Gå til navigation Gå til hovedindhold

Foderhygiejne:
37. Salmonella i foder

Både fodervirksomheder, herunder primærproducenter af foder (dvs. landbrug), samt fødevarevirksomheder, der leverer bi- og restprodukter til foderbrug (fx restauranter, bagere og grøntforretninger), skal bekæmpe og forebygge salmonella i foder.

Foderhygiejneforordningen

Salmonella i foderblandinger skyldes typisk enten forurenede råvarer (fodermidler) eller krydsforurening under produktionen. De fodermidler, der oftest er forurenet med salmonella, er olieholdige fodermidler (fx sojakager/skrå, rapskager/skrå) og fiskemel.

37.1 Fodervirksomheders ansvar for at forebygge salmonella i foder

Fodervirksomheder (inkl. landbrug) skal forholde sig til risikoen for salmonella i foderet. Fodervirksomheder skal derfor tilrettelægge og gennemføre produktion, oplagring og transport af foder på en sådan måde, at det effektivt forebygger forurening med salmonella.


Fodervirksomheder skal derfor gennemføre en risikoanalyse for salmonella og fastlægge de styrende foranstaltninger, enten i form af procedurer for god praksis (eller gode arbejdsgange), procedurer for kritiske punkter i produktionen eller procedurer for kritiske kontrolpunkter (CCP'er).

Læs mere i afsnit 66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion.


Olieholdige fodermidler (fx sojakager/skrå, rapskager/skrå) og fiskemel er ofte forurenet med salmonella. Hvis en fodervirksomhed håndterer disse produkter, skal virksomheden altid vurdere salmonella som en risiko og identificere de kritiske kontrolpunkter, hvor virksomheden overvåger og håndterer risikoen for salmonella.


Fodervirksomheder, der producerer foder til høns, kyllinger eller kalkuner, skal have et egenkontrolprogram, der lever op til en branchekode.

Se mere i afsnit 37.7 Særligt for foder til høns, kyllinger og kalkuner.


De generelle krav i forhold til foderhygiejne medvirker til at forebygge salmonella.


Foderhygiejneforordningen, specifikt bilag I, II og III


Læs mere om foderhygiejne og god produktionspraksis i afsnittene 57-76.


En fodervirksomhed kan, udover det der er beskrevet i afsnittene 57-76, forebygge salmonella ved:

  • At have analysecertifikat på foderpartiet.
  • At vurdere leverandøren på baggrund af erfaring og evt. lave en aftale med leverandøren om at forebygge salmonella.
  • At udtage prøver til analyse for salmonella fra procesudstyr, lager og under transport for at verificere en effektiv forebyggelse.
  • At udtage foderprøver til analyse for salmonella, fx af fodermidler, der sælges videre uden varmebehandling, samt af færdigvarer for at verificere en effektiv forebyggelse.
  • At evaluere analyseresultater fra kvalitetskontrollen løbende, herunder om omfanget af prøvetagningen er tilstrækkeligt.
  • At fastlægge korrigerende handlinger på baggrund af analyser.

 

Læs om fodervirksomhederne ansvar for at bekæmpe salmonella i produktion og foder i afsnit 37.2 Fodervirksomheders ansvar for at bekæmpe salmonella i produktion og foder.


37.2 Fodervirksomhedens ansvar for at bekæmpe salmonella i produktion og foder

Hvis en fodervirksomhed har vurderet salmonella som en risiko, skal virksomheden beskrive i sit kvalitetsstyringssystem hvordan virksomheden håndterer fund af salmonella. Hvis der bliver fundet salmonella i prøver fra foder, procesudstyr, lager eller transportmidler skal fodervirksomheden dokumentere risikovurderingen og risikohåndteringen af fundet.


Virksomheden kan verificere, at bekæmpelsen har en effekt ved fx:  

  • at tage prøver fra procesudstyr, lager eller transportmidler efter rengøring og desinfektion,
  • at demonstrere, at foderet momentant har opnået en temperatur på minimum 81 ºC et sted i processen for varmebehandling, og/eller ved
  • regelmæssigt at udtage prøver af færdigvarer til analyse.


Virksomheden kan undersøge for salmonella i foderproduktionen ved at tage prøver af støv i produktionen eller af belægninger indvendigt i produktionsanlægget (efter eventuel varmebehandling) i elevatorer, redlere, påslag, køler med mere. Både produktionsstøvet og anlæggets belægninger repræsenterer en stor mængde foder, som har passeret gennem anlægget. Det giver derfor et mere retvisende resultat end prøver af fx færdigvaren.


Fodervirksomheder skal følge op på hvert fund af salmonella i foder og foderproduktion og iværksætte korrigerende handlinger. Se mere i afsnit 37.4 Fund af salmonella i foder og 37.7 Særligt for foder til høns, kyllinger og kalkuner.


Foderbekendtgørelsen, § 11, stk. 3

Læs om fodervirksomhederne ansvar for at forebygge salmonella i foder i afsnit 37.1 Fodervirksomheders ansvar for at forebygge salmonella i foder.