Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


27. Autorisation eller registrering ved ejerskifte

En ny ejer af en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed skal anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret.

27.1 Hvad er ejerskifte og anmeldelse af ejerskifte

​​​Som udgangspunkt skal en fødevarevirksomhed ikke have en ny autorisation eller en ny registrering ved overdragelse af virksomheden til en ny ejer. Den nye ejer skal dog anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, der har registreret virksomheden.

Ejerskiftet skal anmeldes senest på datoen for overtagelsen (overtagelsestidspunktet).

Den nye ejer skal bruge den samme digitale formular til at anmelde ejerskifte til Fødevarestyrelsen som ved ansøgning om autorisation eller registrering.

Se mere i afsnit:

 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 32, stk. 1, nr. 10 og § 40, stk. 1

 

Hvis virksomheden fortsætter med de samme aktiviteter som under den tidligere ejer, behøver virksomheden ikke afvente en ny autorisation eller registrering.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 40, stk. 2

 

Hvis den nye ejer vil ændre væsentligt i virksomhedens aktiviteter, skal virksomheden afvente ny autorisation eller lade sig registrere på ny, før de nye aktiviteter går i gang.

Se mere i afsnit:

 

25 Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

 

Autorisationsbekendtgørelsen, §§ 38-39

 

Ved et ejerskifte forstås overdragelsen af en virksomhed fra en ejer til en anden. Ved ejerskifte får virksomheden typisk et nyt CVR-nummer, men det er ikke altid tilfældet. 

Se mere i afsnit:

 

27.4 Ejerskifte i virksomhed under bagatelgrænsen

 

Ejerskifter omfatter både overdragelse af virksomheden mellem fysiske personer og mellem juridiske personer og indbyrdes mellem fysiske og juridiske personer.

Hvis en virksomhed skifter CVR-nummer, f.eks. ved sammenlægning af afdelinger i en virksomhed, betragtes det også som ejerskifte.

En ændring af selskabsformen for en virksomhed opfattes automatisk som et ejerskifte, når det kræver en ændring af CVR-nummer. Der skal derfor anmeldes ejerskifte.

Ejeren af en virksomhed har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Ejeren af en virksomhed defineres som den fysiske eller juridiske person, der efter registreringen i CVR ejer virksomheden. Registreringen i CVR fastlægger således, hvem der faktisk råder over virksomheden. Registreringen i CVR afgør også, hvem der har det overordnede ansvar for virksomhedens drift og aktiviteter og for de lokaler, hvor driften og aktiviteterne foregår. Hvis den samlede ejerkreds udskiftes uden nyt CVR-nummer, er der også tale om et ejerskifte, der skal anmeldes.​

Spørgsmålet om ejerskab af bygninger og lokaler er ikke afgørende i forhold til ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Det er derfor ikke nødvendigvis ejeren af bygningerne eller de lokaler, som virksomheden drives i, der er den ansvarlige i forhold til fødevarelovgivningen.


27.2 Hvad er fysiske personer kontra juridiske personer

​​Ved juridisk person forstås selskaber, f.eks. anpartsselskaber (ApS), andelsselskaber (AMBA) eller aktieselskaber (A/S), men ikke et interessentskab (I/S). Et I/S har to eller flere ejere, der kan være både fysiske personer og selskaber, f.eks. ​anparts- eller aktieselskaber.

En fysisk person defineres altså som modsætningen til en juridisk person. Det vil sige en person, som ikke har organiseret sig i selskabsform. Da I/S som nævnt ovenfor kan bestå af mindst to eller flere enkeltpersoner eller selskaber, betragtes udskiftning af interessenter eller udvidelse af kredsen af interessenter i et I/S ikke som ejerskifte.

Der skal meddeles ejerskifte i situationer, hvor en enkeltmandsvirksomhed omdannes til et anpartsselskab, også selvom det er med den hidtidige ejer som leder, da der ved oprettelse af et anpartsselskab altid gives et CVR-nummer, som er forskelligt fra et evt. CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheden, jf. Erhvervsstyrelsens regler.

Udskiftning af bestyrere, driftsledere og lignende personer, der er ansat i virksomheden, er ikke ejerskifte.


27.3 Eksempler på ejerskifte

Eksempler på ejerskifte: 

 • En virksomhed, der er organiseret som I/S, skifter til f.eks. ApS eller A/S.
 • En enkeltmandsejet virksomhed ændres til f.eks. I/S, A/S eller ApS.
 • Et ApS ændres til f.eks. et A/S.
 • En virksomhed sælges til ny ejer uden ændring i selskabsform.
 • En underafdeling af et selskab lægges sammen med hovedafdelingen eller en anden underafdeling, således at der ændres CVR-nr.
 • En virksomhed sælges til nye ejere uden at CVR-nr. ændres og uden at ændre i selskabsformen, men hele ejerkredsen (reelle og legale ejere) udskiftes.

 

Eksempler på situationer, som ikke normalt ikke anses for at være ejerskifte: 

 • Et holdingselskab eller en koncern, der ejer 100 % af en fødevarevirksomhed, sælges til en eller flere nye ejer, uden at der sker ændring i selskabsform eller aktiviteter i fødevarevirksomheden.
 • Direktøren, bestyreren eller anden daglig leder i en fødevarevirksomhed udskiftes.
 • En eller flere interessenter, men ikke alle, udskiftes, eller kredsen af interessenter udvides i en fødevarevirksomhed, der er organiseret som I/S.​
27.4 Ejerskifte i virksomhed under bagatelgrænsen

​Ejerskifte i virksomheder under bagatelgrænsen, som derfor ikke er registreret i Fødevarestyrelsen, skal ikke anmeldes til Fødevarestyrelsen.


27.5 Overførsel af kontrolhistorik ved ejerskifte


En ny ejer af en fødevarevirksomhed får som udgangspunkt ikke videreført kontrolhistorikken fra den tidligere ejer. Dog får virksomheder omfattet af frekvensbaseret basiskontrol og indplaceret i risikogrupperne »lav«, »middel«, »høj« eller »særlig høj« uden forudgående ansøgning videreført de op til tre seneste kontrolrapporter fra tidligere ejer, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

 • virksomheden i øvrigt fortsætter med uændrede aktiviteter,
 • den seneste kontrolrapport er uden anmærkninger, og
 • de op til tre seneste kontrolrapporter i en ubrudt række er uden anmærkninger.​

 

Fødevarekontrolbekendtgørelsen, § 3