Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol:
49. Importørens egenkontrol af indført foder

Fodervirksomheden har ansvar for, at de foderstoffer, den indfører fra såvel andre EU-lande som tredjelande, overholder EU-lovgivningen og eventuelle nationale krav, inden foderet markedsføres.

    Relevante afsnit i dette kapitel

49.3 Importørens modtagekontrol af indført foder

​Modtagekontrollen omfatter kontrol af dokumenter såvel som kontrol af selve foderet.


Alt afhængig af fodertypen eller anvendelsen heraf omfatter modtagekontrollen følgende elementer:

  • temperaturkontrol for frosne eller kølede foderstoffer,
  • emballagekontrol,
  • kontrol af mærkning,
  • kontrol af transportforhold og -skader,
  • dokumentation for overholdelse af mikrobiologiske eller kemiske kriterier,
  • identitetskontrol,
  • sensorisk kontrol (lugt, farve og udseende), og
  • udtagning af prøver til analyse.

Modtagekontrollen kan omfatte andre lovpligtige forhold, fx procedurer og dokumenter i henhold til økologireglerne, eller helt andre forhold som godkendelser i forbindelse med fx GMO og tilsætningsstoffer. Ligeledes skal fodervirksomheden i forbindelse med modtagekontrollen sikre sig, at de nødvendige oplysninger om partiets sporbarhed (kendskab til leverandør/kunde et trin frem og et trin tilbage) er til stede.


Når fodervirksomheden i modtagekontrollen konstaterer afvigelser eller ulovlige forhold i et sådant omfang, at foderet ikke kan anvendes eller bringes i omsætning, eller andre forhold, hvor det skønnes nødvendigt, at informere myndighederne, skal virksomheden straks underrette Fødevarestyrelsen om forholdet. Fodervirksomheden må ikke omsætte foderet, før Fødevarestyrelsen tillader dette.


Fodervirksomheden skal sikre, at der foretages det nødvendige for at rette op på forholdene, herunder at et givent parti tilbagetrækkes fra senere omsætningsled, hvis partiet ikke lever op til kravene om fodersikkerhed.


Hvis fodervirksomheden ikke selv modtager/oplagrer foderet, kan den virksomhed, som fysisk modtager foderet, varetage det praktiske arbejde helt eller delvist i forbindelse med modtagekontrollen. I disse tilfælde skal der foreligge en klar beskrivelse af, hvordan virksomheden sikrer, at modtagevirksomheden orienteres om kravene og overholder dem, samt en klar aftale om "hvem gør hvad".


Fodervirksomheden skal opfylde kravet om sporbarhed et trin frem og et trin tilbage i handelen med foder.


Se mere:
77. Sporbarhed


For indført foder, som ved importen modtages af en anden virksomhed, skal fodervirksomheden kunne identificere modtagevirksomheden, fx ved handelsdokumenter eller lignende. Det skal af disse dokumenter fremgå, at den pågældende modtagevirksomhed er den fysiske leveringsadresse for foderet.


Fødevareforordningen

Foderhygiejneforordningen