Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Definitioner og begreber:
29. Genetisk modificeret foder

Det er tilladt at fodre dyr med foder, der består af, indeholder eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer (GMO’er), fx af planteafgrøder som soja og majs eller af mikroorganismer, men kun hvis anvendelsen til foder er i medfør af GMO-forordningen.
 
Med godkendelsen sikres videnskabelig dokumentation for, at GMO’erne og de heraf afledte produkter er lige så sikre og sunde for dyrene at indtage som et tilsvarende traditionelt fremstillet foder. Hvis foderet består af formeringsdygtige organismer (fx majskerner), skal det desuden være godtgjort, at de ikke skader miljøet.

Brugen af produkterne som foder skal endvidere leve op til GMO-forordningens bestemmelser om mærkning, samt visse bestemmelser om sporbarhed og mærkning i GMO-sporbarhedsforordningen.

GMO’er til foder skal desuden overholde de generelle bestemmelser i foderlovgivningen, herunder skal tilsætningsstoffer være godkendt, og mærkningsbestemmelserne skal følges.

De vigtigste EU-regler på området er:
GMO-forordningen
GMO-sporbarhedsforordningen
LLP-forordningen
Kommissionens afgørelse om risprodukter fra Kina

Yderligere regler af relevans for bl.a. godkendelsen, sporbarheden og kontrollen af GMO’er til foder kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

    Relevante afsnit i dette kapitel

29.1 Hvad er genetisk modificeret foder?

Kravene til GMO'er, der skal bruges til foder, findes primært i GMO-forordningen, som fastlægger procedurerne og kriterierne for EU-godkendelse af GMO'er til foder (og fødevarer), samt de vigtigste krav til mærkningen og markedsføringen af GM produkterne.


Begrebet "genetisk modificeret foder" følgende produkter:

  1. GMO'er til foderbrug
  2. foderstoffer, der indeholder eller består af GMO'er
  3. foderstoffer fremstillet af GMO'er.

GMO-forordningens artikel 15, stk. 1


Disse produkter skal altså godkendes i EU før de må markedsføres og bruges til foder, og GMO-oprindelsen skal fremgå af foderets mærkning.


Det er vigtigt for forståelsen af reglerne, at en "genetisk modificeret organisme" eller "GMO" er levedygtig og kan opformeres.


"GMO'er til foderbrug" (punkt a) dækker levende organismer, som ikke nødvendigvis fodres til dyrene i deres oprindelige form, fx sojabønner.


Under punkt b er foderstoffer, der består af GMO'er fx et fodermiddel, som udelukkende består af spiringsdygtige frø af en enkelt afgrøde (fx rapsfrø fra én eller flere typer af GM rapsplanter), mens foder, der indeholder GMO'er, fx kan være en foderblanding med en ingrediens bestående af GM rapsfrø.


Ved "foderstoffer fremstillet af GMO'er" (punkt c) forstås døde produkter, som er fremkommet ved forarbejdning af en eller flere GMO'er, fx olie, kage eller skaldele.


Hvad enten et produkt er tiltænkt en anvendelse til foder, eller er et foderstof, der består af, indeholder eller er fremstillet af GMO'er, betegnes det altså som et "genetisk modificeret foder".


I præambel 16 til GMO-forordningen er det forsøgt forklaret, hvilke produkter, der er omfattet af forordningen, og hvilke, der ikke er. Her står, at forordningen omfatter foder, der er fremstillet "af", men ikke "med" en GMO. Kriteriet for denne skelnen afgøres af produktets indhold af GM materiale. Hvis produktet indeholder materiale fra GMO'en, er produktet at betragte som "fremstillet af " en GMO. Det skal dog være hensigten, at det genetisk modificerede produkt skal være en del af foderet. Tekniske hjælpestoffer er derfor ikke omfattet af forordningen, selv om der skulle være utilsigtede rester af GM materiale tilbage i foderet. 


GMO-forordningens præambel 16


Efter forordningens vedtagelse blev det afklaret, at fx fodertilsætningsstoffer som vitaminer eller enzymer, der er fremstillet af en GM mikroorganisme ved indesluttet anvendelse, ikke er omfattet af forordningen, da mikroorganismen er at betragte som et teknisk hjælpestof. Det er dog en betingelse, at mikroorganismen (eventuelt også DNA fra organismen) ikke indgår i produktet. Indesluttet anvendelse betyder, at organismen ikke kommer ud i miljøet, fx når en mikroorganisme producerer et enzym i en lukket tank. 


Et stof produceret af en ikke-GM mikroorganisme, som er opdyrket på et GM substat, er ikke omfattet af forordningen. Eksemplet er helt parallelt til, at dyr, der har ædt GMO'er, heller ikke er omfattet af forordningen. Hvis substratet skulle være tilbage som rester i stoffet i mængder, der overskrider mærkningstærskelværdien, skal det dog mærkes med tilføjelsen af, at substratet er genetisk modificeret.


Eksempler på produkter, der er eller ikke er omfattet af GMO-forordningen:

  • GM majs og produkter, der er fremstillet af denne majs, er omfattet af forordningen.
  • Et vitamin, der er produceret af en GM plante, som er dyrket ved udsætning i miljøet, er omfattet, mens dette ikke behøver at være tilfældet, hvis det er fremstillet af en indesluttet GM mikroorganisme.
  • Et vitamin, der er produceret af en mikroorganisme, som ikke er genetisk modificeret, men som har vokset på et genetisk modificeret substrat, er ikke omfattet.
  • Mælk eller kød fra dyr, der æder genmodificeret majs, er ikke omfattet.