Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

 

​​

Primærproducenter skal i nogle tilfælde registreres hos Fødevarestyrelsen. I andre tilfælde skal primærproducenter registreres hos andre myndigheder. De forskellige typer af primærproducenter, og hvordan de skal registrere sig, er beskrevet i listen nedenfor.

Visse primærproducenter, f.eks. landbrug og gartnerier, der skal registreres hos Fødevarestyrelsen, skal registrere sig på www.landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID.

Primærproducenter, der er fritaget for at bruge digitale formularer, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode virksomheden eller personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

 

Se mere i afsnit:

 

24.4 Fritagelse fra brug af den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v.

 

Hvis virksomheden er registreret efter anden lovgivning, kan denne registrering i visse tilfælde også fungere som registrering efter fødevarelovgivningen. Det gælder for fiskere og muslingefiskere, der registreres i Fiskeristyrelsen, for jægere med jagttegn fra Miljøstyrelsen, og for biavlere registreret hos Landbrugsstyrelsen.

Liste over primærproducenter med links til de myndigheder, der autoriserer eller registrerer dem:

 

 • Fiskere og muslingefiskere skal være registreret til erhvervsfiskeri i Fiskeristyrelsen: https://fiskeristyrelsen.dk/
 • Jægere skal have jagttegn fra Miljøstyrelsen: https://mst.dk/
 • Biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen: https://lbst.dk/
 • Opdrættere af husdyr, herunder akvakulturbrug (dambrug) med fisk, krebsdyr, muslinger m.v. ved åer og i havet, skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) og www.landbrugsindberetning.dk – Foder og Fødevarer. Opdrættere af fjerkræ med henblik på markedsføring af konsumæg skal desuden være registreret hos Danske Æg. Akvakulturbrug skal før registrering i CHR og landbrugsindberetning.dk være registreret eller autoriseret efter dyresundhedslovgivningen. For at blive autoriseret efter dyresundhedslovgivningen skal akvakulturbruget kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside og følge anvisningerne.
 • Producenter af vegetabilske primærprodukter (korn, gulerødder, kartofler, æbler, kirsebær osv.) skal være registreret hos Fødevarestyrelsen via www.landbrugsindberetning.dk – Foder og Fødevarer.
 • Producenter af tang (makroalger), f.eks. på liner eller på havbunden, eller mikroalger, f.eks. dyrkning af mikroalger i rør, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed". Producenter af tang på søterritoriet, f.eks. på liner eller på havbunden, skal også kontakte Kystdirektoratet (www.kyst.dk) for eventuel tilladelse til at producere tang på den ønskede lokalitet.
 • Mellemhandlere af levende muslinger m.m. og vildtdepoter, der skal registreres om primærproducenter, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk (+45 7227 6900) eller bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af registreringen, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.
 • Producenter af spirer skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen. Virksomheder, der vil ansøge om autorisation til at producere spirer, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk (+45 7227 6900) eller bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af ansøgningen om autorisation, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.
 • Jægere, der årligt leverer mere end 500 stykker vildtlevende småvildt eller 15 stykker vildtlevende storvildt direkte til den endelige forbruger og til lokale detailvirksomheder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".
 • Indvindingsanlæg for kildevand og naturligt mineralvand skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".
 • Virksomheder, der producerer salt, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".
 • Virksomheder, der indsamler svampe, bær, tang og andre alger, birkesaft, snegle, myrer m.v. i naturen eller fanger fisk, krebsdyr og lignende i put-and-take søer i et omfang, så de er over bagatelgrænsen, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".
 • Primærproducenter med stalddørssalg af visse animalske produkter, dvs. mindre mængder af kød af tamfjerkræ, opdrættede kaniner eller opdrættet fjervildt, eller æg, mælk, fisk, krebsdyr eller muslinger m.m., skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".
 • Primærproducenter, som leverer visse animalske produkter, dvs. mindre mængder af kød af tamfjerkræ, opdrættede kaniner eller opdrættet fjervildt, eller muslinger m.m., til lokale detailvirksomheder, skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".
 • Primærproducenter, der leverer æg til egen lokal detailvirksomhed, f.eks. butik på bedriften (gårdbutik) eller bod på et lokalt marked, eller til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til disse aktiviteter hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter "Digital registrering af fødevarevirksomhed".Autorisationsbekendtgørelsen

CHR-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug