Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Svin - hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

Regler om hold af svin fremgår af dyrevelfærdsloven samt en række andre love og bekendtgørelser. Heriblandt er der regler om beskæftigelses- og rodemateriale samt regler for halekupering og kastration af grise.

​​​

Du skal overholde dyreværnsloven Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind. Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg. Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder. Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere. Læs mere om de https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx [Generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr] Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr Det Veterinære Sundhedsråd har blandt andet udtalt sig om, hvornår udegående dyr er passende beskyttet mod vejr og vind i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, og at der ofte er perioder med vinterlignende vejr i november og marts. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx [Regler for udegående dyr] Alle svin skal have permanent adgang til beskæftigelses -og rodemateriale I EU er der krav til, at alle svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelse. Derudover er der i Danmark krav om, at alle svin skal have adgang til materiale, der opfylder deres behov for rodemateriale. Når du holder drægtige søer og gylte indendørs Bekendtgørelse om indendørs hold af drægtige søer og gylte indeholder en række regler om opstaldningsforhold for svin, der holdes til landbrugsmæssigt formål. Når du holder smågrise, avls- og slagtesvin indendørs Bekendtgørelse om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin indeholder en række regler om opstaldningsforhold for smågrise, avls- og slagtesvin, der holdes til landbrugsmæssigt formål. Når du holder svin udendørs Lov om udendørs hold af svin indeholder en række regler for svin, der holdes udendørs til landbrugsmæssigt formål. Du skal overholde regler om beskyttelse af svin Bekendtgørelsen om beskyttelse af svin indeholder en række regler, der gælder for svin, der holdes med henblik på avl og opfedning, det vil sige landbrugsmæssigt formål. Du må kun kastrere og halekupere dyrene under særlige betingelser Som hovedregel må dyr kun kastreres af en dyrlæge, og dyret skal forud for kastrationen være bedøvet. Det er dog tilladt andre end dyrlæger at kastrere pattegrise inden for dyrets 2.-7. levedøgn, forudsat vedkommende er uddannet i kastration. Pattegrise kan kastreres uden forudgående bedøvelse, hvis de bliver smertebehandlet. Overrivning af væv i forbindelse med kastration må ikke foretages. Som hovedregel må dyr kun halekuperes, hvis det er påkrævet af veterinære hensyn. Indgrebet skal da foretages af en dyrlæge, og dyret skal være bedøvet. Det er dog tilladt for andre end dyrlæger at halekupere pattegrise inden for grisens 2.-4. levedøgn, forudsat vedkommende er uddannet i halekupering. Højst halvdelen af halen må kuperes, og halekupering må kun foretages, hvis der er skriftlig dokumentation for, at der ellers vil forekomme halebid, og hvis der er forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx
Loading...
Ændret 19. august 2021