Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


27. Mærkning af fodertilsætningsstoffer og foderblandinger

Reglerne for mærkning af tilsætningsstoffer og forblandinger er omtalt i disse afsnit:

27.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer

Generelle regler for pakning og mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger er beskrevet i følgende afsnit:

Fodertilsætningsstoffer skal mærkes med en række obligatoriske oplysninger. Mærkningsreglerne står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a til g

Se mere i afsnit 5.1 Hvad er et fodertilsætningsstof.

 

Nedenfor er vist et eksempel på en godkendelse af et fodertilsætningsstof. Oplysningerne heri er brugt som eksempler på, hvad den obligatoriske mærkning omfatter. De oplysninger, der indgår i mærkningen, er markeret.

a)      Navnet på den funktionelle gruppe i henhold til godkendelsen af                                              fodertilsætningsstoffet

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a
Se mere i afsnit 5.3 Kategorier af fodertilsætningsstoffer.
Heri er omtalt funktionelle grupper.

I eksemplet er den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer".
I eksemplet angives den funktionelle gruppe lige over kolonnerne med godkendelsen.

Efter navnet på den funktionelle gruppe skal angives fodertilsætningsstoffets specifikke navn, dvs. det navn, som stoffet har ifølge forordningen, hvor fodertilsætningsstoffet er godkendt.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a

I eksemplet står tilsætningsstoffets specifikke navn i den tredje kolonne fra venstre.
I eksemplet er navnet "Zinkacetat-dihydrat".

For fodertilsætningsstoffet vitamin E 3a700 kan det specifikke navn dog angives på flere måder jf. angivelsen af tilsætningsstoffet i godkendelsen af stoffet:

"Vitamin E" eller "all-rac-alpha-tocopheryl acetate",

"Vitamin E" eller "RRR-alpha-tocopherylacetat"eller

"Vitamin E" eller "RRR-alpha-tocopherol".

 

Deklareres det samlede indhold (naturligt + tilsat) på en foderblanding under overskriften  "analytiske bestanddele" under det specifikke navn "vitamin E", kan dette således omfatte vitamin E både som fri alkoholform og som bundet acetatform.

Det kan gøre det svært at sammenligne indholdet af vitamin E med indholdet i andre produkter. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at man mærker med  "all-rac-alpha tocoferylacetat", "RRR-alpha-tocopherylacetat", "RRR-alpha-tocopherol"  i stedet for "vitamin E", således at man undgår forvirring.  Såfremt et samlet indhold (naturligt + tilsat) deklareres under det specifikke navn "vitamin E", skal der ved kontrol kunne redegøres for, i hvilken form stoffet er tilsat.

b)      Den mærkningsansvarliges navn eller firmanavn plus adresse eller hjemsted.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra b

Se mere i afsnit 21.3 Ansvar for mærkning af foder.
Heri kan man læse mere om, hvem der er mærkningsansvarlig. Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, vejnummer og postnummer og by. En webadresse er ikke tilstrækkelig.

 

c)      Angivelse af mængden af fodertilsætningsstoffet
For flydende tilsætningsstoffer enten nettorumfang eller nettovægt.
Nettovægt for øvrige tilsætningsstoffer.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra c

 

d)      Virksomhedens godkendelsesnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra d
Foderhygiejneforordningen

Se mere i afsnit 86.2 Hvad er godkendelsesnummer?.

 

e)      Brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter for anvendelsen og særlige krav, fx dyrearter og
-kategorier

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra e

 • Sikkerhedsforskrifterne står i den næstsidste kolonne.

  I eksemplet er der disse sikkerhedsforskrifter:
 1. "Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding."
 2. "For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal fodervirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med de fornødne personlige værnemidler"

 

 • De dyrearter, som stoffet er godkendt til, står i den femte kolonne fra venstre.

  I eksemplet er stoffet godkendt til "Alle dyrearter".
  I den tredjesidste kolonne er angivet maksimumindholdet af grundstoffet zink, som er det aktive stof i zinkacetat-dihydrat. Maksimum i mg pr. kg fuldfoder til forskellige dyrearter (dette fremgår af overskriften til kolonnen):
  • Hunde og katte: 200 (i alt)
  • Laksefisk og mælkeerstatninger til kalve: 180 (i alt)
  • Smågrise, søer, kaniner og alle fisk undtagen laksefisk: 150 (i alt)
  • Andre arter og kategorier: 120 (i alt)

 

f)       Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra f

Identifikationsnummeret står i den venstre kolonne.
I eksemplet er identifikationsnummeret "3b601".

 

g)      Partiets batchnummer og fremstillingsdato
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra g27.2 Mærkning af forblandinger

Generelle regler for pakning og mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger er beskrevet i følgende afsnit:


Forblandinger skal mærkes med følgende oplysninger fra fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 4

 

 • Angivelse af holdbarhed
  På en forblanding må kun angives én dato for mindste holdbarhed.
  Denne dato skal fastsættes ud fra holdbarheden for hver enkelt bestanddel i forblandingen.
  Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.

 

Øvrige mærkningskrav omfatter mærkning af forblandinger med en række obligatoriske oplysninger, som fodertilsætningsstoffer også skal mærkes med. Mærkningsreglerne står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a


I sidste afsnit heri er præciseret, hvornår mærkningskravene gælder for det enkelte fodertilsætningsstof, henholdsvis hvornår mærkningskravene gælder for selve forblandingen.


Nedenfor er vist et eksempel en godkendelse af et fodertilsætningsstof. Oplysningerne heri er brugt som eksempler på, hvad den obligatoriske mærkning omfatter. De oplysninger, der indgår i mærkningen, er markeret.

 

a)      I henhold til godkendelsen af de indgående fodertilsætningsstoffer i forblandingen:

Navnet på den funktionelle gruppe i henhold til godkendelsen af fodertilsætningsstoffet.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a

Se mere i afsnit 5.3 Kategorier af fodertilsætningsstoffer.
Heri er funktionelle grupper omtalt.


I eksemplet er den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer".
I eksemplet angives den funktionelle gruppe lige over kolonnerne med godkendelsen.


Efter navnet på den funktionelle gruppe skal angives fodertilsætningsstoffets specifikke navn, dvs. det navn, som stoffet har i forordningen, hvor fodertilsætningsstoffet er godkendt.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a


I eksemplet står tilsætningsstoffets specifikke navn i den tredje kolonne fra venstre.
I eksemplet er navnet "Zinkacetat-dihydrat".


b)      Den mærkningsansvarliges navn eller firmanavn plus adresse eller hjemsted.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a
Dette krav gælder kun for mærkningen af selve forblandingen. Der skal ikke angives navn osv., for det enkelte fodertilsætningsstof i forblandingen.


Se mere i afsnit 21.3 Ansvar for mærkning af foder.
Her kan man læses mere om, hvem den mærkningsansvarlig er. Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, vejnummer og postnummer og by. En webadresse er ikke tilstrækkelig.


c)      Angivelse af mængden af fodertilsætningsstoffet
For flydende forblandinger enten nettorumfang eller nettovægt.
Nettovægt for øvrige forblandinger.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra c


d)     Virksomhedens godkendelsesnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra d
Foderhygiejneforordningen
Dette krav gælder kun for mærkningen af selve forblandingen. Der skal ikke angives godkendelsesnummer for det enkelte fodertilsætningsstof i forblandingen.


e)      Brugsanvisning, sikkerhedsforskrifter og dyrearter
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra e


Der skal angives en brugsanvisning for forblandingen.


Sikkerhedsforskrifter skal angives for det enkelte fodertilsætningsstof, der indgår i forblandingen, hvis der er angivet sikkerhedsforskrifter i godkendelsen af det enkelte fodertilsætningsstof, og det fremgår, at disse sikkerhedsforskrifter skal angives i mærkningen af forblandinger.


De dyrearter, som forblandingen skal anvendes til, skal angives.


f)       Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra f


Identifikationsnummeret står i den venstre kolonne.
I eksemplet er identifikationsnummeret "3b601".


g)      Partiets batchnummer og fremstillingsdato.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra g
Dette krav gælder kun for mærkningen af selve forblandingen. Der skal ikke angives batchnummer og fremstillingsdato i mærkningen af det enkelte fodertilsætningsstof i forblandingen.

 


27.3 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – zootekniske til-sætningsstoffer, coccidiostatika og histomonostatika

Ud over

skal mærkningen af fodertilsætningsstoffer

 • fra kategorierne zootekniske tilsætningsstoffer, coccidiostatika og histomonostatika,
 • eller forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffer fra disse kategorier,

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:


Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra a


27.4 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – enzymer

Ud over

skal mærkningen af fodertilsætningsstoffer,

 • der er enzymer
 • eller er forblandinger med indhold tilsætningsstoffer, der er af enzymer,

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:

 • Holdbarhed ud fra fremstillingsdatoen / Sidste gyldighedsdato
  17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.
 • Brugsanvisning
 • Aktivstoffets navn jf. godkendelsen – se eksemplet nedenfor
 • Enzymnummeret i henhold til International Union of Biochemistry – se eksemplet nedenfor
 • Koncentrationen, dvs. enzymaktiviteten pr. gram eller ml – se eksemplet nedenfor  

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra a og b


De oplysninger, der indgår i mærkningen, er markeret i eksemplet:

 


27.5 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – mikroorganismer

​Ud over

skal mærkningen af fodertilsætningsstoffer,

 • der er mikroorganismer,
 • eller er forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, der er mikroorganismer,

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:

 • Holdbarhed ud fra fremstillingsdatoen / Sidste gyldighedsdato
  Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.
 • Brugsanvisning
 • Mikroorganismens stammenummer – se eksemplet nedenfor
 • Antal mikroorganismer pr. gram (kolonidannende enheder/g) – se eksemplet nedenfor
  Selv om kolonneoverskriften i godkendelsesforordningen for tilsætningsstoffet angiver minimumsindholdet af mikroorganismer pr. kg fuldfoder, kræves det i mærkningen, at antallet af mikroorganismer angives pr. gram.

 

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra c

 

 


27.6 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

Ud over

skal mærkningen af

 • tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber,
 • eller forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:  

 

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra d

 

Oplysningen, der indgår i mærkningen, er markeret:

 


27.7 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – teknologiske tilsætningsstoffer og sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer

Ud over

skal mærkningen af

 • teknologiske tilsætningsstoffer og sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer,
 • eller forblandinger, der indeholder teknologiske tilsætningsstoffer og sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:

 • Indholdet af aktivstoffer

 

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra e

 


27.8 Mærkning af forblandinger med fodertilsætningsstoffer – aromastoffer

Ud over mærkningen af forblandinger


gælder følgende supplerende regler for mærkningen af forblandinger med fodertilsætningsstoffer, der er aromastoffer:  


27.9 Supplerende mærkningskrav til fodertilsætningsstoffer – præparater

De supplerende mærkningsregler gælder for tilsætningsstoffer, som er

 1. teknologiske tilsætningsstoffer,
 2. sensoriske tilsætningsstoffer eller
 3. tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber og som indgår i præparater


Se mere i afsnit 6.1. Tilsætningsstoffer kaldet præparater.


