Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


12. Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer

Primærproducenter, der ønsker at sælge visse animalske fødevarer fra stalddøren skal – ud over at være registreret eller autoriseret som primærproducent – også være registreret til stalddørssalg.
Stalddørssalg er primærproducenters direkte levering af primærprodukter og visse typer kød til den endelige forbruger. Det kaldes også stalddørssalg, når det er en fisker, der sælger eller på anden måde leverer fisk fra sit fiskefartøj, et akvakulturbrug, der sælger fra dambruget, eller en jæger eller biavler, der leverer fra sin private bolig.
Primærproducenter kan også levere visse animalske fødevarer direkte til lokale detailvirksomheder. Det er ikke stalddørssalg, men ”levering til lokale detailvirksomheder”. Begge aktiviteter skal som udgangspunkt være selvstændigt registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder dog ikke for jægeres levering af vildt.
Ved levering forstås f.eks. salg og donation, men det kan også være transport eller andre måder at overbringe fødevarer fra en virksomhed til andre virksomheder eller til de endelige forbrugere.
Leveringen ved stalddørssalg skal foregå på bedriften, f.eks. ud til en offentlig vej. Gårde, der ligger langt fra offentlig vej, og som derfor ikke reelt har mulighed for stalddørssalg, kan levere sine produkter fra en bod, f.eks. opstillet på vejen ved en nærliggende bedrift.

12.1 Stalddørssalg af visse animalske fødevarer – registrering

​Som udgangspunkt må primærproducenter ikke levere, f.eks. sælge, animalske fødevarer ved stalddørssalg. Der er dog mulighed for stalddørssalg af visse animalske fødevarer, hvis primærproducenten er registreret eller autoriseret som primærproducent og er registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen.

Jægere, der leverer et begrænset antal stykker vildt til den endelige forbruger eller lokale detailvirksomheder, skal ikke have denne aktivitet særligt registreret.

Se mere i afsnit:

 

12.9 Jægers stalddørssalg af vildt – ingen registrering

12.10 Biavlers stalddørssalg af honning til endelige forbrugere – ingen registrering

13.6 Jægers direkte levering til lokale detailvirksomheder af vildt – ingen registrering

 

Animalske produkter, der må sælges ved stalddøren direkte til endelige forbrugere: 

 • Honning og andre biprodukter, f.eks. propolis
 • Vildt
 • Slagtet tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt.
 • Fisk og krebsdyr
 • Muslinger m.m.
 • Rå mælk
 • Æg

 

Primærproducenter må ikke levere andre animalske produkter end de nævnte fra stalddøren. F.eks. må primærproducenten ikke levere slagtede svin, kvæg, får, geder og opdrættet hjortevildt fra stalddøren.

Primærproducenter må kun sælge animalske produkter fra egen produktion ved stalddøren, og leveringen, herunder salget til endelige forbrugere skal foregå på bedriften, fra akvakulturbruget eller fra fiskefartøjet.

Biavlere og jægere må dog levere til den endelige forbruger fra sin bopæl.​


12.2 Stalddørssalg af tamfjerkræ – registrering

​​Stalddørssalg af slagtet fjerkræ skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker tamfjerkræ om året (alle arter tilsammen) ved stalddørssalg, hvis fjerkræet er slagtet, eventuelt er blevet plukket og eventuelt har fået organer udtaget på den pågældende bedrift og leveres til forbrugeren på bedriften. Tamfjerkræ er f.eks. høns, kyllinger, kalkuner, ænder, gæs og duer.​

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 1

 

Primærproducenter må også levere fjerkræ direkte til lokale detailvirksomheder. Den samlede mængde af tamfjerkræ, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 2000 stykker om året.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6


12.3 Stalddørssalg af kaniner – registrering

​​​​​​​​Stalddørssalg af kaniner skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 500 kaniner om året ved stalddørssalg, hvis kaninerne er slagtet, eventuelt er blevet afhudet og eventuelt har fået organer udtaget på opdrætsbedriften og leveres til forbrugeren på bedriften.​

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 2

Primærproducenter må også levere kaniner direkte til lokale detailvirksomheder. Den samlede mængde af kaniner, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 500 stykker om året.​

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6


12.4 Stalddørssalg af opdrættet fjervildt – registrering

​​

Stalddørssalg af opdrættet fjervildt skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker opdrættet fjervildt om året (alle arter tilsammen) ved stalddørssalg, hvis det opdrættede fjervildt er slagtet, eventuelt er blevet plukket og eventuelt har fået organer udtaget på den pågældende bedrift og leveres til forbrugeren på bedriften. Opdrættet fjervildt er f.eks. vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns og gråænder.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.


 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 3

 

Primærproducenter må også levere opdrættet vildt direkte til lokale detailvirksomheder. Den samlede mængde af opdrættet vildt, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 2.000 stykker om året.​

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6


12.5 Stalddørssalg af fisk og krebsdyr – registrering

​​​Stalddørssalg af fisk og krebsdyr skal være registreret. Akvakulturbrug, der er autoriseret som primærproducent, skal også være registreret til et eventuelt stalddørssalg. Primærproducenter må levere op til 4.000 kg fisk og krebsdyr om året ved stalddørssalg.

Leveringen til endelige forbrugere skal ske direkte fra fiskefartøjet eller en bod på kajen. Fartøjer, der ligger "side ved side", så der kun er direkte adgang fra kajen til det inderste fartøj, kan levere fisk m.v. fra det fartøj, der ligger tættest ved kajen. Hvis leveringen ikke sker fra eget fiskefartøj, men fra kaj eller et fartøj, der ligger tættest ved kajen, skal fiskeren være registreret hos Fiskeristyrelsen til førstegangsomsætning.

Slagtningen og rensningen af fisk skal ske om bord på fartøjet.

Akvakulturbrug må normalt ikke slagte og rense fisk, da det ikke er en del af primærproduktionen. Dog må akvakulturbruget slagte og rense fisk, der leveres ved stalddørssalg.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 4-5

 

Primærproducenter må også levere fisk og krebsdyr direkte til fødevarevirksomheder, både detail- og engrosvirksomheder. Dette er almindelig leverance fra primærproducent til fødevarevirksomhed og uden grænse for mængde eller afstand. Enten primærproducenten eller den modtagende fødevarevirksomhed skal dog være registreret hos Fiskeristyrelsen efter fiskerilovgivningen til førstegangsomsætning af fisk.

Se også Fiskeristyrelsens regler, bl.a. krav om registrering som primærproducent efter Fiskeristyrelsens regler, fiskekvoter og indberetning af fangst.​


12.6 Stalddørssalg af muslinger m.m. – registrering

​​​Stalddørssalg af levende muslinger m.m. skal være registreret. Lineopdrættere af muslinger, der er autoriseret som primærproducent, skal også være registreret til eventuelt stalddørssalg. Primærproducenter må levere op til 4.000 kg levende muslinger m.m. om året ved stalddørssalg. Muslinger m.m. er f.eks. blåmuslinger eller østers.

Leveringen skal ske fra fiskefartøjet eller en bod på kajen. Fartøjer, der ligger "side ved side", så der kun er direkte adgang fra kajen til det inderste fartøj, kan levere muslinger m.m. fra det fartøj, der ligger tættest ved kajen. Hvis leveringen ikke sker fra eget fiskefartøj, men fra kaj eller et fartøj, der ligger tættest ved kajen, skal fiskeren være registreret hos Fiskeristyrelsen til førstegangsomsætning.

