, skal de sendes til Fødevarestyrelsen med en anmodning om, at der udarbejdes et certifikat. Det er meget vigtigt, at det tydeligt fremgår af kravene, at det er krav fra myndighederne. Anmodningen bør også indeholde oplysninger om kontaktperson hos tredjelandets myndigheder.


Hvis virksomheden allerede har kontakt til en kommende importør, kan importøren ofte hjælpe eksportøren med at indhente de nødvendige oplysninger hos importlandets myndigheder. Virksomheden kan eventuelt få hjælp fra sin brancheorganisation, der ofte har erfaringer fra lignende sager og kan have kendskab til relevante kontaktpersoner. Det vil tit være nyttigt at kontakte den danske ambassade i importlandet for at få hjælp til bl.a. at indhente oplysningerne om myndighedernes krav. Ambassaderne har ofte erfaringer fra lignende sager og ved tit hvilke personer, de skal kontakte for at få kravene udleveret. Se liste over danske ambassader i udlandet via dette link.


Virksomheden kan eventuelt også få oplysningerne om de stillede krav fra importlandets ambassade i Danmark. Se oversigt over ambassaderne via dette link.


Nogle tredjelande udsteder importtilladelser til importøren. Af importtilladelsen fremgår det, hvilke myndighedskrav der stilles. Hvis det ikke er muligt at få kravene direkte fra myndighederne, kan virksomheden bede importøren om en kopi af importtilladelsen, og så sende denne kopi til Fødevarestyrelsen. Man skal dog ved importtilladelser være meget opmærksom på, at der kan gælde forskellige krav, hvis virksomheden har flere produkter og/eller importører. Man skal ligeledes være opmærksom på, at importtilladelserne typisk gælder 1 eller 2 år, og at kravene ofte ændres, når tilladelserne fornyes.


Når alle nødvendige oplysninger fra eksportøren er modtaget, er standardproceduren, at Fødevarestyrelsen vurderer importkravene for at sikre, at Danmark kan leve op til kravene. Hvis der stilles krav, som de danske myndigheder ikke kan attestere, vil Fødevarestyrelsen foreslå alternative løsninger og dermed forhandle med modtagerlandets myndighed om den endelige udformning af certifikatet.
Fødevarestyrelsen sender certifikatudkastet til myndighederne. Ofte kræver det flere udkast at få certifikatet godkendt.  Når det er endeligt godkendt bliver det lagt på certifikatdatabasen. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen.


Se mere:

Guiden: Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater

 

54 Certifikater til eksport af foder

54.1 Certifikattyper

54.2 Certifikatdatabasen

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

54.4 Certifikatpapir

54.5 Udstedelse af certifikater

52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder