Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


22. Mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandinger

Mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandinger er beskrevet i følgende afsnit:

22.1 Mærkning af fodermidler og foderblandinger

Når fodermidler og foderblandinger skal mærkes, skal det ske inden for de generelle rammer for mærkning i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 11-14 og bilag I og II 

Heri indgår blandt andet regler om:

Mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandinger står i markedsføringsforordningen. Her er tale om obligatorisk mærkning, og det er detaljeret angivet, hvad mærkningen skal omfatte.

Markedsføringsforordningen, artikel 15-20


I markedsføringsforordningen er også omtalt muligheden for frivillig mærkning af fodermidler og foderblandinger.  Den frivillige mærkning er kun beskrevet overordnet, men skal overholde de generelle principper i forordningen den må fx ikke være vildledende. Der kan fremgå yderligere betingelser for frivillig mærkning i EU-kodekser for god mærkningspraksis.

Markedsføringsforordningen, artikel 22


Se mere i afsnit 26.1 Frivillig mærkning af fodermidler og foderblandinger. 

I markedsføringsforordningen er en række undtagelser, der angiver, hvornår dele af mærkningen kan udelades eller må stå på en særlig måde. Undtagelserne er omtalt sammen med reglerne, som undtagelserne vedrører.

Markedsføringsforordningen, artikel 21


Mærkningsprincippet i reglerne for obligatorisk mærkning er skitseret herunder. Der skal være en generel mærkning, og den skal suppleres med øvrig mærkning, som afhænger af fodertypen.

Strukturen af mærkningsreglerne kan opfattes som en form for puslespil, hvor der skal vælges de dele, der er relevante for det foder, som skal mærkes. Figuren læses nedefra, og relevante dele af den supplerende mærkning ovenover tilføjes, alt efter hvad det er for foder, der skal mærkes.

Ved mærkning af foder er det afgørende, at foderet er indplaceret korrekt i foderlovgivningen, altså at den har den korrekte fodertype, så de rigtige mærkningsregler bliver valgt.

Se mere i afsnit 22.2 Hvilken fodertype har foderet?  

 


22.2 Hvilken fodertype har foderet?

Under "Mærkning af fodermidler og foderblandinger" er beskrevet princippet i reglerne for obligatorisk mærkning af fodermidler og foderblandinger.

Se mere i afsnit 22.1 Mærkning af fodermidler og foderblandinger.


Der skal være en generel mærkning, og den skal suppleres med øvrig mærkning, som afhænger af fodertypen. Det betyder, at når foder skal mærkes, skal der vælges den rigtige fodertype. Ellers kan man ikke mærke foderet efter de rigtige mærkningsregler.

Se mere i afsnit 4.1 Oversigt over fodertyper.

Fodertyper der kun består af ét indholdsstof:

Et fodertilsætningsstof kan kun anvendes, hvis det er godkendt hertil. Det kan undersøges, om et stof er godkendt som fodertilsætningsstof. Hvis det er det, vil det være optaget i fodertilsætningsstofregistret.
Se mere i afsnit 5.7. EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer.

Et fodermiddel må ikke bruges anvendes, medmindre det enten er optaget i fodermiddelfortegnelsen eller er anmeldt til fodermiddelregistret.
Se mere i afsnit 12.1 Hvad fodermidler er.
Se mere i afsnit 12.7 Fodermiddelregistret.


Fodertyper der består af flere indholdsstoffer:

Under afsnittene om fodermiddel og foderblanding er givet eksempler på produkter, der falder ind under disse fodertyper.


22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger - ”Basis-mærkningen”

De generelle obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen, omfatter en række oplysninger, som det er påbudt at give i mærkningen af fodermidler og foderblandinger.

Markedsføringsforordningen, artikel 15  

Herunder er de generelle obligatoriske mærkningskrav markeret i den illustrerede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:

De generelle obligatoriske mærkningskrav omfatter disse mærkningsoplysninger:

Fodertypen skal angives.

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra a  

Der er disse valgmuligheder: 

Se mere i afsnit 22.2. Hvilken fodertype har foderet? 

Navn og adresse på den mærkningsansvarlige

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra b

Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, husnummer og postnummer og by.

En webadresse er ikke tilstrækkelig.


Virksomhedens godkendelsesnummer

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra c 

Nummeret, som virksomheden er tildelt efter foderhygiejneforordningen eller forordningen om animalske biprodukter.

Har virksomheden flere godkendelsesnumre, skal foderet mærkes med nummeret, der er tildelt efter foderhygiejneforordningen.

Det er ikke et krav, at der mærkes med en virksomheds registreringsnummer, men da danske fodervirksomheder kan være tildelt registreringsnumre, vil det være praktisk og fremme sporbarheden, at foderet mærkes med registreringsnummeret, hvis virksomheden ikke har et godkendelsesnummer. 

Se mere i afsnit 86.2 Hvad er godkendelsesnummer?.

Se mere i afsnit 86.1 Hvad er registreringsnummer?.

Partiets referencenummer

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra d

Det er et krav, at partiets batchnummer eller lotnummer angives.

Der er ingen formkrav til denne angivesle. Den skal dog være i overensstemmelse med de generelle principper for præsentation af mærkningsoplysninger. 


Se mere i afsnit 17.7. Hvad et parti er.

Nettomængde

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra e

Nettomængden skal være angivet i vægtenheder.

Når der er tale om flydende produkter, kan nettomængden i stedet være angivet i rumfangsenheder. 

Liste over fodertilsætningsstoffer

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra f

Der er detaljerede regler for, hvordan indholdet af fodertilsætningsstoffer skal angives i fodermidler og foderblandinger. Reglerne afhænger af, om foderet er til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

Se mere i afsnit 28. Mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger

Vandindhold

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra g

Vandindholdet i fodermidler og foderblandinger skal mærkes reglerne i markedsføringsforordningen.

Se mere i afsnit 21.13. Angivelse af vandindhold.


22.4 Mærkning af fodermidler - supplement til ”Basismærkningen”

Mærkningskravene for fodermidler står i markedsføringsforordningen, og de omfatter en række oplysninger, som det er obligatorisk at give i mærkningen – ud over "Basismærkningen".

Markedsføringsforordningen, artikel 16  

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Herunder er mærkningskravene for fodermidler markeret i den illustrerede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:


Ud over "basismærkningen" er det obligatorisk at give disse oplysninger i mærkningen af fodermidler: 


Fodermidlets navn

Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a

Se mere i afsnit 12.4 Fodermidlets navn.


Obligatoriske angivelser

Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 1, litra b

Se mere i afsnit 12.5 Obligatoriske angivelser for fodermidler.


Indhold af fodertilsætningsstoffer

Hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer skal mærkningen suppleres med oplysninger herom:

 • De dyrearter eller dyrekategorier, som fodermidlet er beregnet til.

Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 2, litra a


Denne mærkning kræves, når tilsætningsstoffet ikke er godkendt til alle dyrearter eller dyrekategorier til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, hhv. til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.
Hvis det er specificeret i godkendelsen af et tilsætningsstof, at det fx kun må bruges til dyr af en bestemt aldersklasse, skal dette angives i mærkningen.En brugsanvisning der angiver, hvordan fodermidlet skal bruges
Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 2, litra b  

Se mere i afsnit 21.12 Brugsanvisning

Når tilsætningsstoffet er godkendt med maksimumgrænser for nogle dyrearter, skal der gives en brugsanvisning, så fodermidlet kan anvendes korrekt, dvs. uden at maksimumgrænsen for fodertilsætningsstoffet bliver overskredet.   

Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.

Her er angivet de forskellige muligheder, der er for angivelse af fodermidlets holdbarhed.
Se mere i afsnit 17.9 Datoformat.


22.5 Undtagelse - køberen giver afkald på visse mærkningsoplysninger for fodermidler

​Mærkningsreglerne for fodermidler omfatter generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen" og mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen". 

Se mere i afsnit 22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen". 

I markedsføringsforordningen giver en undtagelse fra mærkningsreglerne mulighed for, at en række af mærkningsoplysningerne kan udelades, forudsat køberen skriftligt inden handelen har givet afkald på at få disse oplysninger. En handel kan omfatte flere leverancer.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 1


Oplysninger, der fortsat skal gives:

 • Fodertypen: "Fodermiddel"
 • Navn/firmanavn og adresse for den mærkningsansvarlige
 • Fodermidlets navn


Ved indhold af fodertilsætningsstoffer, der skal angives på mærkningen efter kapitel 1, i bilag VI eller VII, skal disse mærkningsoplysninger fortsat gives:

 • Indholdet af tilsætningsstoffer
 • Datoen for mindste holdbarhed af fodertilsætningsstoffer, bortset fra teknologiske tilsætningsstoffer)


Ved indhold af fodertilsætningsstoffer med mængdebegrænsning skal disse mærkningsoplysninger fortsat gives:

 • Dyreart eller dyrekategori
 • Brugsanvisning


Undtagelsen – køberen giver afkald på disse mærkningsoplysninger:

 • Den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Vandindholdet
 • De obligatoriske angivelser for fodermidlet

Køberen skal være opmærksom på, at ved at give afkald på disse mærkningsoplysninger, gives der afkald på informationer  om sporbarheden af fodermidlet, blandt andet sælgerens godkendelsesnummer ogfodermidlets referencenummer / batchnummer. Dette undtager imidlertid ikke virksomheden fra kravet om sporbarhed på foder, se mere i afsnit 77._Sporbarhed_af_foder på foder


22.6 Undtagelse - mærkning af fodermidler - salg fra én landbruger til en anden til brug på dennes bedrift

Mærkningsreglerne for fodermidler omfatter generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen" og mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen" 

I markedsføringsforordningen giver en undtagelse fra mærkningsreglerne mulighed for, at en række af mærkningsoplysningerne kan udelades, når fodermidler sælges fra én landbruger til en anden til brug på den anden landbrugers egen bedrift. Undtagelsen gælder kun for fodermidler uden fodertilsætningsstoffer bortset fra konserveringsmidler eller ensileringstilsætningsstoffer.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 3


Oplysninger, der fortsat skal gives

 • Fodertypen: "Fodermiddel"
 • Landbrugerens navn/firmanavn og adresse
 • Fodermidlets navn


Undtagelsen
– oplysninger, der gives afkald på:

 • Landbrugerens godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Vandindholdet
 • De obligatoriske angivelser for fodermidlet


22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”

Mærkningskravene for foderblandinger står i markedsføringsforordningen, og de omfatter en række oplysninger, som det er obligatorisk at give i mærkningen – ud over "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Markedsføringsforordningen, artikel 17  

Herunder er mærkningskravene for foderblandinger markeret i den illustrerede oversigt over de obligatoriske mærkningsreglerne:

 
Ud over "basismærkningen" er det et krav at angive disse oplysninger i mærkningen af foderblandinger:


De dyrearter eller dyrekategorier, som foderblandingen er beregnet til.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra a


Brugsanvisning med angivelse af det formål, som foderet er beregnet til.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra b


Se mere i afsnit 21.12 Brugsanvisning.

Her er angivet de forskellige muligheder, der er for angivelse af en brugsanvisning.


Datoen for mindste holdbarhed.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra d


Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.

Her er angivet de forskellige muligheder, der er for angivelse af foderblandingens holdbarhed.


Se mere i afsnit 17.9 Datoformat.


Indholdet af fodermidler i foderblandingen

Indholdet af fodermidler skal angives under overskriften "Sammensætning".

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra e


Se mere i afsnit 22.8 Angivelse af indholdet af fodermidler i foderblandinger.

 

Obligatoriske angivelser/analytiske bestanddele for foderblandingen

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra f


Obligatoriske oplysninger skal stå under overskriften "Analytiske bestanddele".

Se mere i afsnit 22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger.


Oplysninger om producenten
Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra c


Når den mærkningsansvarlige ikke har produceret foderet, skal angives disse oplysninger om producenten:

 • Enten navn eller firmanavn og adresse
  Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, husnummer og postnummer og by.
  En webadresse er ikke tilstrækkelig.
 • Eller producentens godkendelsesnummer,
  eller et identifikationsnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen,
  eller et identifikationsnummer, som virksomheden har fået tildelt af Fødevarestyrelsen​

22.8 Angivelse af indholdet af fodermidler i foderblandinger

Under overskriften "Sammensætning" skal gives en liste over fodermidlerne, der indgår i foderblandingen. I listen skal angives fodermidlernes navne, og de skal stå i faldende orden. I listen må også angives vægtprocenten for de indgående fodermidler. Angivelse af det procentvise indhold af fodermidlerne er en frivillig mærkning.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra e 

Se mere i afsnit 12.4 Fodermidlets navn.

Her er gjort rede for de forskellige muligheder, der er for angivelse af et fodermiddels navn.


