Gå til navigation Gå til hovedindhold

Tekniske hjælpestoffer:
12. Fodermidler

Fodermidler er de bestanddele, som et foder består af, og som især tilfører foderet energi, næringsstoffer, mineraler og kostfibre, og som opfylder dyrenes behov herfor.

12.1 Hvad fodermidler er

Fodermidler er de bestanddel, som et foder består af, og som især tilfører foderet energi, næringsstoffer, mineraler og kostfibre, og som opfylder dyrenes behov herfor. Fodermidler er normalt ikke kemisk veldefinerede, med undtagelse af de basale næringsstoffer.

Fodermidler er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra g 

Se definitionen af fodermidler i bilag 2 Definitioner og begreber.


Fodermidler kan have forskellig oprindelse og forarbejdning og kan indeholde fodertilsætningsstoffer.
 

For fodermidler af animalsk oprindelse gælder også en række regler, der fremgår af forordningen om animalske biprodukter, gennemførelsesforordningen og TSE forordningen. Fodermidler af animalsk oprindelse kaldes også afledte produkter.

Se mere i afsnit 40. Foder af animalsk oprindelse.

 

Vand er ikke et fodermiddel.

Markedsføringsforordningen, artikel 2, stk. 3 

 

Fodermidler må markedsføres med levende mikroorganismer, når der er tale om fodermidler, som er fremstillet ved fermentering, og/eller som har et naturligt indhold af mikroorganismer. Forudsætningen for markedsføringen er, at der hverken er tale om opformering af mikroorganismer, eller at mikroorganismerne er fodertilsætningsstoffer.

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 6

 

Fodermidler, der er genetisk modificerede organismer eller er fremstillet heraf eller er fremkommet ved fermentering med brug af genetisk modificerede mikroorganismer skal overholde kravene i GMO-forordningen.

Se mere i afsnit 29.2. Hvilket genetisk modificeret foder må markedsføres og bruges?Fodermidler skal være fri for kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen.

Se mere i afsnit 12.10 Fodermidlersrenhed.

Fodermidler skal også være fri for kemiske urenheder fra tekniske hjælpestoffer.

Se mere i afsnit 12.9 Grænser for indhold af tekniske hjælpestoffer i fodermidler

Der er en række materialer, som det er forbudt at anvende til foder.

Se mere i afsnit 12.12 Forbudte materialer og materialer, der er underlagt begrænsninger.


12.2 Fodermiddelfortegnelsen

Der er udarbejdet en fortegnelse over fodermidler, fodermiddelfortegnelsen. Fortegnelsen indeholder en liste over fodermidler, og den bruges ved mærkningen af fodermidler og foderblandinger.

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del C 

Listen i fodermiddelfortegnelsen er delt op i disse 13 fodermiddelgrupper:

 1. Korn og produkter heraf
 2. Olieholdige frø og frugter og produkter heraf
 3. Bælgplantefrø og produkter heraf
 4. Knolde, rodfrugter og produkter heraf
 5. Andre frø og frugter og produkter heraf
 6. Tørrede planteprodukter og grovfoder og produkter heraf
 7. Andre planter, alger og produkter heraf
 8. Mejeriprodukter og produkter heraf
 9. Produkter af landdyr og produkter heraf
 10. Fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf
 11. Mineralstoffer og produkter heraf
 12. Fermenterings(bi)produkter fra mikroorganismer
 13. Diverse produkter

 

I fodermiddelfortegnelsen er fodermidlerne optaget med en række oplysninger om fodermidlerne. Det fremgår af markedsføringsforordningen hvilke oplysninger der er tale om.

Markedsføringsforordningen, artikel 24, stk. 1 

Oplysninger om fodermidler i fodermiddelfortegnelsen:

 1. Fodermidlets navn.
  Der er fastsat detaljerede regler om navngivning af fodermidler, bl.a. om synonymer til navnet.
  Se mere i afsnit 12.4 Fodermidlets navn

  Der er også fastsat regler om præciseringer til fodermidlets navn, hvis fodermidlet er behandlet ved en af de produktionsprocesser, som er beskrevet i ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen.
  Se mere i afsnit 12.6 Ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen
 2. Fodermidlets identifikationsnummer
 3. Beskrivelse af fodermidlet
  Heri indgår oplysninger om fodermidlets oprindelse, fx hvilken plante det stammer fra, og om fremstillingsprocessen for fodermidlet, hvis det er relevant.
  Desuden indgår oplysninger om tilladt indhold af tekniske hjælpestoffer.
  Se mere i afsnit 12.9 Grænser for indholdet af tekniske hjælpestoffer i fodermidler. 
 4. Obligatoriske mærkningsoplysninger, der skal angives for fodermidlet.
  Der er fastsat forskellige muligheder for angivelse af de obligatoriske mærkningsoplysninger.
  Se mere i afsnit 12.5 Obligatoriske angivelser for fodermidler.

Listen over fodermidler i fodermiddelfortegnelsen er ikke en udtømmende liste over fodermidler. Det betyder, at der også kan markedsføres andre fodermidler end dem, der står i fodermiddelfortegnelsen. Disse fodermidler må kun markedsføres, hvis de er optaget i fodermiddelregistret.

Se mere i afsnit 12.7 Fodermiddelregistret.​


12.7 Fodermiddelregistret

Listen over fodermidler i fodermiddelfortegnelsen er ikke en udtømmende liste over fodermidler. Det betyder, at der kan markedsføres andre fodermidler end dem, der er optaget i fodermiddelfortegnelsen.

Fodermiddelfortegnelsen 

Se mere i afsnit 12.2 Fodermiddelfortegnelsen.

 
Dog kan der kun markedsføres andre fodermidler end dem, der er optaget i fodermiddelfortegnelsen, hvis disse fodermidler er optaget i fodermiddelregistret. Reglen herom står i markedsføringsforordningen.

Af reglen fremgår, at den person, der for første gang markedsfører et fodermiddel, som ikke er opført i fodermiddelfortegnelsen, straks skal give meddelelse om anvendelsen af dette fodermiddel til repræsentanterne for de europæiske foderstofbrancher, som administrerer fodermiddelregistret.

Markedsføringsforordningen, artikel 24, stk. 6


Baggrunden for fodermiddelregistret er, at der under forhandlingerne i EU af markedsføringsforordningen var et ønske om en positivliste for fodermidler, altså at alle fodermidler skulle være optaget i fodermiddelfortegnelsen. Dette var der ikke flertal for. Kompromiset blev, at alle fodermidler skal være kendte, og derfor skal de fodermidler, der ikke er optaget i fodermiddelfortegnelsen, anmeldes til fodermiddelregistret, før de kan markedsføres første gang.

Fodermiddelregistret er en database, der ligger på internettet.

Registret er opbygget af


Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er foretaget nogen vurdering er af fodermidlerne, der er anmeldt til registret.

Fodermiddelregistret indeholder en "Disclaimer", det vil sige en ansvarsfraskrivelse. Det betyder, at repræsentanterne for de europæiske foderstofbrancher, som administrerer fodermiddelregistret, fraskriver sig ansvaret for de anmeldte fodermidler. Det er således ikke deres ansvar, at der kan være anmeldt farlige fodermidler til fodermiddelregistret.

Den danske oversættelse af "Disclaimer", som den står på hjemmesiden:

"Ansvarsfraskrivelse"


Alle oplysninger på denne hjemmeside er stillet til rådighed "som de er" uden garanti af nogen art. Din adgang til og brug af oplysningerne om fodermidler, der er anmeldt af fodervirksomheder, sker for din egen regning og risiko. Ingen garanti eller tilkendegivelser er givet, udtrykkeligt eller stiltiende, at heri indeholdte eller refererede oplysninger er nøjagtige, aktuelle, eller fuldstændige. Endvidere vil udviklerne og ejerne af denne hjemmeside ikke være ansvarlig på nogen måde for direkte, tilfældige, specielle eller efterfølgende skadeserstatninger som resultat af brugen af, eller manglende evne til at bruge nogen af oplysningerne, som dette websted henviser eller refererer til eller nogen oplysninger, der leveres via websider, der henvises til. Udviklerne og ejerne af denne hjemmeside forbeholder sig ret til at fjerne anmeldelser, der er ulovlige eller kan misbruges."

Det fremgår af ansvarsfraskrivelsen, at brug af fodermidlerne i fodermiddelregistret sker for egen regning og risiko. Det betyder, at man skal være kritisk i brugen af fodermidler, der er anmeldt til fodermiddelregistret.

Når fodermidler fra fodermiddelregistret anvendes, skal de overholde de generelle krav til foder vedrørende sikkerhed 4 i markedsføringsforordningen. Dette overholdes imidlertid ikke altid.

Markedsføringsforordningen, artikel 4  

Se mere i afsnit 18. Krav til foders sikkerhed og krav ved markedsføring.


Information om, hvordan fodermidler anmeldes til fodermiddelregistret:

Fodermiddelregistret indeholder alle anmeldte fodermidler. Anmeldelse af et nyt fodermiddel sker på siden "Notification form", hvor en række felter skal udfyldes, herunder:

 • Engelsk navn på fodermidlet. Det er muligt at anmelde fodermidlet på andre sprog, men kun hvis det først er anmeldt på engelsk.
 • Registreringsnummer på den anmeldende fodervirksomhed, som tildelt af myndighederne jf. foderhygiejneforordningen. Dette for at sikre sig, at det kun er fodervirksomheder, der anmelder fodermidler til registeret.
 • Beskrivelse af fodermidlet. Beskrivelsen af fodermidlet foretrækkes på engelsk, men andre sprog accepteres også.

Undervejs i processen kan anmelderen modtage advarsler hvis:

 • Et produkt med samme navn tidligere er blevet fjernet fra registret fordi det blev anset som ulovligt af myndighederne. Det kan for eksempel være, hvis det allerede er godkendt som tilsætningsstof, er opført i fodermiddelfortegnelsen eller ikke anses for at være foder.
 • Et produkt med samme navn allerede er blevet anmeldt til registeret. Man kan undersøge, om fodermidlet allerede er anmeldt til registret vha. søgefunktionen "Search" på "Register"-siden.

Der er ikke krav om, at planters latinske navn skal angives, og derfor kan det være svært at overskue, om et fodermiddel allerede er anmeldt til registret. Ved anmeldelse af et nyt fodermiddel, der stammer fra en plante, anbefaler Fødevarestyrelsen, at plantens latinske navn angives i beskrivelsen af fodermidlet.

Produktet skal også klassificeres vha. FEFANAs klassificeringsværktøj, og resultatet af klassificeringen skal uploades til anmeldelsen.

Som afslutning skal anmelder bekræfte, at produktet er et fodermiddel, og at man har orienteret sig i Sondringshenstillingen som fastlægger retningslinjer for sondringen mellem fodermidler, fodertilsætningsstoffer, biocider og veterinærlægemidler. Herunder at undersøge, om produktet er at finde i EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer

 

Sondringshenstillingen

 

Se også:

 

5.6 EU Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer

15. Gråzoneprodukter - produkter som er vanskelige at kategorisere


12.9 Grænser for indholdet af tekniske hjælpestoffer i fodermidler

For fodermidler i fodermiddelfortegnelsen er der fastsat grænser for, hvor stort indholdet af kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer må være i fodermidler.

Reglerne står i fodermiddelfortegnelsen.

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 5 

Hovedreglen er, at indholdet højst må være 0,1 %.

Indholdet må være højere end 0,1 %, når dette indhold er angivet i fodermiddelfortegnelsen. I fortegnelsen kan der også være fastsat lavere grænser for indholdet, altså under 0,1 %, hvis dette følger den praksis, der er for handelen med fodermidlet.

Det tilladte indhold er angivet i vægtprocent, medmindre andet er angivet.

Det tilladte indhold af kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer kan være angivet på tre forskellige måder i fodermiddelfortegnelsen: 

 1. Det tilladte indhold er angivet sammen med beskrivelsen af en af de processer, som fodermidler kan behandles med. Her gælder det tilladte indhold for alle fodermidler, der er behandlet ved denne proces.

  Se mere i afsnit 12.6 Ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen.
 2. Det tilladte indhold gælder for en hel fodermiddelgruppe i fodermiddelfortegnelsens bilag, del C. Det tilladte indhold vil være angivet som en slutnote til
  fodermiddelgruppen.
  Der er ingen grænseværdier, der gælder for en hel fodermiddelgruppe.
 3. Det tilladte indhold gælder for fodermidlet, hvor grænseværdien er angivet.

For fodermidler i fodermiddelregistret er ikke fastsat regler om indhold af tekniske hjælpestoffer. Reglerne om tekniske hjælpestoffer står i fodermiddelfortegnelsen, og det betyder, at reglerne kun gælder for fodermidlerne, der er optaget deri.

Derfor er det kun er hovedreglen om maksimalt 0,1 % teknisk hjælpestof, der gælder for fodermidler i fodermiddelregistret, medmindre beskrivelsen af fodermidlet i fodermiddelregistret indeholder oplysninger om indhold af tekniske hjælpestoffer.