Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

21.13 Angivelse af vandindhold

 

I markedsføringsforordningen er fastsat generelle regler for angivelse af vandindhold.

Markedsføringsforordningen artikel 4, stk. 3 jf. bilag I, punkt 6

Medmindre andet er angivet, er det obligatorisk at angive vandindholdet i disse former for foder, når vandindholdet er over

  • 5 % i mineralsk foder uden organiske bestanddele
  • 10 % i mineralsk foder med organiske bestanddele
  • 7 % i mælkeerstatninger og i foderblandinger med over 40 %  mælkeprodukter
  • 14 % andet foder


Reglerne om vandindhold i fodermidler er præciseret i markedsføringsforordningen og fodermiddelfortegnelsen. Som nævnt ovenfor er hovedreglen, at vandindholdet skal angives, hvis det er over 14 %, men i en række tilfælde er der fastsat mere præcise regler for, hvornår vandindholdet skal angives.

Angivelse af vandindhold, når foderet indeholder flygtige stoffer.

Vandindholdet i foder skal bestemmes efter analysemetoden, der findes i prøvetagnings- og analyseforordningen. Deri står, at når foderet indeholder flygtige stoffer, fx organiske syrer, vil der sammen med vandindholdet også blive bestemt betydelige mængder flygtige stoffer.
Prøvetagnings- og analyseforordningen, bilag III, afsnit A


Når analysemetoden ikke er velegnet til vandbestemmelse, fordi foderet indeholder flygtige stoffer, må der anvendes en anden analysemetode, som ikke medregner de flygtige stoffer sammen med vandet.


Når vandindholdet ikke er bestemt efter metoden i forordningen om prøvetagnings- og analysemetoder, anbefaler Fødevarestyrelsen, at der sammen med angivelsen af foderet vandindhold også angives, hvilken analysemetode, der er brugt. Herved mindskes risikoen for misforståelser med hensyn til foderets vandindhold.