Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

40.1 Baggrund for lovgivningen om foder af animalsk oprindelse

 

Når animalsk materiale anvendes i foder til dyr, er der risiko for, at foderet kan overføre smitsomme sygdomme og forureninger, som kan udgøre en risiko for dyresundheden, folkesundheden og miljøet.


For at stoppe kogalskabskrisen og minimere overførsel af smitsomme husdyrsygdomme samt forureninger, gennemførte EU og medlemsstaterne i 1989 en række foranstaltninger med henblik på at sikre dyresundheden, folkesundheden og miljøet. Dette er baggrunden for forordningen om animalske biprodukter, gennemførselsforordningen og TSE forordningens regulering af anvendelsen af animalske bestanddele i foder til dyr.


TSE forordningen skal særligt sikre forebyggelse og udryddelse af sygdomme af gruppen transmissible spongiforme encephalopatier (TSE).


TSE er en gruppe af sygdomme, der forekommer hos mennesker og dyr og som er kendetegnet ved nedbrydning af hjernevæv, der giver en svampelignende udseende af hjernen og fører til død. TSE sygdomme omfatter sygdomme som Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD), variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD) og Kuru i mennesker, bovin spongiform encephalopati (BSE) eller kogalskab hos kvæg, scrapie hos små drøvtyggere (får og geder), chronic wasting disease (CWD) hos hjortedyr og overførbar Mink encephalopati (TME) i mink.


Af foderforbuddet i TSE forordningens artikel 7 og bilag IV fremgår det, hvilke fodermidler af animalsk oprindelse de forskellige dyrearter må fodres med fulgt af forskellige betingelser for fremstilling, oplagring og transport med foder.


Det generelle foderforbud om animalsk materiale til fodring af fødevareproducerende dyr trådte i kraft i 2001. Siden 2001 er der gradvist blevet lempet på foderforbuddet, således at det er tilladt at fodre med flere animalske fodermidler til visse dyrearter. Foderforbuddet i dag er derfor ikke så restriktivt som i 2001.


Forordningen om animalske biprodukter og gennemførselsforordningen supplerer TSE forordningen i forebyggelse og bekæmpelse af TSE sygdomme. Endvidere sikrer reguleringen i forordningerne om animalske biprodukter også forebyggelse af andre sygdomme.


Forordningen om animalske biprodukter

Gennemførselsforordningen

TSE forordningen


Se mere: 40.2 Generelt om lovgivningen for foder af animalsk oprindelse