Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Værtshus/bodega:
24. Hvilken myndighed, hvilken blanket og procedure ved autorisation og registrering

Virksomheder skal autoriseres eller registreres hos forskellige myndigheder afhængigt af deres aktiviteter.
Se mere om proceduren ved autorisation og registrering:

24.2 Detail, virksomhed i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

​​​

Når detailvirksomheder, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomheder samt virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer skal autoriseres eller registreres hos Fødevarestyrelsen, skal virksomheden bruge den digitale formular: ww​w.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".

Det gælder også virksomheder, der skal registreres til at assistere ved slagtning hos landmænd, hvad enten der er tale om hjemmeslagtning eller slagtning med henblik på at afsætte kødet ved stalddørssalg eller til lokale detailvirksomheder.

Virksomheder, der er fritaget fra at bruge den digitale formular, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode virksomheden eller personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Ved oprettelse af en kvindemælkscentral skal man kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside og følge styrelsens anvisninger.

Hvis en virksomhed ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering uden at bruge den digitale formular og ikke er fritaget fra at bruge den digitale formular, kan styrelsen ikke behandle ansøgningen om autorisation eller registrere virksomheden. ​

Se også afsnit:

 

24.3 Udenlandske virksomheder, der håndterer fødevarer eller FKM i Danmark – engelsk blanket

24.4 Fritagelse fra brug af den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed

 

Autorisationsbekendtgørelsen, kapitel 7


24.4 Fritagelse fra brug af den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v.

​​​Virksomheder eller fysiske personer med erhvervsaktiviteter, f.eks. enkeltmandsvirksomheder, der allerede er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor virksomheden eller vedkommende har adresse, er også fritaget for at bruge den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v.

Virksomheden skal sende dokumentation til Fødevarestyrelsen for, at virksomheden er fritaget for at tilslutte sig Offentlig Digital Post.

Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke behøver tilslutte sig Offentlig Digital Post, er fritaget fra at bruge den digitale formular. Det forudsætter dog, at virksomheden ligger på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med beregnet down­stream­hastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår. Virksomheden skal indsende en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom.​

Virksomheder og fysiske personer med erhvervsaktiviteter, der er fritaget for at bruge den digitale formular, og som ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering m.v. hos Fødevarestyrelsen, skal kontakte styrelsen telefonisk eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode virksomheden eller personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 33

Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post


24.5 Hvornår må virksomheder, der skal registreres, begynde sine fødevareaktiviteter

​​​​En virksomhed, der håndterer fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer (FKM) og skal registreres hos Fødevarestyrelsen, må først begynde sine aktiviteter, når den er registreret hos Fødevarestyrelsen.

En virksomhed, der anmelder sig til registrering via den digitale formular på virk.dk eller via Fødevarestyrelsens hjemmeside, kan som udgangspunkt begynde sine fødevareaktiviteter, straks efter anmeldelsen. Virksomheden modtager et "strakssvar", dvs. en kvittering, fra Fødevarestyrelsen med besked om, at virksomheden er registreret.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 31

 

Hvis anmelderen udover at afkrydse i rubrikker har skrevet bemærkninger, f.eks. om de påtænkte aktiviteter, til Fødevarestyrelsen, vil det fremgå af strakssvaret, at Fødevarestyrelsen har modtaget anmeldelsen, og at virksomheden må vente med at påbegynde sine aktiviteter, til Fødevarestyrelsen har registreret virksomheden. Fødevarestyrelsen bestræber sig på at bekræfte registreringen senest fire uger efter, at anmeldelsen er modtaget.

Ved det første kontrolbesøg efter registreringen skal Fødevarestyrelsen have præcise oplysninger fra virksomheden om dens aktiviteter. Fødevarestyrelsen indplacerer virksomheden i en risikogruppe ved besøget og fastsætter derefter en standardkontrolfrekvens, som virksomheden herefter får meddelt.

 

Fødevarekontrolbekendtgørelsen, § 2

 

Hvis en virksomhed oplyser, at den også har aktiviteter, der skal autoriseres, vil der stå i strakssvaret, at virksomheden må påbegynde de registrerede aktiviteter. Men at virksomheden skal vente med at påbegynde de aktiviteter, der kræver autorisation, til Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation.

