Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan indfører du fødevareprøver fra udlandet

Vil du indføre fødevarer som vareprøver, er der en række regler, du skal overholde. Reglerne afhænger af, hvilket land du indfører fra, og hvilket produkt du ønsker at indføre. Animalske fødevareprøver er undtaget kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, men kræver forhåndstilladelse.

​​​​​​​​

Hvilken type vareprøve skal du indføre? - Animalske fødevarer (fødevarer, som består af eller er lavet af råvarer fra dyr, fx kød, mælk, æg, fisk og honning) - Ikke-animalske fødevarer (vegetabilske fødevarer) - Sammensatte fødevarer (fødevarer sammensat af både animalske og vegetabilske produkter) Hvilket land indfører du prøverne fra? Indførsel kræver ikke en tilladelse Du har valgt et samhandelsland. Indførsel af vareprøver af animalske fødevarer fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Du skal ikke være registreret som importør for at indføre vareprøver til analyse eller til udstillingsbrug. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner for indførsel af animalske produkter som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du orienterer dig fx på Fødevarestyrelsens hjemmeside under 'Husdyrsygdomme i udlandet'. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Læs om husdyrsygdomme i udlandet] Veterinærmyndighederne i det enkelte EU land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx [Veterinærkontrolbekendtgørelsen - fødevarer] Animalske fødevareprøver er normalt undtaget kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, men kræver forhåndstilladelse Du har valgt et tredjeland. Der kan alene indføres fødevareprøver af animalske fødevarer fra tredjelande eller regioner i tredjelande, som er godkendt af EU og lever op til EU's dyresundhedsmæssige krav. Indførsel af en fødevareprøve kræver en fødevareprøvetilladelse. Fødevareprøver er undtaget kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted og skal derfor som udgangspunkt ikke indføres via et grænsekontrolsted (bemærk senere boks om fødevareprøver af fiskevarer). Hvis fødevareprøven indføres via en anden medlemsstat, skal fødevareprøven dog fremvises for grænsekontrollen i den medlemsstat, hvor den indføres. Fødevarestyrelsen kan vælge at udtage konkrete partier til offentlig kontrol. Du skal ikke være registreret som importør for at indføre animalske fødevareprøver. Du skal altid kunne fremvise fødevareprøvetilladelsen og hvis krævet i tilladelsen, sundhedscertifikatet til en tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen. Du skal føre fortegnelser over fødevareprøvene, deres anvendelse, bortskaffelse og/eller returnering. Sådan ansøger du om tilladelse til at indføre en animalsk fødevareprøve Udfyld ansøgningsskemaet - det udfyldes og sendes via. virk.dk. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-indforsel-af-fodevare-vareprove.aspx [Udfyld ansøgningsskema] Dokumenter, der er relevante for ansøgningen, vedlægges. For at opnå tilladelse er minimumskravene • Fødevareprøven skal føres til bestemmelsesstedet. • Fødevareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål. • Fødevareprøven må ikke blandes med fødevarer bestemt til konsum, den må ikke bringes i omsætning og den må ikke udleveres. • Genstande, maskiner og omgivelser, som fødevareprøven har været i kontakt med, skal grundigt rengøres og desinficeres. • Emballage og rester af fødevareprøven skal destrueres efter brug i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1069/2009 • Der føres fortegnelser over fødevareprøven, dens anvendelse, bortskaffelse og eller returnering Vær opmærksom på andre regler, f.eks. ved fødevareprøver af fiskevarer Fødevareprøver af fisk og fiskevarer, som er omfattet af IUU-reglerne, skal til IUU-kontrol. Fødevareprøvens ankomst skal derfor forhåndsanmeldes efter de sædvanlige regler. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-importerer-du-fisk-fra-tredjelande.aspx [Sådan indfører du fisk fra tredjelande] Vær tillige opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området, f.eks. Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/om-cites/[Cites regler] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625&qid=1639730728378[Forordning om offentlig kontrol – forordning 2017/625] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2122&qid=1639730692672[Delegeret forordning (EU) 2019/2122, som ændret] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2089&qid=1639730666786[Delegeret forordning (EU) 2021/2089] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2235&qid=1639730582657[Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF[IUU-forordningen - Rådets forordning (EF) Nr.1005/2008] Indførsel kræver ikke en tilladelse Vareprøver af ikke-animalske fødevarer kan indføres uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Du skal ikke være registreret som importør for at indføre vareprøver til analyse eller til udstillingsbrug. Tidsbegrænset generel vareprøvetilladelse er ikke mulig pt. For tiden kan der ikke gives tidsbegrænsede generelle fødevarevareprøvetilladelser. Jeg skal indføre animalske fødevareprøver, inkl. sammensatte produkter Vareprøver af animalske fødevarer fra samhandelslande (næste) (næste) Vareprøver af animalske fødevarer fra tredjelande (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Jeg skal indføre ikke-animalske vareprøver https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-indforsel-af-fodevare-vareprove.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-importerer-du-fisk-fra-tredjelande.aspx https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/om-cites/ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625&qid=1639730728378 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2122&qid=1639730692672 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2089&qid=1639730666786 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2235&qid=1639730582657 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF
Loading...
Ændret 14. december 2022