Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Slagtekyllinger - hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

​Bestemmelser om hold af slagtekyllinger fremgår af dyreværnsloven, lov om hold af slagtekyllinger, bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion samt visse andre bestemmelser. En slagtekylling er en kylling af arten Gallus gallus, der holdes med henblik på slagtning til brug for kødproduktion.

Reglerne i slagtekyllingeloven og slagtekyllingebekendtgørelsen gælder for bedrifter med slagtekyllinger, der holdes til erhvervsmæssige formål. Hold af slagtekyllinger, som overvejende udøves i forbindelse med hobbyvirksomhed, er derfor ikke omfattet.

​​

Du skal overholde dyreværnsloven Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind. Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg. Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder. Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere. Læs mere om de https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx [Generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr] Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr Det Veterinære Sundhedsråd har blandt andet udtalt sig om, hvornår udegående dyr er passende beskyttet mod vejr og vind i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, og at der ofte er perioder med vinterlignende vejr i november og marts. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx [Regler for udegående dyr] Du skal følge særlige regler for drift og indretning ved hold af slagtekyllinger Loven om hold af slagtekyllinger indeholder en række regler om drift og indretning, herunder: • Lysprogrammer • Strøelse • Ventilation og klimastyring • Belægningsgrad • Foder og drikkevandsanlæg Bekendtgørelsen udmønter visse af lovens bestemmelser om hold af slagtekyllinger. Den fastsætter desuden enkelte regler for rugeægsproduktionen. Personer med dagligt ansvar for bedrift med slagtekyllinger skal have gennemgået kursus godkendt af Fødevarestyrelsen Der er fastsat bestemmelser om, at personer, som har det daglige ansvar for en bedrift med slagtekyllinger, skal have gennemgået og bestået et kursus, som er godkendt af Fødevarestyrelsen, før de overtager ansvaret for bedriften. Godkendte kurser tilbydes hos SEGES. Det er også et krav, at den, der har det daglige ansvar for bedriften, skal sikre, at personer, der ansættes til at tage vare på kyllingerne, har de fornødne færdigheder og kvalifikationer. Vejledning Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/3/1/slagtekyllinger_retningslinjerne_for_hold_af_slagtekyllinger [Retningslinjer for hold af slagtekyllinger] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/3/1/slagtekyllinger_retningslinjerne_for_hold_af_slagtekyllinger http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx
Loading...
Ændret 21. oktober 2016