Gå til navigation Gå til hovedindhold


38. Lægemidler i foder

 

38.1 Hvad er veterinære lægemidler

Et veterinært lægemiddel er et produkt, der er beregnet til at behandle eller forebygge sygdomme hos dyr, eller som bruges hertil. Veterinære lægemidler omfatter også stoffer, der bruges til at stille en medicinsk diagnose, eller som har en påvirkning i eller udenpå kroppen. Veterinære lægemidler er defineret i lægemiddeldirektivet.


Lægemiddeldirektivet, artikel 1, nr 2


38.2 Hvad er foderlægemidler

Et premix er en lægemiddelforblanding, som består af et eller flere lægemidler til dyr, som er tilberedt på forhånd med henblik på senere fremstilling af et foderlægemiddel. Premix findes enten som pulver eller granulat og skal altid blandes i et foder, inden det anvendes.


Et foderlægemiddel er en blanding af et premix og et eller flere foderstoffer, der er beregnet til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos dyr.


Bekendtgørelse om foderlægemidler til dyr, § 1

Bekendtgørelse om foderlægemidler til fisk, § 1


38.3 Fremstilling og forhandling af foderlægemidler

Virksomheder, der ønsker at fremstille eller forhandle foderlægemidler, skal være registreret eller godkendt af Fødevarestyrelsen.

Se mere afsnit 79. Registrering og godkendelse af fodervirksomheder, herunder landbrug.


Herudover skal virksomheden have en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.


Lægemiddelloven § 39, stk. 1 

Udlevering af et foderlægemiddel må kun ske efter skriftlig bestilling (en recept) fra en dyrlæge, og anvendelsen af foderlægemidlet skal ske i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.


For at sikre sporbarhed for foderlægemidler skal virksomheder, der fremstiller foderlægemidler, føre daglige optegnelser over arten og mængden af de godkendte premix og foderstoffer, der anvendes til fremstilling af foderlægemidler. Herudover skal virksomheden føre daglige optegnelser over fremstillede, opbevarede eller udleverede foderlægemidler med angivelse af navn og adresse på landbrugerne eller dyreejerne, samt navn og adresse på ordinerende dyrlæge. Optegnelserne skal opbevares i mindst 3 år.

Premix og foderlægemidler skal opbevares adskilt fra andre varer. Der er særlige krav til mærkning af foderlægemidler.


Bekendtgørelse om foderlægemidler til dyr, § 8

Bekendtgørelse om foderlægemidler til fisk, § 8

Virksomheder, der fremstiller og/eller forhandler foderlægemidler, skal bl.a. overholde reglerne i:


Fremstilling af foderlægemidler skal ske under iagttagelse af regler for god fremstillingspraksis. Detaljerede retningslinjer for god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler er offentliggjort af Europa-Kommissionen i "Regler for Lægemidler gældende i det Europæiske Fællesskab, bind 4".


Foderlægemidler skal distribueres under hensyn til GDP-reglerne, jævnfør bekendtgørelsen om distribution af lægemidler. Detaljerede retningslinjer for god distributionspraksis er offentliggjort af Europa-Kommissionen i "Kommissionens vejledning i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler", som også anvendes for lægemidler til dyr.


Virksomheder der fremstiller eller forhandler foderlægemidler skal herudover opfylde de krav, som gælder for fremstilling og forhandling af foder til dyr.


38.4 Overslæb af lægemidler til andet foder

​Ved fremstilling af foderlægemidler vil der være risiko for overslæb af lægemiddel til andet foder, der produceres og håndteres på virksomhedens produktionsanlæg. Virksomheder, der fremstiller foderlægemidler, skal derfor forholde sig til overslæbsproblematikken og tage de fornødne forholdsregler for at undgå/minimere overslæb. Fodervirksomheder, som håndterer foderlægemiddel-løsvarer, skal tilsvarende forholde sig til faren for krydskontaminering/overslæb til andet foder.


Virksomheder, der producerer foderlægemidler, skal have procedurer baseret på HACCP-principperne, som tager afsæt i en risikoanalyse. I sin risikovurdering skal virksomheden have forholdt sig til faren for overslæb og taget stilling til, hvordan overslæb af lægemiddel fra et produkt til et andet begrænses mest muligt. I den forbindelse vurderer Fødevarestyrelsen, at overslæb af lægemidler som udgangspunkt bør være identificeret som en fare, der skal styres med et kritisk kontrolpunkt.


Læs mere i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomheder 

 

afsnit 72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion.


38.5 Brug af lægemidler i foder på landbrug

Et landbrug skal overholde de generelle regler for brug af lægemidler, når der bruges lægemidler i foder eller foderlægemidler (fremstillet på en fodervirksomhed).

Dyreejerbekendtgørelsen om medicin


Lægemidler og foderlægemidler må kun opbevares på det CHR-nummer, de er ordineret til, og brugen skal altid følge dyrlægens anvisning.


Dyreejerbekendtgørelsen om medicin § 5, stk. 2 og § 11


Eksempel:
En dyrlæge har ordineret behandling med lægemiddelzink 2500mg/kg foder i 14 dage mod diarré hos smågrise ved fravænning. Derfor skal smågrisene fodres med foder, der indeholder zink i denne koncentration i 14 dage. Landbrugeren må ikke ændre på hverken koncentrationen af zink i foderet eller på behandlingstiden uden, at dyrlægen har givet skriftlig besked herom.

Landbrugeren skal opbevare foderlægemidler på en måde, som nedsætter risikoen for, at fodermidlet bliver brugt til dyr, som dette fodermiddel ikke er beregnet til.


Foderhygiejneforordningens bilag III


Landbrugerne må håndtere lægemidler og foderlægemidler på krybbeniveau, i mindre blandere fx en betonblander, i fodervogn og lignende.  Foderlægemidler må også håndteres i separate siloer. Det kræver en særlig godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen, hvis man vil håndtere lægemidler i blandeanlæg eller siloer. Det skyldes, at der er stor risiko for at forurene andet foder med lægemidlerne.