Hvis køberen anmoder om angivelse af vægtprocenten af fodermidlerne, og disse oplysninger ikke er angivet:
Den mærkningsansvarlige skal fremlægge den mængdemæssige sammensætning plus/minus 15 % for køberen.
Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 2, litra b  

Mærkningskrav når et fodermiddel i foderblandingen er fremhævet:
Hvis man fremhæver et fodermiddel i mærkningen, skal mængden angives, når fodermidlet er fremhævet med enten tekst, billeder eller grafik.
I disse tilfælde skal der i mærkningen angives både fodermidlets navn og den indgående mængde af fodermidlet.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 2, litra a

 

 
Til nogle dyr tillader markedsføringsforordningen, at indholdet af fodermidlerne i foderblandinger angives i kategorier.
Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 2, litra c 

Til disse dyr, må indholdet af fodermidler angives i kategorier:

 • Selskabsdyr – omfatter også vilde fugle der fodres i haven
 • Cirkusdyr
 • Dyr i zoologiske haver
 • Forsøgsdyr

Det betyder, at man ikke kan kategorimærke fodermiddelindholdet i foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller til pelsdyr.

Se mere i afsnit 22.9 Kategorimærkning af fodermidlerne i en foderblanding.


22.9 Kategorimærkning af fodermidlerne i en foderblanding

Reglen om kategorimærkning af fodermidler i foderblandinger står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 2, litra c


Reglen er en undtagelse fra hovedreglen om mærkning af fodermidler i foderblandinger.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra e


Reglen om kategorimærkning gælder kun for foderblandinger til selskabsdyr – omfatter også vilde fugle der fodres i haven, cirkusdyr, dyr i zoologiske haver samt forsøgsdyr.

I stedet for at angive det enkelte fodermiddel i listen over fodermidler under overskriften "Sammensætning", samles fodermidlerne i de kategorier som de hører til, og kategorierne angives i listen i faldende orden efter vægtprocent.

Kategorierne, der kan bruges, står i bilag 3 i foderbekendtgørelsen. Det er kun disse kategorier, der må bruges.

Foderbekendtgørelsen, bilag 3


Hvis et fodermiddel ikke falder ind under nogen af kategorierne, er man nødt til at angive fodermidlets navn på det rigtige sted i den faldende orden.

 

 

I markedsføringsforordningen er der regler om fremhævelse af et fodermiddelindhold.

Se mere i afsnit 22.8 Angivelse af indholdet af fodermidler i foderblandinger.


22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger

​Efter markedsføringsforordningen skal foderblandinger mærkes med "Obligatoriske angivelser"/"analytiske bestanddele".

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra f

 

Reglerne om mærkning med "Obligatoriske angivelser"/"analytiske bestanddele" er præciseret, så indholdet skal angives under overskriften "Analytiske bestanddele".

Markedsføringsforordningen, bilag VI og VII, kapitel II

 

De analytiske bestanddele, der skal angives, er forskellige for:

 

De analytiske bestanddele er forskellige og afhænger ligeledes af

Fodertypen:

 • Fuldfoder
 • Tilskudsfoder – mineralsk foder
 • Andet tilskudsfoder

Dyrearten:

 • Alle arter
 • Svin og fjerkræ
 • Drøvtyggere
 • Hunde, katte og pelsdyr

22.11 Krav til jernindholdet i mælkeerstatninger til kalve

​Der skal mindst være 30 mg jern pr. kg fuldfoder i mælkeerstatninger til kalve, der maksimalt vejer 70 kg. Jernindholdet er angivet for fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

Markedsføringsforordningen, bilag I, punkt 3


22.12 Undtagelse for foderblandinger af helt korn og hele frø og frugter

​For blandinger af helt korn og/eller hele frø og/eller hele frugter kan de analytiske bestanddele undlades.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 4

Se mere i afsnit 22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger.

 


22.13 Undtagelse for foderblandinger med højst 3 fodermidler

​I mærkningen af en foderblanding, der indeholder 2 eller højst 3 fodermidler, kan undlades angivelse af

 • dyreart eller dyrekategori, som foderblandingen er beregnet til,
 • brugsanvisningen,

forudsat at de indgående fodermidler fremgår af beskrivelsen af foderblandingen, altså indgår i foderblandingens navn.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 5


22.14 Undtagelser for pakkede fodermidler og foderblandinger – mærkningsoplysninger uden for mærkningshelheden

Hovedreglen i mærkningen af fodermidler og foderblandinger er, at de obligatoriske mærkningsoplysninger skal gives i deres helhed på et fremtrædende sted.

Se mere i afsnit 21.7 Hvordan mærkningsoplysningerne skal stå.