Primærproducenten må kun levere levende muslinger m.m. ved stalddørssalg, hvis muslingerne m.m. er høstet i zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation. A-klassifikation betyder, at zonen, produktionsområdet eller opdrætsanlægget er åbnet for høst for den pågældende fisker eller opdrætter.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 6

 

Primærproducenter må også levere levende muslinger m.m. direkte til lokale detailvirksomheder. Den samlede mængde levende muslinger m.m., der leveres ved stalddørssalg og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 4.000 kg om året.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6

 

Personer, der ikke er registreret som primærproducenter, herunder også kokke i restauranter og lignende, må ikke levere, herunder sælge eller donere, muslinger m.m., som er høstet i havet, direkte til endelige forbrugere eller fødevarevirksomheder, herunder egen restaurant.

Hvis man leverer muslinger m.m., skal man være registreret som primærproducent og have taget de nødvendige prøver, som skal være undersøgt med et tilfredsstillende resultat for at åbne for høst i det pågældende område.​

 

Muslingebekendtgørelsen, §§ 3 og 4


12.7 Stalddørssalg af mælk – registrering

​​​​Stalddørssalg af rå mælk skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 70 liter rå mælk om ugen ved stalddørssalg. De 70 liter mælk om ugen er et maksimum og ikke et gennemsnit. Stalddørssalget af rå mælk må ske på betingelse af:

 

 • at mælken leveres som rå og ubehandlet (upasteuriseret og uhomogeniseret), og
 • at mælken tappes direkte i emballage, som primærproducenten udleverer, eller forbrugeren har med.

 

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 7

Hygiejnebekendtgørelsen, § 4

Hygiejnevejledningen, afsnit 55.6 og 89

 

Primærproducenter må også levere rå mælk direkte til fødevarevirksomheder, både detail og engrosvirksomheder. Dette er almindelig leverance fra primærproducent til fødevarevirksomhed og uden grænse for mængde eller afstand.

Detailvirksomheder, der modtager rå mælk direkte fra primærproducenter, kan ikke være virksomheder under bagatelgrænsen og skal overholde særlige hygiejnekrav for håndtering af rå mælk.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 8, stk. 3, nr. 1

Hygiejnebekendtgørelsen, §§ 11-13


12.8 Stalddørssalg af æg – registrering

​​

Stalddørssalg af æg skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 312.000 æg årligt ved stalddøren.

Primærproducenter af konsumæg skal forud for registrering til stalddørssalg være registreret i CHR, landbrugsindberetning.dk og hos Danske Æg.

Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser ved stalddørssalg. Det er derfor ikke tilladt at angive produktionsmetoden. Det er dog tilladt at mærke eller skilte med, at der er tale om økologiske æg, men disse æg må heller ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Æggene må ikke være rengjorte, hverken ved vask eller rengøring med svamp eller lignende.

Der er ikke forbud mod at sælge knækæg ved stalddørssalg. Ved knækæg forstås æg, hvor skallen er brudt, men hvor hinderne under skallen ikke er i stykker. Producenten bør dog være opmærksom på, at knækæg formentlig har en kortere holdbarhed end intakte æg.

Hvis man sælger æg fra høns, skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol, medmindre det er en besætning med op til 30 høns over 16 uger (høner og haner tilsammen). Ved stalddørssalg fra besætninger med op til 30 høns og uden salmonellakontrol, må der ikke annonceres eller reklameres med salg af æg, og æggene må kun afsættes til en kendt kreds af kunder.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

Hvis primærproducenten også leverer æg til egen detailvirksomhed, som kan være en virksomhed på gården, f.eks. en gårdbutik, café eller restaurant, eller egen bod på et lokalt, offentligt marked, eller til eget ægpakkeri, som er autoriseret til lokal, begrænset omsætning, må det samlede antal æg, der leveres fra primærproducenten ved stalddørssalg, til egen detailvirksomhed eller til eget ægpakkeri med autorisation til lokal, begrænset omsætning, ikke overstige 312.000 pr. år.

En primærproducent må ikke sælge eller på anden måde levere æg direkte til lokale detailvirksomheder, hvis primærproducenten ikke selv har ansvar for driften af detailvirksomhederne. ​

Se også afsnit:

 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering

14.1 Direkte levering til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 7

Hygiejnebekendtgørelsen, § 5

Konsumægsbekendtgørelsen, §§ 4 og 7-8

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg


12.9 Jægers stalddørssalg af vildt – ingen registrering

​​Jægere må, uden yderligere registrering end jagttegn, årligt levere op til 500 stykker småvildt, f.eks. fugle og harer, og op til 15 stykker klovbærende vildt direkte til endelige forbrugere. Det er et krav, at jægeren selv har nedlagt vildtet og er ejer af det nedlagte vildt. Leveringen skal ske direkte til forbrugeren til brug i den private husholdning.

Stor- og småvildt må være afhudet eller plukket. For storvildt må organer fra bryst- og bughule være udtaget, og underben og hoved må være fjernet.

Jægere må også sælge et mindre antal stykker vildt til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger. De samlede mængder, jægeren afsætter direkte til lokale detailvirksomheder og som stalddørssalg, må ikke overstige 500 stykker for småvildt og 15 stykker for klovbærende vildt pr. år.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 4-5​

 

Se også:

 

13.6 Jægers direkte levering til lokale detailvirksomheder – ingen registrering


12.10 Biavlers stalddørssalg af honning og andre produkter fra bier– ingen registrering

​​​

Biavlere må afsætte små mængder af honning og andre produkter fra bier, f.eks. pollen, propolis og gelée royale direkte til den endelige forbruger ved stalddørssalg uden at være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen.

Andre produkter fra bier kan være bivoks, gelée royale, propolis og pollen. I den udstrækning bivoks, gelée royale, propolis og pollen sælges til konsum, er det omfattet af primærproduktionen og omfattet af registreringen hos Landbrugsstyrelsen. Det gælder også, selv om biavleren foretager visse processer i forbindelse med indsamlingen, f.eks. tørrer, fryser, pulveriserer og renser produkterne, så længe det foretages på biavlerens hjemsted.

Hvis en biavler ekstraherer stoffer fra produkter, f.eks. med alkohol, med henblik på at producere en fødevare, er det ikke en del af primærproduktionen, idet det medfører en væsentlig ændring af produktet. Denne aktivitet skal derfor registreres hos Fødevarestyrelsen som virksomhed efter primærproduktionen. Fremstilling af propolistinktur til at smøre på huden anses ikke for at være fremstilling af en fødevare og skal derfor ikke registreres hos Fødevarestyrelsen.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 6

 

Se mere:

 

10.1 Primærproduktion – biavl og fremstilling af honning og andre produkter fra bier

 

Hvis biavlere blander honning med én eller flere andre fødevarer, f.eks. pollen, nødder, kanel eller chili, er der tale om fremstilling af en anden fødevare end honning. Derfor er der ikke tale primærproduktion, men om fødevarevirksomhed efter primærproduktionen, som skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

For pollen gælder dog, at så længe der er et naturligt indhold af pollen i honningen, er produktet stadig et primærprodukt i form af honning.

Hvis man kan få mere honning og pollen ud af tavlen efter den første slyngning, kan der stadig være tale om honning, selvom indholdet af pollen er højere end "normalt".

Hvis man herudover tilsætter pollen, er der ikke længere tale om primærproduktet honning, men om en anden fødevare end honning, nemlig honning med pollen.

Aktiviteter uden for biavlerens lokaliteter, f.eks. indpakning af honning i en honningcentral eller rensning af pollen eller propolis i en pollen- eller propolisstation, er ikke primærproduktion. En honningcentral eller pollen- eller propolisstation skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som virksomhed efter primærproduktionen. En pollen- eller propolisstation, som udelukkende udlejer materiel til biavlere, betragtes ikke som en fødevarevirksomhed og skal derfor ikke registreres hos Fødevarestyrelsen.

