Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan importerer du fisk fra tredjelande (IUU-kontrol)

Fisk og fiskevarer importeret fra tredjelande til konsum skal følge både reglerne om fødevarehygiejne og dyresundhed og reglerne i IUU-forordningen. Denne guide orienterer særligt om IUU-reglerne. IUU-forordningen gælder i EU og har til formål at forebygge og standse illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Du må kun importere fisk/fiskevarer fra godkendte tredjelande Tredjelandet skal være godkendt af EU både veterinært og IUU-mæssigt. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.132.01.0012.01.ENG [Se listen over IUU-godkendte lande (notificerede lande)] https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm [Se listen over lande, der er godkendt veterinært til eksport af fiskevarer (sektion VIII)] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx [Læs mere om de veterinære importregler og grænsekontrol her] Bemærk at fisk og fiskevarer fra Færøerne, Grønland, Island og Norge, som ikke skal til veterinær grænsekontrol, er omfattet af IUU-reglerne. Alle sendinger, der skal omsættes i EU, skal IUU-godkendes inden importen Alle sendinger, der importeres fra tredjelande og skal omsættes i EU, skal være ledsaget af en fangstattest udstedt af flagstaten for det fiskefartøj, som har fanget fisken. Fangstattesten skal kontrolleres og godkendes, før fiskevarerne må indfortoldes til fri cirkulation. Fangstattesten skal derfor sendes til kontrol, inden fiskevarerne ankommer til EU's ydre grænse. Undtagelser: Akvakulturfisk, ferskvandsfisk og en del andre fiskevarer er dog undtaget fra kravet om IUU-attestation. Listen over undtagne fiskevarer fremgår af bilag I i IUU-forordningen (se link nedenfor). IUU-kontrollen skal ske i det EU-land, hvor produkterne indfortoldes Du skal forhåndsanmelde til de danske myndigheder, hvis produkterne skal indfortoldes i Danmark, men også hvis fiskevarerne skal oplægges på toldoplag eller indføres til aktiv forædling. Du skal forhåndsanmelde indførslen til Fødevarestyrelsen, undtagen hvis der er tale om direkte landing, som skal anmeldes til Fiskeristyrelsen. Du skal sende fangstattesten til kontrolstedet via e-mail Når du har modtaget fangstattesten fra eksportøren i tredjelandet, skal du underskrive den i importørfeltet og maile en indskannet udgave som forhåndsanmeldelse til det IUU-kontrolsted, hvor partiet kommer ind i Danmark. Fangstattesten med de originale underskrifter skal derefter sendes til IUU-kontrolstedet til brug for den endelige godkendelse. Husk fristen: Fangstattesten skal normalt sendes, så den er hos kontrollen, 72 timer før partiet ankommer til EU. Hvis fiskevarerne sendes med fly, er fristen 4 timer. Hvis fiskevarerne kommer med bil (inkl. via færge), er fristen 2 timer. Læs mere om, hvordan du forhåndsanmelder, i "Vejledning til importører af fiskevarer" (se link nedenfor) Hvis fiskevarerne sendes fra et andet tredjeland end flagstaten, skal der flere dokumenter med Hvis du ikke importerer fiskevarerne direkte fra flagstaten, men fra et andet tredjeland, hvor de er blevet forarbejdet, skal du også sende en "forarbejdningserklæring" – også kaldet et "bilag IV" – med forhåndsanmeldelsen. Bilag IV er en formular med beskrivelse af fiskevarerne, som forarbejdningsvirksomheden udfylder, og som myndighederne i tredjelandet bekræfter. Hvis fiskevarerne sendes til EU fra et andet tredjeland end flagstaten, men de ikke er forarbejdet der, skal du sende et oplagringsdokument/ non-manipulation dokument samt transportpapirer med forhåndsanmeldelsen, som dokumentation for oplagring og fiskevarernes rute til EU. Læs mere om indirekte import i "Vejledning til importører af fiskevarer" (se link nedenfor) Få svar på dine spørgsmål Fødevarestyrelsen besvarer spørgsmål om IUU-reglerne og kontrollen af ordningen. Skriv en mail til iuu@fvst.dk. Vejledninger Du kan læse mere i disse vejledninger: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Import%20og%20samhandel/IUU-kontrolvejledning%20til%20erhvervet%20december%202020.pdf [IUU-kontrol ved import og re-eksport: Vejledning til importører af fiskevarer] http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_da.htm [Og på EU-Kommissionens hjemmeside om IUU] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF [Rådets forordning (EF) Nr.1005/2008 (IUU-forordningen)] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1010:20130301:DA:PDF [Kommissionens forordning (EF) Nr. 1010/2009 (IUU-gennemførelsesforordningen)] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1159 [Bekendtgørelse om forhåndsanmeldelse i henhold til EU-ordningen, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) nummer 1159 (2013).] Sådan re-eksporterer du fisk til tredjelande (IUU-kontrol) Importerede fisk og fiskevarer, som ikke forarbejdes i EU, og som efterfølgende re-eksporteres fra DK(EU) til tredjelande, skal ledsages af en fangstattest, hvor re-eksportdelen af fangstattesten er udfyldt og attesteret af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsens IUU re-eksportkontrol foretages af IUU-kontrollen i FødevareNordØst, Aalborg. Specielt om re-eksport af fisk og fiskevarer (inklusiv fisk forarbejdet i DK / EU) til Storbritannien fra og med 1.1.2021: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/8d3900fa-2416-4177-8962-90ff2a3fa16b [Se Certifikatdatabasen.] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.132.01.0012.01.ENG https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Import%20og%20samhandel/IUU-kontrolvejledning%20til%20erhvervet%20december%202020.pdf http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_da.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1010:20130301:DA:PDF https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1159 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/8d3900fa-2416-4177-8962-90ff2a3fa16b
Loading...
Ændret 23. december 2020