Som en undtagelse fra hovedreglen kan en række mærkningsoplysninger stå et andet sted på pakningen, når der henvises til, hvor på pakningen oplysningerne kan findes.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 2


I mærkningen af fodermidler kan følgende mærkningsoplysninger stå uden for mærkningshelheden:

 • Den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Datoen for mindste holdbarhed – hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer


I mærkningen af foderblandinger kan følgende mærkningsoplysninger stå uden for mærkningshelheden:

 • Den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Angivelse af hvem producenten er, hvis denne ikke er mærkningsansvarlig
 • Datoen for mindste holdbarhed
 • Indholdet af fodermidler i foderblandingen under overskriften "Sammensætning"

 

 


22.15 Mærkningsundtagelse ved salg i løs vægt af fodermidler og foderblandinger

Fodermidler og foderblandinger i mængder på højst 20 kg må sælges i løs vægt til den endelige bruger af foderet. Mærkningen af foderet skal gives ved opslag på salgsstedet.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 6


Efter en undtagelse fra pakningsreglerne i markedsføringsforordningen skal foderblandinger, der sælges i løs vægt til den endelige bruger, udtages af en pakning eller beholder, der var lukket.

Markedsføringsforordningen, artikel 23, stk. 2, litra f


Når fodermidler sælges i løs vægt, skal mærkningen være angivet ved opslag på salgsstedet, og mærkningen skal omfatte de generelle obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen og den supplerende mærkning af fodermidler:

 
Når foderblandinger sælges i løs vægt, skal mærkningen være angivet ved opslag på salgsstedet, og mærkningen skal omfatte de generelle obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen og den supplerende mærkning af fodermidler:

 
Ved salg af fodermidler og foderblandinger i løs vægt skal mærkningsoplysningerne ikke kun gives ved opslag på salgsstedet. Visse mærkningsoplysninger skal også gives, når foderet sælges. De skal gives på fakturaen, kassebonen eller lignende ved salget.


Kravet er, at følgende mærkningsoplysninger skal gives ved salget:


Fodermidler


Foderblandinger

 • Foderets type. Her vælges den type, som er relevant for foderet, der sælges.
  Se mere i afsnit 13.1 Hvad en foderblanding er.
 • Dyrearten / Dyrekategorien, som foderet er beregnet til.
 • Brugsanvisningen for foderet.
  Se mere i afsnit 21.12 Brugsanvisning.


22.16 Mærkning af bigbags / storsække

​Hovedreglen er, at foder skal markedsføres i lukkede pakninger og beholdere, men efter en undtagelse må foder i visse tilfælde markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere.

Se mere i afsnit 19.2 Pakning af fodermidler og foderbladninger - hovedregel

Se mere i afsnit 19.3 Pakning af fodermidler og foderblandinger - undtagelser

 

Markedsføring af foder i bigbags / storsække er markedsføring af foder i ulukkede pakninger eller beholdere. Ulukkede pakninger eller beholdere kan åbnes og lukkes uden at det kan ses, at de har været åbnet.

 

Efter undtagelsen fra pakningsreglerne må følgende former for foder markedsføres i storsække:

 1. fodermidler
 2. foderblandinger, der er fremstillet udelukkende ved at blande helt korn, hele frø eller hele frugter
 3. leverancer mellem producenter af foderblandinger indbyrdes
 4. leverancer af foderblandinger direkte fra producenten til brugeren af foder
 5. leverancer fra producenter af foderblandinger til emballeringsvirksomheder

Markedsføringsforordningen, artikel 23, stk 2, litra a)-e)

Det ses, at både fodermidler og foderblandinger må leveres i storsække.

 

Medmindre mærkningen er trykt på storsækken, skal storsækken leveres med mærkningen i et ledsagedokument. Dette dokument skal indeholde alle de obligatoriske mærkningsoplysninger, enten for fodermidler eller for foderblandinger, afhængig af hvad det er for foder, der leveres i storsækken. Ledsagedokumentet kan fx være fakturaen for leverancen.

 

Se mere i afsnit 21.15 Mærkning i et ledsagedokument

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger - "Basismærkningen"

Se mere i afsnit 22.4 Mærkning af fodermidler - supplement til "Basismærkningen"

Se mere i afsnit 22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til "Basismærkningen"

 

Hvis mærkningen ikke er trykt på storsækken, men leveres sammen med foderet i form af et ledsagedokument, skal der sikres sammenhæng mellem storsækken og ledsagedokumentet, så der ikke er tvivl om, hvilke mærkningsoplysninger altså hvilket ledsagedokument, der hører til storsækken. Dette kan fx sikres ved, at  storsækken er forsynet med en lomme, som ledsagedokumentet ligger i eller en trykt mærkning på storsækken med navn/firmanavn for leverandøren/leverandørens godkendelsesnummer og partiets referencenummer eller fakturanummeret.