Følgende regler gælder for de stoffer eller produkter, der indgår i tilsætningsstoffer, der er præparater:

 • Teknologiske tilsætningsstoffer eller andre stoffer eller produkter,
  der indgår i tilsætningsstoffer, der består af præparater,
  må kun ændre de fysisk-kemiske egenskaber ved aktivstoffet i præparatet.  
 • Der skal sikres fysisk-kemisk og biologisk forenelighed mellem præparatets bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger. 
 • De indgående teknologiske tilsætningsstoffer eller andre stoffer eller produkter, der indgår i tilsætningsstoffer, skal anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er fastsat ved godkendelsen af disse stoffer, når der er fastsat sådanne betingelser.

Reglerne står i fodertilsætningsstofforordningen.
Fodertilsætningsstofforordningen, bilag IV, punkt 5


De supplerende mærkningsregler for fodertilsætningsstoffer, der er præparater, står fodertilsætningsstofforordningen. Mærkningsoplysninger skal stå på præparatets emballage eller beholdere.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 2, litra a


I mærkningen af fodertilsætningsstoffer,

 • som er præparater,
 • og som indeholder teknologiske tilsætningsstoffer,

skal der for alle de teknologiske tilsætningsstoffer, som indgår i præparatet, angives

 • de specifikke navne,
 • identifikationsnumrene og
 • indholdet,

når der er fastsat maksimumindhold for disse stoffer ved godkendelsen.


Med hensyn til mærkning med specifikke navne og identifikationsnumre:
Se afsnit 27.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer.


Følgende mærkningsoplysninger, der skal gives via skriftligt medie eller ledsage præparatet:
I mærkningen af præparatet skal angives

 • det specifikke navn og
 • identifikationsnummer


på alle de teknologiske tilsætningsstoffer, der indgår i præparatet, og

 • navnet på alle stoffer eller produkter, der indgår i præparatet.

Navnene angives efter faldende vægt.


27.10 Supplerende mærkningskrav til forblandinger, som indeholder fodertilsætningsstoffer, der er præparater

​De supplerende mærkningsregler gælder for forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffer, som er

 1. teknologiske tilsætningsstoffer,
 2. sensoriske tilsætningsstoffer eller
 3. tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

og som indgår i præparater.


Se mere i afsnit 6.1 Tilsætningsstoffer kaldet præparater.


Følgende regler gælder for de stoffer eller produkter, der indgår i tilsætningsstoffer, der er præparater:

 • Teknologiske tilsætningsstoffer eller andre stoffer eller produkter,
  der indgår i tilsætningsstoffer, der består af præparater,
  må kun ændre de fysisk-kemiske egenskaber ved aktivstoffet i præparatet.
   
 • Der skal sikres fysisk-kemisk og biologisk forenelighed mellem præparatets bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger.
   
 • De indgående teknologiske tilsætningsstoffer eller andre stoffer eller produkter, der indgår i tilsætningsstoffer, skal anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er fastsat ved godkendelsen af disse stoffer, når der er fastsat sådanne betingelser.


Reglerne står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag IV, punkt 5


De supplerende mærkningsregler for forblandinger, som indeholder fodertilsætningsstoffer, der er præparater, står i fodertilsætningsstofforordningen. Mærkningsoplysninger, der skal stå på præparatets emballage eller beholdere.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 2, litra b


Når det er relevant skal angives, at

 • forblandingen indeholder teknologiske tilsætningsstoffer,
  som indgår i tilsætningsstofpræparater,
  og som er fastsat maksimumindhold i godkendelsen af disse tilsætningsstoffer.
   

Når køberen eller brugeren af forblandingen anmoder om det, skal følgende oplysninger gives om de teknologiske tilsætningsstoffer, som indgår i tilsætningsstofpræparater, og som der er fastsat maksimumindhold i godkendelsen af disse tilsætningsstoffer:

 • oplysninger om det specifikke navn for de teknologiske tilsætningsstoffer,
 • identifikationsnummeret for stofferne og
 • en angivelse af niveauet af de teknologiske tilsætningsstoffer
   

Med hensyn til specifikke navne og identifikationsnumre:

Se mere i afsnit 27.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer.