Gå til navigation Gå til hovedindhold

Foderhygiejne:
38. Foderlægemidler

Der er særlige regler om foderlægemidler.

38.4 Krydskontaminering af virksomme stoffer fra foderlægemidler til andet foder

​Krydskontaminering kan forekomme under fremstilling, forarbejdning, opbevaring eller transport af foder, når der anvendes samme produktions- og forarbejdningsudstyr, herunder for mobile blandere, opbevaringsfaciliteter eller transportmidler til foder med forskellige bestanddele. Begrebet krydskontaminering betegner overførsel af spor af et virksomt stof indeholdt i et foderlægemiddel til andet foder. 

Ledere af foderstofvirksomheder, der fremstiller, opbevarer, transporterer eller markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter, skal træffe foranstaltninger for at undgå krydskontaminering. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 7, stk. 1 

For at beskytte dyrs og menneskers sundhed og miljøet kan der fastsættes maksimumsgrænser for krydskontaminering med virksomme stoffer i ikkemålfoder. Det fremgår af foderlægemiddelforordningen, at EU-Kommissionen

  • vil vedtage specifikke maksimumsgrænser for krydskontaminering med antimikrobielle stoffer nævnt i bilag II i samme forordning, senest 28. januar 2023.
  • kan vedtage specifikke maksimumsgrænser for krydskontaminering med øvrige virksomme stoffer 

medmindre sådanne grænser allerede er indført i overensstemmelse med direktiv 2002/32 af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer, hvori der bl.a. er fastsat grænseværdier for uundgåeligt overslæb af en række fodertilsætningsstoffer godkendt i kategorien coccidiostatika og histomonostatika. 

Der er endnu ikke fastsat maksimumsgrænser. Indtil EU-Kommissionen, i samarbejde med EFSA, har fastsat maksimumsgrænser for krydskontaminering, kan der anvendes nationale maksimumsgrænser. I Danmark er der pt. ikke indført nationale maksimumsgrænser for krydskontaminering med virksomme stoffer til andet foder. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 7, stk. 2, 3 og 5, samt bilag II. 

Hvis det virksomme stof i foderlægemidlet også er et fodertilsætningsstof, gælder den maksimumsgrænseværdi for krydskontaminering i ikkemålfoder, som er fastsat for fodertilsætningsstoffet i fuldfoder. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 7, stk. 4

Se mere:

71.4  Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.5  Særligt om overslæb af coccidiostatika og veterinære lægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

72.2  Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion 

Virksomheder, der producerer foderlægemidler, skal have procedurer baseret på HACCP-principperne, som tager afsæt i en risikoanalyse. I sin risikovurdering skal virksomheden have forholdt sig til faren for krydskontaminering og taget stilling til, hvordan krydskontaminering af lægemiddel fra et produkt til et andet begrænses mest muligt. I den forbindelse vurderer Fødevarestyrelsen, at krydskontaminering af foderlægemidler som udgangspunkt bør være identificeret som en fare, der skal styres med et kritisk kontrolpunkt. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 6 

Læs mere i afsnit 78 HACCP-system på fodervirksomheder og afsnit 72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion​.


38.5 Brug af foderlægemidler på landbrug

Udlevering af et foderlægemiddel kan kun ske efter ordinering på en dyrlægerecept, og anvendelsen af foderlægemidlet skal ske i overensstemmelse med dyrlægens anvisning. 

Dyreholdere skal træffe foranstaltninger for at undgå krydskontaminering og sikre, at kun de dyr, som er identificeret i dyrlægerecepten, får foderlægemidler. Dyreholdere skal sikre, at udløbne foderlægemidler ikke anvendes. 

Foderlægemiddelforordningen artikel 17, stk. 2 

Registrering af anvendelsen

Dyreholderen, som har dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og pelsdyrholdere, som fodrer dyrene med foderlægemidler, skal registrere hvilke foderlægemidler, de anvender. 

Disse registre skal opbevares i mindst fem år efter datoen for anvendelsen af foderlægemidlerne, herunder hvis det dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, slagtes i denne femårsperiode eller for pelsdyr det dyr, der anvendes i produktionen, aflives i denne femårsperiode. 

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, § 28

Foderlægemiddelforordningen, artikel 17, stk. 7, jf. 

Veterinærlægemiddelforordningen, artikel 108 

Opbevaring

Landbrugeren skal opbevare foderlægemidler i egnede, separate og sikrede faciliteter eller i hermetisk lukkede beholdere, der er specielt beregnet til opbevaring af foderlægemidler og på en måde, som nedsætter risikoen for, at fodermidlet bliver brugt til dyr, som dette fodermiddel ikke er beregnet til. 

Udfodring

Foderlægemidler må ikke udfodres via foderanlæg, som også bruges til foder uden foderlægemidler. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, afdeling 5, stk. 1

Foderhygiejneforordningen bilag III
 

Se også:

92. Tildeling af lægemidler på landbrug