Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan importerer du økologiske fødevarer

​Ved import af økologiske produkter fra lande uden for EU gælder en række supplerende bestemmelser i økologireglerne. Ved indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande, dvs. ved samhandel indenfor det indre marked, skal man overholde de almindelige økologikrav ved handel med økologiske fødevarer. Denne guide omhandler kun de supplerende krav ved indførsel af økologiske produkter fra lande uden for EU.

Er din virksomhed omfattet af økologikontrol? Er din virksomhed omfattet af økologikontrol? Hvis du importerer eller er første modtager af økologiske fødevarer importeret fra tredjelande skal din virksomhed være omfattet af økologikontrol. Fremgår det ikke allerede af din økologirapport, skal du godkendes til import-aktiviteter for økologi af Fødevarestyrelsen. Brug EU's nye importportal TRACES NT Når du har en økologirapport, der omfatter import-aktiviteter, kan du importere og som første modtager i EU modtage økologiske fødevarer. Din virksomhed skal være oprettet i TRACES NT, som er en EU-importportal. EU har godkendt bestemte kontrolorganer i tredjelande til at certificere økologi, som fastlægger hvilke produkter fra hvilke lande, du kan importere som økologisk. Disse kan du finde i TRACES NT, når en kontrolattest udformes. Du kan kun importere økologiske produkter, hvis produktionen i tredjelandet er omfattet af økologikontrol af kontrolorganer, som er listet på bilag III eller IV i importforordningen (1235/2008). I importforordningen kan du også læse de specifikke betingelser, der gælder i forhold til, hvilke produktgrupper (A-F) du må importere fra de enkelte tredjelande. Disse begrænsninger er allerede lagt ind i TRACES NT. Når man vil importere økologiske varer fra tredjelande udenfor EU, skal man oprette en økologikontrolattest (COI) i TRACES NT som skal godkendes af eksportørens kontrolorgan. Kontrolattesten kan også oprettes af eksportøren eller af kontrolorganet. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1235-20151106&rid=1[Importforordningen nr. 1235/2008] Læsevejledning til importforordningens bilag III + IV Hvis landet og kontrolorganet ikke er listet i importforordningen, kan du ikke importere økologiske produkter derfra. Muligheden for at udstede særskilte importtilladelser udløb 1. juli 2014. Det er nu alene bilag III og IV, som definerer ”døren” til import af økologi fra tredjelande. Følg denne procedure, når du importerer økologiske fødevarer 1. Alle importer skal forhåndsanmelde til Fødevarestyrelsen på et skema til forhåndsanmeldelse med oplysning om nummeret (rubrik 3 i kontrolattesten) af det i TRACES NT udstedte kontrolattest, senest 1 arbejdsdag før partiet skal frigives af TOLD. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Import-af-oekologiske-foedevarer-forhaandsanmeldelse.aspx[Download skemaet til forhåndsanmeldelse her] 2. Den originale kontrolattest fremlægges for TOLD, der stempler og underskriver rubrik 20 på kontrolattesten både på papir og i TRACES NT. Første modtager skal tilsvarende huske at udføre modtagekontrol i rubrik 21, både på papir og i TRACES NT. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Import/KONTROLATTEST%20FOR%20IMPORT%20AF%20ØKOLOGISKE%20PRODUKTER%20TIL%20DEN%20EUROPÆISKE%20UNION.pdf[Se eksempel på formkravet på kontrolattesten] Importører, der opsplitter en sending i delsendinger forud for frigivelse til fri omsætning, skal huske at angive dette i TRACES NT allerede ved udstedelsen af kontrolattesten. Når delsendingerne skal frigives skal virksomheden udstede en Delkontrolattest i TRACES NT og forelægge dette hos TOLD. 3. Modtagekontrol hos første modtager på original papirkontrolattest og i TRACES NT (rubrik 21). Alle økologiske partier skal ledsages af en original papirkontrolattest, udstedt af kontrolorganet i tredjelandet i TRACES NT. Før et parti kan blive frigivet som økologisk i EU, skal kontrolattesten være verificeret af Fødevarestyrelsen og stemplet af TOLD. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES_NT/Sider/default.aspx[Læs mere om Traces NT] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Import/Vejledning%20om%20Import%20af%20Økologiske%20Fødevarer%20oktober%202017.pdf[Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/%C3%98kologi.aspx [Økologilovgivning] Meld din virksomhed til økologikontrol Meld din virksomhed til økologikontrol via https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Fødevarestyrelsens digitale anmeldelsesblanket] Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1235-20151106&rid=1 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Import-af-oekologiske-foedevarer-forhaandsanmeldelse.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Import/KONTROLATTEST%20FOR%20IMPORT%20AF%20ØKOLOGISKE%20PRODUKTER%20TIL%20DEN%20EUROPÆISKE%20UNION.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES_NT/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Import/Vejledning%20om%20Import%20af%20Økologiske%20Fødevarer%20oktober%202017.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/%C3%98kologi.aspx https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed
Loading...
Ændret 15. november 2018