Se mere i afsnit:

 

24.6 Hvornår må virksomheder, der skal autoriseres, begynde sine fødevareaktiviteter.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 31 og § 36

 


24.8 Geografisk afgrænsning af virksomheden og flytning til ny adresse

​​Ved autorisation eller registrering skal virksomheden afgrænses geografisk som én samlet enhed. Fødevarestyrelsen kan undtagelsesvist autorisere eller registrere en virksomhed med flere adresser på betingelse af:

 

  • at adresserne ligger i nær tilknytning til hinanden, f.eks. adskilt af et til to husnumre, og
  • at transport af fødevarer, personale m.v. mellem lokaliteterne kan ske hygiejnisk forsvarligt.

 

Hvis lokaliteterne ligger længere fra hinanden, f.eks. i forskellige bydele, skal hver lokalitet autoriseres eller registreres som en selvstændig virksomhed.

For mobile virksomheder skal ejeren oplyse en hjemadresse for virksomheden.

Hvis en eksisterende fødevarevirksomhed flytter til en ny adresse, er der tale om oprettelse af en ny virksomhed, som skal registreres eller autoriseres som selvstændig virksomhed. Det gælder uanset, om flytningen er til en anden etage i samme ejendom, til en naboejendom eller til en anden by.

Hvis en eksisterende fødevarevirksomhed overtager en anden virksomhed, kan der være tale om ejerskifte af den anden virksomhed, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. Det kan også være, at den tidligere ejer har lukket virksomheden, så den nye ejer åbner en ny virksomhed. Den nye virksomhed skal registreres som selvstændig virksomhed, uanset om det er ejerskifte eller åbning af en ny virksomhed.

Hvis ejerens eksisterende virksomhed og den anden virksomhed ligger i nær tilknytning til hinanden, og transport af fødevarer, personale m.v. mellem lokaliteterne kan ske hygiejnisk forsvarligt, kan den anden virksomhed måske indgå i ejerens eksisterende virksomhed. Hvis begge virksomheder er registrerede, og aktiviteterne i de to virksomheder er de samme, er inddragelse af den anden virksomhed ikke nødvendigvis en væsentlig ændring. I dette tilfælde skal der blot anmeldes ophør af den anden virksomhed. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i aktiviteterne, skal ejeren anmelde disse ændringer. Hvis ejerens eksisterende virksomhed er en autoriseret virksomhed, skal ejeren søge om ny autorisation.

Hvis en virksomhed flytter til nye lokaler og derfor skal autoriseres eller registreres på ny, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Virksomheden kan anmode om at få videreført de op til tre seneste kontrolrapporter, hvis virksomheden ophører i de oprindelige lokaler og i øvrigt fortsætter uændret i de nye lokaler. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter, skal indgives sammen med ansøgning om autorisation henholdsvis anmeldelse til registrering til Fødevarestyrelsen. Kontrolrapporterne kan kun videreføres, såfremt anmodningen er indgivet senest tre måneder efter ophør af virksomheden i de oprindelige lokaler.

Se også:

 

25 Væsentlige ændringer i eksisterende fødevarevirksomheder og ved ejerskifte

 

Autorisationsbeke​ndtgørelsen, § 7 og §§ 38-39

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

​Fødevarekontrolbekendtgørelsen, § 3​


24.9 Tjenesteydelse og kontaktoplysninger til forbrugere

​​​Virksomheder skal oplyse forbrugere om kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 37

 

I praksis er kravet opfyldt f.eks. ved at detailvirksomheder hænger kontrolrapporten op. Kravet er en implementering af servicedirektivet.

Se mere om krav til ophængning af kontrolrapport i fødevarekontrolbekendtgørelsen:

 

Fødevarekontrolbekendtgørelsen, § 18

 

En tjenesteydelse er defineret som enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, som normalt udføres mod betaling. Enhver fødevare- eller FKM-virksomhed udfører derfor tjenesteydelser. Det gælder også udenlandske virksomheder, der etablerer fødevare- eller FKM-virksomhed i Danmark.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 2, stk. 1, nr. 1