Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan rejser du med din fugl

Denne guide er en hjælp til fugleejere, der har behov for at rejse og vil have deres fugle med (ikke-kommerciel flytning). Med rejse menes fx at skulle på ferie eller at flytte udenlands. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.​

Rejser fuglen, fordi ejer har behov for at rejse? Vælg "Ja", hvis du kan svare bekræftende på følgende: - Fuglen rejser sammen med sin ejer, eller fuglen rejser med en af ejer bemyndiget person op til 5 dage før eller efter ejers egen rejse. - Fuglen ikke skal sælges efter rejsen. - Ejendomsretten over fuglen ikke overdrages til en anden person efter rejsen. Hvis du ikke kan svare bekræftende på alle ovenstående punkter, skal du vælge "Nej" Du skal følge de regler, der gælder for kommerciel import eller eksport af fugle Læs Fødevarestyrelsens guide om kommerciel import og indførsel af fugle: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indførsel-af-fugle.aspx [Import og indførsel af fugle] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en fugl ud af Danmark: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx [Udførsel og eksport af fugle] Hvor skal du rejse hen? Hvilket land rejser du fra? Flytningen af fuglen skal være betinget af ejers behov for at rejse De generelle krav til ikke-kommerciel flytning skal være opfyldt: - Flytningen af fuglen er betinget af ejers behov for at rejse. - Fuglen rejser sammen med ejer eller flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse. - Fuglen ikke skal sælges. - Ejendomsretten over fuglen ikke overdrages til en anden person. Andre krav På nuværende tidspunkt er der ikke krav om, at ikke-kommerciel flytning fugle fra andre EU lande eller EU samhandelslande til Danmark skal være ledsaget af et sundhedscertifikat. Rejser du og din fugl igennem andre lande på vej til Danmark? Vær opmærksom på, at andre lande, som du måtte rejse igennem på din vej til Danmark, kan have særlige sundhedsmæssige krav til ikke-kommerciel flytning af fugle. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Lovgivning om ind- og udførsel af levende dyr] Flytningen af fuglen skal være betinget af ejers behov for at rejse De generelle krav til ikke-kommerciel flytning skal være opfyldt: - Flytningen af fuglen er betinget af ejers behov for at rejse. - Fuglen rejser sammen med ejer eller flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse. - Fuglen ikke skal sælges. - Ejendomsretten over fuglen ikke overdrages til en anden person. Du må højst have fem fugle med Du må højst foretage en ikke-kommerciel flytning af højst fem fugle. Én af følgende betingelser skal være opfyldt: 1) Fuglen har været holdt i 30 dages isolation forud for flytningen på afsendelsesstedet i et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag I eller del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010. 2) Fuglen anbringes i 30 dages karantæne efter flytningen til Danmark på steder, der er godkendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor. 3) Fuglen er inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen fra det pågældende tredjeland blevet vaccineret og mindst én gang genvaccineret mod aviær influenza ifølge producentens anvisninger ved anvendelse af en H5-vaccine, der er godkendt til den pågældende art. 4) Fuglen har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for flytningen og er blevet testet med henblik på påvisning af aviær influenza-H5N1-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitel om aviær influenza i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som regelmæssigt opdateret af OIE, i en prøve, der er udtaget tidligst på isolationsperiodens tredje dag. Fuglen skal ledsages af et veterinærcertifikat og en ejererklæring Veterinærcertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, og fuglen skal leve op til kravene, der attesteres for i certifikatet. Modellen til certifikatet fremgår af bilag II til Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til fællesskabet Desuden skal veterinærcertifikatet suppleres af en erklæring fra ejer efter modellen i bilag III til Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til fællesskabet. Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendte og fremgår af listerne nedenfor. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Se liste over godkendte indgangssteder i Danmark] https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Se liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Visse fugle kan være omfattet af CITES reglerne Visse fuglearter, fx papegøjer kan være omfattet af CITES reglerne for handel med truede arter. http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ [Læs mere om CITES reglerne] Der er fuglearter, som ikke om holdes af private Sådanne arter er derfor også forbudte at indføre. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175350 [Se mere i Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr] Rejser du og din fugl igennem andre lande på vej til Danmark? Vær opmærksom på, at andre lande, som du måtte rejse igennem på din vej til Danmark, kan have særlige sundhedsmæssige krav til ikke-kommerciel flytning af fugle. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Hvilket land rejser du til? Flytningen af fuglen skal være betinget af ejers behov for at rejse De generelle krav til ikke-kommerciel flytning skal være opfyldt: - Flytningen af fuglen er betinget af ejers behov for at rejse. - Fuglen rejser sammen med ejer eller flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse. - Fuglen ikke skal sælges. - Ejendomsretten over fuglen ikke overdrages til en anden person. Andre krav Det kan være, at der er særlige krav, som fuglen skal leve op til for at kunne tages med til det land, som du har valgt. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Hvis det er et krav, at din fugl har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Gå til Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase] og søg på "fugle bortset fra fjerkræ" og "eksport". Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Gå til Kontaktformularen] Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet Du skal bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde, for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Fødevarestyrelsens kontaktformular] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din fugl vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Du skal undersøge, om der er særlige krav om transit-tilladelse for hvert land. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Du skal have en tilladelse for at tage en fugl med til Grønland Du skal have tilladelse fra den Grønlandske Repræsentation i København. Du skal skrive en ansøgning for at søge om tilladelse til at tage din fugl med til Grønland Der er ingen krav til, hvordan ansøgningen skal se ud. Du kan både skrive et brev eller sende en mail til Grønlands Repræsentation om at du gerne vil have en fugl med til Grønland. Men før du beslutter dig for, om du skal tage din fugl med til Grønland, skal du vide, at muligheden for dyrlægehjælp til dig i Grønland er meget begrænset. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf [Læs mere i Skrivelse fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland] Der er forskellige krav alt efter arten Send ansøgning og eventuelle dokumenter til Grønlands Repræsentation for at få tilladelse til rejsen Du skal sende følgende: 1. Ansøgning 2. Evt. sundhedsattest 3. Evt. ejererklæring Til: Grønlands Repræsentation Strandgade 91 Postboks 2151 1016 København K eller på email til journal@ghsdk.dk Send ansøgning og dokumenter i god tid før rejsen. Grønlands Repræsentation vender tilbage Hvis Grønlands Repræsentation mangler oplysninger fra dig for at kunne behandle din ansøgning, vil du blive kontaktet. Derudover vil du blive kontaktet, når din ansøgning er behandlet. Du skal opfylde de regler, der gælder i det land, du vil rejse til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande] Der er meget stor forskel på de krav, de enkelte lande stiller, når du rejser dertil med din fugl. Derfor skal du i rigtig god tid undersøge, hvilke krav du skal opfylde. Fx om din fugl skal have et certifikat med på rejsen, om du skal søge om tilladelse, om det koster penge, eller om din fugl skal i karantæne. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Hvis det er et krav, at din fugl har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Gå til Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase] og søg på "fugle bortset fra fjerkræ" og "eksport". Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Gå til Kontaktformularen] Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet Du skal bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde, for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Fødevarestyrelsens kontaktformular] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din fugl vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Du skal undersøge, om der er særlige krav om transit-tilladelse for hvert land. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Din fugl skal leve op til kravene for ikke-kommerciel flytning til Danmark Transit er tilladt under forudsætning af, at din fugl lever op til kravene for ikke-kommerciel flytning til Danmark Derfor skal du gå et trin tilbage i guiden og vælge "Til Danmark". Din fugl skal leve op til kravene for ikke-kommerciel flytning til Sverige Kontakt derfor de svenske veterinærmyndigheder, Jordbruksverket. http://www.jordbruksverket.se [Gå til Jordsbruksverkets hjemmeside] Storbritannien forlod EU 1. januar 2021 Som en følge heraf, bliver Storbritannien nu et tredjeland. Dog forbliver Nordirland en del af EU samhandelsområdet. Derfor vil nedenstående beskrivelse af krav til at rejse til Storbritannien ikke gælde for rejser til Nordirland. Hvis du skal have din fugl med til Nordirland, skal du derfor gå nogle skridt tilbage i guiden og vælge 'Nordirland' som det land, du ønsker at rejse til. Du skal opfylde de krav, de britiske myndighed stiller I første omgang kan fugle fra Danmark stadig rejse til Storbritannien unden at skulle opfylde særlige dyresundhedsmæssige krav. Det skal dog ske via nogle særlige grænseovergange. Det må desuden forventes, at kravene vil ændre sig løbende, og at det blandt kan blive et krav, at dyret være ledsaget af et sundhedscertifikat. Sørg derfor altid for at være helt opdateret på, hvad de britiske krav vil være, når du foretager rejsen med din fugl. Se mere de britiske myndigheders Pet Travel Scheme. https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk [Gå til Pet Travel Scheme] Det er ligeledes muligt at kontakte de britiske myndigheder og få hjælp om gældende og kommende krav: Pet Travel Scheme helpline E-mail: pettravel@apha.gov.uk Telefon: 0044 370 241 1710 Åbningstider: Mandag til fredag 8.30 til 17 GMT (lukket på helligdage). https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs desuden om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande via dette link] samt boksene herunder. Hvis det er et krav, at din fugl har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Gå til Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase] og søg på "fugle bortset fra fjerkræ" og "eksport". Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Gå til Kontaktformularen] Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet Skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde, for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Fødevarestyrelsens kontaktformular] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din fugl vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Du skal undersøge, om der er særlige krav om transit-tilladelse for hvert land. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Ja Nej Til Danmark Fra Danmark Transit gennem Danmark Til eller fra Bornholm via Sverige Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Guadeloupe Fransk Guyana Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Madeira Malta Martinique Mayotte Melilla Monaco Polen Portugal Réunion Rumænien Saint Barthélemy Saint-Martin Slovenien Slovakiet Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Gibraltar Grønland Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Afghanistan Albanien Algeriet Amerikansk Samoa Angola Anguilla Argentina Armenien Aserbajdsjan Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Canada Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Chile Colombia Comorerne Costa Rica Cuba Curaçao De Forenede Arabiske Emirater Demokratiske Republik Congo Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten Elfenbenskysten El Salvador Eritrea Etiopien Fiji Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hviderusland Indien Indonesien Iran Irak Israel Jamaica Japan Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kuwait Laos Lesotho Libanon Liberia Libyen Madagaskar Makedonien Malaysia Malawi Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mauritius Mexico Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Ny Kaledonien Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Republikken Congo Rusland Rwanda São Tomé og Príncipe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Singapore Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Sydafrika Sydkorea Sydsudan Syrien Swaziland Tadsjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Togo Trinidad og Tobago Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay USA Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorialguinea Østtimor Antigua og Barbuda Aruba Ascension Bermuda Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne) Caymanøerne De Amerikanske Jomfruøer De Britiske Jomfruøer Falklandsøerne Fransk Polynesien Guam Hongkong Montserrat Nordmarianerne Puerto Rico Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Sint-Maarten Wallis og Futuna Anguilla Christmas Island Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Kosovo Macao Marshalløerne Nauru Niue Palau Pitcairn Islands Tristan da Cunha Salomonøerne Samoa Tokelau Tonga Turks- og Caicosøerne Tuvalu Cocosøerne (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Guadeloupe Fransk Guyana Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Madeira Malta Martinique Mayotte Melilla Monaco Polen Portugal Réunion Rumænien Saint Barthélemy Saint-Martin Slovenien Slovakiet Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Gibraltar Grønland Afghanistan Albanien Algeriet Antigua og Barbuda Angola Anguilla Argentina Armenien Aruba Ascension Aserbajdsjan Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne) Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Canada Caymanøerne Cameroun Centralafrikanske Republik Chile Christmas Island Colombia Comorerne Cookøerne Costa Rica Cuba Curaçao De Britiske Jomfruøer Demokratiske Republik Congo De Forenede Arabiske Emirater Djibouti Dominica Dominikanske Republik Ecuador Egypten Elfenbenskysten El Salvador Eritrea Etiopien Falklandsøerne Fiji Filippinerne Fransk Polynesien Gabon Gambia Georgien Ghana Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Hviderusland Indien Indonesien Iran Irak Island Israel Jamaica Japan Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kiribati Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Liberia Libyen Macao Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Malaysia Marokko Marshalløerne Mauretanien Mauritius Mexico Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Nordkorea Ny Kaledonien Oman Pakistan Palau Palæstina Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Pitcairn Islands Qatar Republikken Congo Rusland Rwanda Tristan da Cunha Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Michelon Saint Vincent og Grenadinerne Salomonøerne Samoa São Tomé og Príncipe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Singapore Sint-Maarten Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Sydafrika Sydkorea Sydsudan Syrien Swaziland Tadsjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad og Tobago Tunesien Turkmenistan Turks- og Caicosøerne Tuvalu Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay USA Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis og Futunaøerne Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorialguinea Østtimor Andorra Færøerne San Marino Liechtenstein Norge Schweiz Vatikanstaten (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Storbritannien, bortset fra Nordirland Nordirland Nordirland Storbritannien, bortset fra Nordirland (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indførsel-af-fugle.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175350 http://um.dk/ http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://um.dk/ http://www.jordbruksverket.se https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://um.dk/
Loading...
Ændret 18. august 2017