Biavlere kan også levere levende bilarver til konsum. Dette er også primærproduktion, men er ikke omfattet af registreringen hos Landbrugsstyrelsen. Biavleren skal have sin produktion af larver til konsum registreret hos Fødevarestyrelsen, medmindre det er en aktivitet under bagatelgrænsen.​

Se mere:

 

3 Privatsfære og bagatelgrænse for fødevarevirksomhed

6 Bagatelgrænse for fødevarevirksomhed – ingen registrering

7 Eksempler på fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

 

Autorisationsbeke​ndtgørelsen, § 7, stk. 2


12.11 Adskillelse af stalddørssalg af animalske produkter fra autoriseret eller registreret virksomhed

​​Hvis der på bedriften eller på akvakulturbruget er en autoriseret eller registreret virksomhed, der udfører et led i produktionen efter primærproduktionen, f.eks. et ægpakkeri eller en gårdbutik, skal stalddørssalget holdes adskilt fra virksomhedens aktiviteter. Produkter, der leveres ved stalddørssalg, må ikke sælges fra lokaler, der er autoriseret eller registreret som virksomhed, der udfører et led i produktionen efter primærproduktionen. Det betyder f.eks., at man ikke må have stalddørssalg af æg fra den detailvirksomhed, som primærproducenten har på gården. Men primærproducenten kan blive registreret til at levere egne æg direkte til sin registrerede detailvirksomhed, som så kan sælge æggene til endelige forbrugere. Bemærk, at detailvirksomheden ikke må sælge æggene til andre, lokale detailvirksomheder.

Se afsnit:

 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering

 

Stalddørssalg af primærprodukter og andre produkter bliver ikke kontrolleret med samme hyppighed som salg fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Stalddørssalget skal holdes adskilt fra virksomheden, så forbrugerne ikke får indtryk af, at stalddørssalget bliver kontrolleret med samme hyppighed som den øvrige virksomhed.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 5, og § 29, stk. 2


12.12 Primærproducenters direkte levering til endelige forbrugere via lokale markeder eller madsamlinger

​​Primærproducenter, som er registreret til stalddørssalg af animalske fødevarer, vil i nogle tilfælde også gerne levere produkter til den endelige forbruger på et lokalt marked. Det lokale marked kan være arrangeret af værter, f.eks. via platforme som hjemmesider eller apps.

 

Primærproducentens salg på marked – registrering som detailvirksomhed

Primærproducenters stalddørssalg af slagtet tamfjerkræ, slagtede kaniner, slagtet opdrættet fjervildt, fisk, krebsdyr, levende muslinger, rå mælk eller æg skal foregå på bedriften, akvakulturbruget eller fra båden. Hvis salget eller overleveringen foregår et andet sted, er der ikke tale om stalddørssalg, men om detailhandel, som skal være særskilt registreret.

 

Værter for salg via platforme og værter for lokale markeder

Visse online platforme med en hjemmeside eller en app giver mulighed for, at en såkaldt vært kan etablere sin egen underhjemmeside eller indgang, hvor kunder kan bestille varer fra en primærproducent. Værten finder en lokalitet, så leveringen af fødevarer fra primærproducent til kunde sker på et lokalt marked – en såkaldt "madsamling".

Hvis værten bag platformen eller den lokale vært selv står for en del af informationen om fødevarerne og tager aktivt del i markedsføringen, kan værten være en fødevarevirksomhed, som skal registreres.

Værten skal ikke registreres:

 

 • Hvis værten blot sørger for en hjemmeside og for at afholde det lokale marked.
 • Hvis værten bag platformen alene sørger for, at værter for lokale markeder har en platform med mulighed for, at kunder kan bestille varer hos sælgere.

 

Se også afsnit:

 

15 Registrering af detailvirksomhed

15.4 Mobile virksomheder, telte og boder m.v. – registrering

24.2 Detail, virksomhed i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket