Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


25. Mærkning af forurenet foder

Reglerne om mærkning af foder, der ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen er beskrevet i følgende afsnit:

25.1 Mærkning af forurenet foder

​Mærkningskravene for forurenet foder står i markedsføringsforordningen. Her er tale om mærkning, der supplerer mærkningen af fodermidler eller foderblandinger, og eventuelt mærkning som diætetisk foder.

Markedsføringsforordningen, artikel 20 og bilag VIII  

Det vil sige, at foder, som har et højere indhold af uønskede stoffer end nævnt i direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer, og som skal afgiftes eller renses, skal mærkes med nedenstående obligatoriske mærkningsoplysninger.

Direktivet om uønskede stoffer, bilag I  


Herunder er mærkningskravene for forurenet foder markeret i den illustrede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:

 

De supplerende mærkningsoplysninger for forurenet foder omfatter følgende mærkningskrav:


Efter markedsføringsforordningen kræves denne mærkning af forurenet foder, der skal afgiftes:

»Foder med for stort indhold af … [angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i overensstemmelse med direktivet om uønskede stoffer] må kun anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder«.

Markedsføringsforordningen, bilag VIII, punkt 1

Direktivet om uønskede stoffer, bilag I


Virksomheder, der afgifter forurenet foder, skal være godkendt hertil efter, i foderhygiejneforordningen.

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, nr. 2, eller nr. 3

 

Efter markedsføringsforordningen kræves denne mærkning af forurenet foder, der skal renses:

»Foder med et for stort indhold af … [angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i overensstemmelse med direktivet om uønskede stoffer ] må kun anvendes som foder efter passende rensning«

Markedsføringsforordningen, bilag VIII, punkt 2

Direktivet om uønskede stoffer, bilag I

 

Forurenede fodermidler er også omtalt i disse afsnit, dels definitionen, dels baggrunden for reglerne:

Se mere i afsnit 12.11 Forurenede fodermidler.

Se mere i afsnit 25.2 Afgiftning eller rensning af forurenet foder.


Efter markedsføringsforordningen kræves denne mærkning af fodermidler, som er tidligere fødevarer, som ikke længere er bestemt til konsum og som det er nødvendigt at forarbejde.

Markedsføringsforordningen, bilag VIII, punkt 3


For at sikre at tidligere fødevarer,

  • som ikke længere er bestemt til konsum, og
  • som skal bruges som fodermidler,

er mærket med, at de skal forarbejdes, hvis deres kvalitet ikke opfylder kravene til foder, skal disse tidligere fødevarer mærkes med denne sætning:

"Tidligere fødevarer – må kun anvendes som foder efter …"

I stedet for "…" skal angives den forarbejdningsproces, som fodermidlet skal behandles ved, og som er nævnt i fodermiddelfortegnelsens ordliste over processer.


Se mere i afsnit

12.6 Ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen.Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del B


25.2 Afgiftning eller rensning af forurenet foder

Reglerne om afgiftning eller rensning af foder bygger på en kombination af regler i både foderbekendtgørelsen, direktivet om uønskede stoffer og afgiftningsforordningen. Disse regler danner baggrund for reglerne om rensning eller afgiftning af foder:


Efter en regel i foderbekendtgørelsen må foder ikke indføres fra tredjeland, markedsføres eller anvendes til foder, hvis foderets indhold af uønskede stoffer er højere end grænseværdierne, der er fastsat i bilag I til direktivet om uønskede stoffer.

Efter reglen i foderbekendtgørelsen er det forbudt at fortynde et forurenet foder og herefter bruge blandingen som foder. Derimod giver reglen mulighed for at afgifte eller rense forurenet foder, så det kan undgås, at fodermidler med indhold af uønskede stoffer over de fastsatte grænseværdier skal kasseres.

Foderbekendtgørelsen, § 5

Direktivet om uønskede stoffer, bilag I


Betingelserne for rensning af forurenet foder er, at det forurenede foder er mærket med, at det skal renses, og det skal fremgå, at foderet kun kan anvendes som foder efter passende rensning.

Se mere i afsnit 25.1 Mærkning af forurenet foder.

Heri er gjort rede for mærkning af forurenet foder, der skal renses.


Betingelserne for afgiftning af forurenet foder er, at det forurenede foder skal være mærket med, at det skal afgiftes, og det skal fremgå, at foderet kun kan anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder.

Se mere i afsnit 25.1 Mærkning af forurenet foder.

Heri er gjort rede for mærkning af foder, der skal afgiftes.


Til afgiftningen af foderet kan der anvendes en afgiftningsproces, hvorigennem det uønskede stof med vilje fjernes fra det forurenede foder, forudsat afgiftningen sker efter reglerne i afgiftningsforordningen.

Afgiftningsforordningen

Se mere i afsnit 32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer.


Virksomheder, der afgifter forurenet foder, skal være godkendt hertil efter, i foderhygiejneforordningen

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, nr. 2, eller nr. 3

Se mere i afsnit 83.6 Godkendelse til afgiftning af foder.